Đinh Trọng Hùng

Đinh Trọng Hùng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế xây dựng, Khoa Quản lý xây dựng

Liên hệ

dthung@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Dinh Trong Hung Uwe Gotze Dinh Trung Hieu Integration of Sustainability Criteria and Life Cycle Sustainability Assessment Method into Construction Material Selection in Developing Countries: The Case of Vietnam. International Journal of Sustainable Development and Planning 15 (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đinh Trọng Hùng Đinh Trung Hiếu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả lựa chọn vật liệu xây dựng theo hướng phát triển bền vững ở các nước đang phát triển - Trường hợp của Việt Nam. Tạp chí Kinh tế xây dựng 4/2021 (2021)
Đinh Trọng Hùng Đinh Trung Hiếu Nghiên cứu một số rào cản khi áp dụng xây dựng tinh gọn tại Việt Nam. Kinh tế xây dựng 2/2020 (2020)
Đinh Trọng Hùng Đinh Trung Hiếu Sử dụng chỉ tiêu tỉ số thu chi để đánh giá hiệu quả hệ thống giao thông thông minh. Tạp chí Kinh tế xây dựng 01/2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Dinh Trung Hieu Dinh Trong Hung Integrating Lean Principles and Building Information Model towards the benefits of traffic participants into the Operation and Maintenance Phase. 13th ATRANS Annual Conference: “Transportation for a Better Life: Digital Transformation in Transportation and Logistics Post-COVID 19 Era” (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn