Nguyễn Văn Thịnh

Nguyễn Văn Thịnh

Vị trí công tác

  • Giáo dục chính trị quốc phòng an ninh, Khoa Giáo dục Quốc phòng

Liên hệ

nvthinh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Văn Thịnh Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân. Biển Việt Nam ISSN 1859 - 0233 (2022)
Nguyễn Văn Thịnh Đại đoàn kết dân tộc nguồn sức mạnh nội sinh góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biển Việt Nam ISSN 1859 - 0233 (2021)
Nguyễn Văn Thịnh Mối quan hệ giữa đạo đức cách mạng với năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên. Dạy và học ngày nay Kỳ 2 tháng 9/2019 (2019)
Nguyễn Văn Thịnh Triết lý đạo Phật trong đời sống xã hội hiện nay. Dạy và học ngày nay 2/2018 (2018)
Nguyễn Văn Thịnh phong cách dân chủ của Hồ Chí Minh trong giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên hiện nay. dạy và học ngày nay tháng 12 (2018)
Nguyễn Văn Thịnh Quan điểm của Đảng ta về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới. Biển Việt Nam tháng 11/2020

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn