Trần Ngọc Hòa

Trần Ngọc Hòa

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

ngochoa@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Ngoc Hoa GS. TS Magd Abdel Wahab S. Khatir G. De Roeck Le Xuan Thang Bui Tien Thanh Tran Viet Hung Damage assessment in structures using artificial neural network working and a hybrid stochastic optimization. Scientific Reports (2022) 12:4958 (2022)
Nguyen Ngoc Long Bui Tien Thanh Huan X. Nguyen GS. TS Magd Abdel Wahab GS. TS Guido De Roeck Tran Ngoc Hoa Mai Duc Anh Damage detection in structures using Particle Swarm Optimization combined with Artificial Neural Network. Smart Structures and Systems 7 (2021)
Mohsin Raza Huan X. Nguyen Tran Ngoc Hoa Hung V. Dang Bui Tien Thanh Connection stiffness reduction analysis in steel bridge via deep CNN and modal experimental data. Structural Engineering and Mechanics 77 (2021)
Tran Ngoc Hoa M. Abdel Wahab T. Le-Xuan S. Khatir G. De Roeck Bui Tien Thanh Finite element model updating of a multispan bridge with a hybrid metaheuristic search algorithm using experimental data from wireless triaxial sensors. Engineering with Computers (2021)
GS. TS Magd Abdel Wahab Samir Khatir Le Thanh Cuong SamirTiachacht SeyedaliMirjalili Tran Ngoc Hoa A new robust flexibility index for structural damage identification and quantification. Engineering Failure Analysis 5 (2021)
Bui Tien Thanh Bui Ngoc Dung Tran Viet Hung Nguyen Ngoc Lan Nguyen Tran Hieu Tran Ngoc Hoa Damage detection in structural health monitoring using hybrid convolution neural network an d recurrent neural network . FRATTURA ED INTEGRITA STRUTTURALE 59 (2021)
G. De Roeck M. Abdel Wahab S. Khatir Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Long An efficient approach for model updating of a large-scale cable-stayed bridge using ambient vibration measurements combined with a hybrid metaheuristic search algorithm. Smart Structures and Systems 25/4 (2020)
M. Abdel Wahab Edwin Reynders S. Khatir Leqia He G. De Roeck T. Le-Xuan Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh An efficient approach to model updating for a multispan railway bridge using orthogonal diagonalization combined with improved particle swarm optimization. Journal of Sound and Vibration 476/6 (2020)
S. Khatir C. Le Thanh T.N. Nguyen D. Boutchicha M. Abdel-Wahab Tran Ngoc Hoa Improved ANN technique combined with Jaya algorithm for crack identification in plates using XIGA and experimental analysis. Theoretical and Applied Fracture Mechanics 107/6 (2020)
S. Khatir T. Khatir D. Boutchicha C. Le Thanh T.Q. Bui R. Capozucca M. Abdel-Wahab Tran Ngoc Hoa An efficient hybrid TLBO-PSO-ANN for fast damage identification in steel beam structures using IGA. Smart Structures and Systems Vol. 25, N (2020)
Duong Huong Nguyen Guido De Roeck Magd Abdel Wahab Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Damage detection in truss bridges using transmissibility and machine learning algorithm: Application to Nam O bridge. Smart Structures and Systems Vol. 26, N (2020)
M. Abdel Wahab Tran Ngoc Hoa G. De Roeck S. Khatir T. Le-Xuan Bui Tien Thanh A novel machine-learning based on the global search techniques using vectorized data for damage detection in structures. International Journal of Engineering Science Volume 157 (2020)
Hung V. Dang G. De Roeck Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Tung V. Nguyen, Huan X. Nguyen Data-Driven Structural Health Monitoring Using Feature Fusion and Hybrid Deep Learning. IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATION SCIENCE AND ENGINEERING 11 (2020)
M.Abdel Wahab Tran Ngoc Hoa S.Khatir G. De Roeck H.Ho-Khac Bui Tien Thanh Efficient Artificial Neural Networks based on a hybrid metaheuristic optimization algorithm for damage detection in laminated composite structures. Composite structures 11 (2020)
Guido De Roeck Samir Khatir Magd Abdel Wahab - Corresponding author Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh An efficient artificial neural network for damage detection in bridges and beam-like structures by improving training parameters using cuckoo search algorithm. Engineeing structure 199 (2019)
Tran Ngoc Hoa M. Abdel Wahab S. Khatir Nguyen Ngoc Long Bui Tien Thanh G. De Roeck Model Updating for Nam O Bridge Using Particle Swarm Optimization Algorithm and Genetic Algorithm. Sensors 12 (2018)

Bài báo quốc tế khác

Tran The Truyen Nguyen Duc Hieu Tu Sy Quan Bui Thanh Tung Tran Ngoc Hoa Investigating the Influence of Pre-existing Crack on the Failure of High Carbon Steel Girders. Lecture Notes in Civil Engineering volume 148 (2021)
S. Khatir D. Boutchicha Tran Ngoc Hoa R. Capozucca M. Abdel-Wahab T.Q. Bui T. Khatir C. Le Thanh An efficient hybrid TLBO-PSO-ANN for fast damage identification in steel beam structures using IGA. Smart Structures and Systems Volume 25 (2020)
M. Abdel Wahab Tran Ngoc Hoa Nguyen Ngoc Long Bui Tien Thanh G. De Roeck S. Khatir An efficient approach for model updating of a large-scale cable-stayed bridge using ambient vibration measurements combined with a hybrid metaheuristic search algorithm. Smart Structures and Systems Volume 25 (2020)
Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa G. De Roeck S. Khatir T. Le-Xuan M. Abdel Wahab Edwin Reynders Leqia He An efficient approach to model updating for a multispan railway bridge using orthogonal diagonalization combined with improved particle swarm optimization. Journal of Sound and Vibration 476 (2020)
S. Khatir C. Le Thanh Tran Ngoc Hoa M. Abdel-Wahab T.N. Nguyen D. Boutchicha Improved ANN technique combined with Jaya algorithm for crack identification in plates using XIGA and experimental analysis. Theoretical and Applied Fracture Mechanics Volume 107 (2020)
Magd Abdel Wahab Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Guido De Roeck Duong Huong Nguyen Damage detection in truss bridges using transmissibility and machine learning algorithm: Application to Nam O bridge. Smart Structures and Systems Vol. 26, No. 1 ( (2020)
Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa DAMAGE DETECTION IN A STEEL BEAM STRUCTURE USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION AND EXPERIMENTALLY MEASURED RESULTS. Tạp chí 3 trường 9 (2018)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Mạnh Hải Trần Ngọc Hòa Bùi Tiến Thành Nguyễn Duy Tiến Trần Việt Hưng Cập nhật mô hình cho cầu giàn thép đường sắt sử dụng thuật toán tối ưu tiến hoá lai. Tạp chí KHGTVT số 72.8 (2021)
Trần Ngọc Hòa Bùi Tiến Thành Hồ Xuân Nam Nguyễn Xuân Thắng Hồ Khắc Hạnh Phát hiện hư hỏng trong kết cấu dàn sử dụng đặc tính động kết hợp với mạng Noron nhân tạo. Giao Thông Vận tải 10/2019 (2019)
Trần Ngọc Hòa Phạm Hồng Quân ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG DÙNG ĐỂ TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT CỤC BỘ CỦA XÀ MŨ TRỤ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA LỰC TẬP TRUNG TỪ GỐI CẦU. Cầu Đường Việt Nam 6 (2017)
Hồ Xuân Nam Trần Thế Truyền Trần Ngọc Hòa Trần Ngọc Long ẢNH HƯỞNG CỦA TỪ BIẾN BÊ TÔNG DẦM MỚI ĐẾN ĐỘ VÕNG VÀ MÔ MEN UỐN CỦA CÁC DẦM CHỦ KHI MỞ RỘNG CẦU CŨ. Tạp chí Khoa học GTVT 58 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bui Ngoc Dung Nguyen Ngoc Lan Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa Nguyen Tran Hieu Damage Detection in Structural Health Monitoring using Convolution Neural Network and Recurrent Neural Network. The International Conference of Steel and Composite for Engineering Structures (2021)
Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Lan Le Thuc Anh Application of Improved Artificial Neural Network to Stiffness Reduction Analysis of Truss Joints in a Railway Bridge. Proceedings of the 8th International Conference on Fracture, Fatigue and Wear (2021)
Nguyen Ngoc Lan Nguyen Duc Binh Tran Ngoc Hoa Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Finite Element Model Updating of Lifeline Truss Bridge Using Vibration-Based Measurement Data and Balancing Composite Motion Optimization. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Bui Ngoc Dung Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Lan Nguyen Tran Hieu Deep learning damage detection using time-frequency image analysis. The 2nd International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures (2021)
Tran The Truyen Nguyen Duc Hieu Bui Thanh Tung Tu Sy Quan Tran Ngoc Hoa Investigating the Influence of Pre-existing Crack on the Failure of High Carbon Steel Girders. Lecture Notes in Civil Engineering (2020)
Nguyen Tran Hieu Bui Ngoc Dung Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Model Updating for Nam O Bridge Using Krill Herd Optimization Algorithm. The 3rd International Conference on Numerical Modelling in Engineering (NME 2020) (2020)
Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Nguyen Tran Hieu Model Updating for a Railway Bridge Using a Hybrid Optimization Algorithm Combined with Experimental Data. Proceedings of 1st International Conference on Structural Damage Modelling and Assessment (2020)
Nguyen Ngoc Lan Bui Tien Thanh Nguyen Tran Hieu Tran Ngoc Hoa Nguyen Duc Binh Damaged Detection in Structures Using Artificial Neural Networks and Genetic Algorithms. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)
Nguyen Ngoc Long Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa Stiffness Identification of Truss Joints of the Nam O Bridge Based on Vibration Measurements and Model Updating. International Conference on Arch Bridges (2019)
Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa Damage assessment in beam-like structures using cuckoo search algorithm and experimentally measured data. 13th International Conference on Damage Assessment of Structures DAMAS 2019 Porto, Portugal, 9-10 July 2019 (2019)
Ho Viet Long Tran Ngoc Hoa The Experiences of System Identification Based on Dynamic Response in Laboratory and in Field. Advanced 5G Wireless Technologies for Smart Road-Traffic Control and Transportation Infrastructure Monitoring Systems (2018)
Ho Viet Long Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa System identification based on vibration testing of a steel I-beam. 1 st International Conference on Numerical Modelling in Engineering NME 2018 (2018)
Tran The Truyen Ho Xuan Nam Tran Ngoc Hoa Evaluation of creep effects on span deflection of pre-stressed continuous cantilever bridge based on ACI and CEB-FIB creep models. International conference sustainability civil engineering (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Tối ưu hóa vật liệu composite sử dụng phương pháp cấu trúc tiến hóa hai chiều (BESO) và trí tuệ bầy đàn (Swarm Intelligence) trên cơ sở mô hình phase field. T2022-CT-006TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi ứng xử động kết cấu cầu giàn thép đường sắt dưới tác dụng của đoàn tàu di động dựa trên trí tuệ nhân tạo và kết quả đo dao động.. T2022-CT-007TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp trí tuệ nhân tạo trong chẩn doán hư hỏng vfa thoe dõi đặc trưng dao động kết cáu dầm cầu nhịp lớn ở Việt Nam phục vụ đánh giá định kỳ vê an toàn công trình và an toàn giao thông. AT22308 (2022)
Nghiên cứu ảnh hưởng của rung động do tải trọng giao thông đến đến công trình xung quanh bằng phương pháp đàn hồi động. . T2022-CT-002TĐ (2022)
Nghiên cứu giám sát tự động sức khỏe của cầu dây văng lớn ở việt nam. B2020-GHA-02 (2020-2021)
Nghiên cứu chế tạo hệ thống theo dõi hình thái biến dạng động kết cấu cầu bằng hệ cảm biến cáp quang Bragg Grating. (2019-2020)
GIÁM SÁT SỨC KHỎE CẦU ĐƯỜNG SẮT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CẬP NHẬT MÔ HÌNH DỰA TRÊN CÁC THUẬT TOÁN TỐI ƯU TIẾN HÓA VÀ MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO. (2019-2020)
Phân tích tính bất định của các kết quả đo dao động trong chẩn đoán kết cấu bằng phương pháp tối ưu hóa bầy đàn (PSO – Particle swarm optimization). T2019-CT-010 (2019-2020)
Đánh giá sự suy giảm độ bền tức thời và dài hạn của các công trình cầu, hầm bằng bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực. B2015-04-17 (2015-2017)
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỪ BIẾN BÊ TÔNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ LẠI NỘI LỰC TRONG KẾT CẤU CẦU DẦM BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC NHỊP GIẢN ĐƠN KHI MỞ RỘNG MẶT CẮT NGANG BẰNG CÁCH THÊM DẦM CHỦ. (2017)
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giám sát sức khỏe công trình cầu dụa trên sữ liệu lớn thu được từ các cảm biến thông minh. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn