Nguyễn Hà Anh

Nguyễn Hà Anh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Vận tải & Kinh tế đường sắt, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

nguyenhaanh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Phuoc Quy Duy Chris De Gruyter Teron Nguyen Su Ngoc Diep Nguyen Ha Anh Risky behaviours associated with traffic crashes among app-based motorcycle taxi drivers in Vietnam. Transportation Research Part F Traffic Psychology and Behaviour 70 (2020)
Ali Soltani Stephen Berry Nguyen Ha Anh Andrew Allan Students’ commuting pattern from the viewpoint of environmentalism: comparing Australia with China. International Journal of Sustainability in Higher Education 20 (2019)

Bài báo quốc tế khác

Ali Soltani Stephen Berry Nguyen Ha Anh Andrew Allan Bikesharing Experience in the City of Adelaide: Insight from a Preliminary Study. Case Studies on Transport Policy Jan 2019 (2019)
Nguyen Ha Anh Andrew Allan Ali Soltani Adelaide’s East End tramline: Effects on modal shift and carbon reduction. Travel Behaviour and Society 11 (2018) (2018)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Huu Ha Nguyen Thi Hong Hanh Nguyen Ha Anh Quy hoạch phát triển đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam (Planning for High-speed rail development in Vietnam). Phát triển Đường sắt VIệt Nam và kinh nghiệm của Trung Quốc (Vietnam Railway Development and Experiences of China) (2018)
Nguyen Ha Anh Nguyen Tien Quy Developing urban railway network: Foundation for sustainable development in response to climate change. 2018 Vietnam – Republic of Korea International Seminar: Strategies of Smart City and Transportation Infrastructure for Urban Management and Sustainable Regional Development in response to Future and Climate Change (2018)
Nguyen Ha Anh Comparing Australian and Chinese tertiary students’ knowledge and attitudes towards the environment. Unmaking Waste Conference 2018 Transforming Design, Production & Consumption for a Circular Economy (2018)
Nguyen Ha Anh The extension of Adelaide’s tramline to the City’s East End and its implications for building a sustainable urban transport system in Metropolitan Adelaide. 15th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu và xây dựng Bộ địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Giao thông vận tải. NVQC.19.07 (2019-2022)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn