Nguyễn Thìn Quỳnh

Nguyễn Thìn Quỳnh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Máy động lực, Khoa Cơ khí

Liên hệ

thinquynh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Nghiên cứu quá trình phun nhiên liệu siêu cao áp trên động cơ diesel
Nghiên cứu nhiên liệu mới dùng trên động cơ đốt trong
Nghiên cứu các biện pháp giảm phát thải độc hại ra môi trường cho động cơ đốt trong
Nghiên cứu và tối ưu quá làm việc của động cơ đốt trong

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Thin Quynh Andrey U. Dunin Mikhail G. Shatrov An Experimental Approach and A Signal Processing Method with the Common Rail Injection System of a Diesel Engine. INTERNATIONAL JOURNAL OF ONLINE AND BIOMEDICAL ENGINEERING VOL. 17 NO. 14 (2021) (2021)

Bài báo quốc tế khác

Andrey Yurievich Dunin Mikhail Georgievich Shatrov Nguyen Thin Quynh Alexander Viktorovich Shabanov Leonid Nikolaevich Golubkov Improving the energy and environmental performance of a diesel internal combustion engine by using a hydrogen-containing additive. Tạp chí MAMI 16 (2) (2023)
Nguyen Thin Quynh Dunin A.Y. Akhmetzhanova E.U. Golubkov L.N. Bogdanov S.N. Replacement of Diesel Fuel by Hydrogen-Based Fuel. Springer 2,42 182-184 (2022)
Nguyen Thin Quynh Andrey Y. Dunin Mikhail G. Shatrov Leonid N. Golubkov Analysis of the nozzle hole diameter effect to common rail diesel engine characteristics using a calculated model of an internal combustion engine. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research 8,6 2301-2308 (2020)
Nguyen Thin Quynh Dunin A.Y. Study of the diesel engine working process during its operation with a fuel injection pressure of 300 MPa. Tractors and Agricultural Machinery 6 13-27 (2020)
Le Hoai Duc Nguyen Thin Quynh Andrey U. Dunin IMPROVEMENT OF INDICATORS DIESEL ENGINE BY USING HHO GAS AS AN ADDITIVE TO FUEL. Tạp chí đăng trên Trường đại học đường bộ Maxcova(Madi) 54 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyen Thin Quynh Le Hoai Duc INFLUENCES OF INJECTOR GEOMETRY PARAMETERS ON FUEL INJECTION CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF A DIESEL ENGINE. Vol. 74, Issue 4 (05/2023) (2023)
Lê Hoài Đức Nguyễn Thìn Quỳnh NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG KHÍ HYDROXY (HHO) TRÊN ĐỘNG CƠ DIESEL. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Nguyễn Thìn Quỳnh Khương Thị Hà Trần Thị Thu Hương Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của luân hồi khí thải tới các chỉ tiêu kỹ thuật và môi trường của động cơ HCCI. Tạp chí khoa học giao thông vận tải 49 (2016)
Nguyễn Thìn Quỳnh Lê Hoài Đức Nghiên cứu ảnh hưởng của luân hồi khí xả tới sự phát thải của động cơ diesel. Giao thông vận tải 8 (2015)
Nguyễn Thìn Quỳnh Lê Hoài Đức Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của luân hồi khí thải đến sự phát thải trên động cơ diesel 490QZL. Tạp chí khoa học giao thông vận tải so dac biet (2015)
Nguyễn Thìn Quỳnh Lê Hoài Đức Ứng dụng thuật toán PID điều khiển tỉ lệ hòa khí trên động cơ phun xăng điện tử hiện đại. Giao thông vận tải 6 (2013)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Thin Quynh COMPUTER SIMULATION OF THE HHO GAS POWER UNIT FOR THE DEVELOPMENT OF AN ELECTRONIC CONTROL SYSTEM. 2022 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications (2022)
Nguyen Thin Quynh Le Hoai Duc Engine performance, emissions characteristics of the compression ignition engine using HHO gas (Brown’s gas) . IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (2021)
Nguyen Thin Quynh МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ФОРМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПРЫСКИВАНИЯ ОТ ВОЛНОВЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЛИНИИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ. 12-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ВОЛНЫ И ВИХРИ В СЛОЖНЫХ СРЕДАХ (2021)
Nguyen Thin Quynh Control the Combustion of Fuel Sprays in Power Plants. 2021 International Conference on Engineering Management of Communication and Technology (EMCTECH) (2021)
Nguyen Thin Quynh Shatrov M.G. Golubkov L.N. Dunin A.Y. Dushkin P.V. Influence of Injection Pressure and Pressure Oscillation on the Rate of Fuel Outflow from the Sprayer of an Electrohydraulic Diesel Nozzle. IEEE (2021)
Nguyen Thin Quynh Dunin A.Y. Dushkin P.V. Влияние режима течения топлива на колебания давления в объемах аккумуляторной топливной системы, сопровождающие процесс впрыскивания. Сборник трудов международной научно-технической конференции: 9-е Луканинские чтения. Проблемы и перспективы развития автотранспортного комплекса/МАДИ 350-366 (2021)
Nguyen Thin Quynh Dunin A.Y. Golubkov L.N. Computational Study of the Effect of Increasing the Fuel Injection Pressure Up to 3000 Bar on the Performance of the Diesel Engine and its Gaseous Emissions. IEEE (2020)
Nguyen Thin Quynh Dunin A.Y. Dushkin P.V. Kalinina S.M. Влияние параметров газовой среды на развитие струи топлива применительно к его впрыскиванию в камеру сгорания двигателя с воспламенением от сжатия. Волны и вихри в сложных средах: 11-ая международная конференция – школа молодых ученых/Москва: Сборник материалов школы (2020)
Nguyen Thin Quynh Mikhail G. Shatrov Andrey U. Dunin Effect of pressure boost on the diesel performance and gaseous emission with fuel spray pressure up to 3000 bar. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 832 (2020)
Nguyen Thin Quynh Применение газа HHO для питания дизелей. 8-е Луканинские чтения. Проблемы и перспективы развития автотранспортного комплекса/МАДИ (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lê Hoài Đức Khương Thị Hà Nguyễn Thìn Quỳnh Lê Công Báo Khí xả và xử lý khí xả. Tạp chí Giao thông vận tải 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu cải thiện các chỉ tiêu của động cơ diesel khi sử dụng hệ thống phun nhiên liệu siêu cao áp. T2023-CK-004TĐ (2023-2024)
Nghiên cứu thiết lập và mở rộng vùng làm việc của động cơ HCCI (Homogeneous compression charge ignition - cháy do nén hỗn hợp đồng nhất) khi thay đổi tỷ số nén bằng phần mềm AVL - Boost. T2022-CK-005 (2022)
Nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo thiết bị tạo khí hydro và oxy (HHO) nhằm nâng cao các chỉ tiêu của động cơ diesel 490QZL lắp trên bệ thử công suất tại Phòng thí nghiệm cơ khí Trường Đại học Giao Thông Vận Tải. T2017-CK-12 (2017)
Nghiên cứu thiết kế và lắp đặt hệ thống luân hồi khí xả cho động cơ thí nghiệm lắp trên bệ thử công suất tại phòng thí nghiệm cơ khí Trường đại học Giao thông vận tải. T2015-CK-33 (2015)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn