Trần Thu Hà

Trần Thu Hà

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế vận tải, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

tranthuha1312@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Thu Hà Mai Thị Trang Đánh giá cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành công nghệ niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 601 Tháng 11 năm 2021 (2021)
Trần Thu Hà Trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển Vol 128, No 5A (2019) (2019)
Trần Thu Hà Nghiên cứu trách nhiệm xã hội đối với người lao động: Trường hợp Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau. Tạp chí Công thương 21 - Tháng 11/2019 (2019)
Trần Thu Hà Về thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động trong ngành dầu khí tại Việt Nam. Thông tin và dự báo Kinh tế - xã hội 144 (2017)
Trần Thu Hà Dinh Thị Thanh Nhàn Pháp luật về cho vay tiêu dùng tại Việt Nam hiện nay. Nhà nước và pháp luật 10 (342) (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trần Thu Hà DETERMINANTS ON CAPITAL STRUCTURE OF TRANSPORT – WAREHOUSING ENTERPRISES LISTED ON THE HANOI STOCK EXCHANGE. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA KINH TẾ TUẦN HOÀN – KINH TẾ BỀN VỮNG – MARKETING XANH ESR 2024 (2024)
Trần Thu Hà CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH VẬN TẢI – KHO BÃI NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI. Phát triển giao thông vận tải thích ứng với điều kiện mới (2022)
Tran Thu Ha FACTOR AFFECTING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO EMPLOYEES IN VIETNAM OIL AND GAS GROUP. 3rd International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business (2020)
Trần Thu Hà CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO EMPLOYEES: FACTOR AFFECTING AND THE CASE OF VIETNAM OIL AND GAS GROUP. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI LẦN THỨ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Thu Hà CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO EMPLOYEES: FACTOR AFFECTING AND THE CASE OF VIETNAM OIL AND GAS GROUP.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. T2021-KDN-001 (2021)
Nghiên cứu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động: trường hợp Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau. T2019-KDN-002 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn