Nguyễn Quang Chiến

Nguyễn Quang Chiến

Vị trí công tác

  • Chiến thuật - QS chung, Khoa Giáo dục Quốc phòng

Liên hệ

0986981202
chiennq@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Văn Điệp Nguyễn Quang Chiến Vận dụng tư tưởng cuả Củ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân hiện nay. Biển Việt Nam ISSN 1859 - 0233 (2022)
Nguyễn Văn Điệp Nguyễn Quang Chiến Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Biển Việt Nam ISSN 1859 - 0233 (2022)
Đồng Văn Thảo Nguyễn Quang Chiến Tính nhân văn trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. Tạp chí Biển Việt Nam Tháng 4/2021 (ISSN 1859 -0233) (2021)
Nguyễn Quang Chiến Nguyễn Văn Điệp Hiền tài hưng thịnh quốc gia. Biển Việt Nam ISSN 1859 - 0233 (2021)
Nguyễn Quang Chiến NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI DƯỚI ÁNH SÁNG NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG. Dạy và Học ngày nay ISSN 1859 2694 (2019)
Nguyễn Quang Chiến Học tập phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dạy và Học ngày nay 1859 2694 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn