Nguyễn Kim Sao

Nguyễn Kim Sao

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Mạng và HTTT, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

saonkoliver@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

0

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Cao Thi Luyen Nguyen Kim Sao Pham Van At Efficient reversible data hiding using block histogram shifting with invariant peak points. Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing vol 13, num 11 (2022)
Nguyen Kim Sao Pham Van At Le Quang Hoa A New Reversible Watermarking Method Base on Histogram Siffting. Applied Mathematical Sciences ISSN 1312-885X (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Kim Sao Nguyễn Ngọc Hóa Phạm Văn Ất AN EFFECTIVE REVERSIBLE DATA HIDING METHOD BASED ON PIXEL-VALUE-ORDERING. Journal of Computer Science and Cybernetics V.36, N.2 (2020)
Nguyễn Kim Sao Phạm Văn Ất Đỗ Văn Tuấn Giấu tin thuận nghịch sử dụng các đặc trưng của ngữ cảnh dự báo để loại bỏ bản đồ định vị. Tạp chí Thông tin và truyền thông - ISSN 1859-3526 T. 2, S. 40 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Kim Sao Cao Thi Luyen Reversible Data Hiding Based on Prediction Error Histogram Shifting and Pixel-Based PVO. Asian Conference Intelligent Information and Database Systems (2020)
Nguyen Kim Sao Cao Thi Luyen An Improved Reversible Watermarking Based on Pixel Value Ordering and Prediction Error Expansion. Asian Conference Intelligent Information and Database Systems (2020)
Nguyễn Kim Sao GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH - NHỮNG BƯỚC ĐI. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Nguyễn Kim Sao Mai Thanh Hồng NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH TRONG GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH DỰA TRÊN PHÉP BIẾN ĐỔI HISTOGRAM. Hội thảo khoa học máy tính và các hệ thống thông minh (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu, đề xuất lược đồ thủy vân thuận nghịch dựa trên phép mở rộng hiệu. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn