Hoàng Thị Thanh Nhàn

Hoàng Thị Thanh Nhàn

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông công chính và môi trường, Khoa Công trình

Liên hệ

ttnhan.hoang@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Quang Tuan Hoang Thi Thanh Nhan Bui Van Phu Nguyen Quang Phuc Herve Di Benedetto Effect of time–temperature, strain level and cyclic loading on the complex Poisson’s ratio of asphalt mixtures. Construction and Building Materials 294 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Quang Tuan Hoang Thi Thanh Nhan Experimental Measurement and Modeling of the Complex Poisson’s ratio of Bituminous Mixtures. Lecture Notes in Civil Engineering 54 (2019)
Sauzeat C Hoang Thi Thanh Nhan Nguyen Quang Tuan Chailleux E. Di Benedetto H. Nguyen M.L. Nonlinearity of bituminous materials for small amplitude cyclic loadings. Road materials and pavement design https://doi.org/10.1080/14680629.2018.1465452 (2018)
Sauzeat C Hoang Thi Thanh Nhan Nguyen Quang Tuan Nguyen M.L. Di Benedetto H. 3D complex modulus tests on bituminous mixture with sinusoidal loadings in tension and/or compression. Materials and Structures 50: 98 (2017)
Gasc-Barbier M. Hoang Thi Thanh Nhan Marache A. Sulem J. Riss J. Morphological and mechanical analysis of natural marble joints submitted to shear tests. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 4(4) 296-311 (2012)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Thị Thanh Nhàn Ảnh hưởng của nhiệt độ, tần số tải trọng tác dụng và dạng kết cấu đến ứng suất cắt trong lớp dính bám giữa lớp phủ và bản mặt cầu thép trực hướng. Khoa học GTVT Tập 74, Số 3 (04/2023) (2023)
Hoàng Thị Thanh Nhàn Nguyễn Quang Tuấn Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính cơ lý và mô phỏng khả năng thoát nước của bê tông nhựa rỗng. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Số 9 1057-1068 (2021)
Hoàng Thị Thanh Nhàn Nguyễn Quang Tuấn ĐO ĐẠC VÀ PHÂN TÍCH CHỈ SỐ ĐỘ GỒ GHỀ QUỐC TẾ IRI CỦA MẶT ĐƯỜNG BẰNG ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 4 (tháng 10/2019) (2019)
Hoàng Thị Thanh Nhàn Nguyễn Quang Tuấn NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÔNG THỨC GIẢI TÍCH THAY THẾ CHO TOÁN ĐỒ KOGAN TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM THEO 22TCN 211-06. Tạp chí Khoa học Công nghệ xây dựng Tập 13 số 3V (2019)
Hoàng Thị Thanh Nhàn Nguyễn Quang Tuấn Sử dụng kết quả thí nghiệm đo mô đun động của bitum trong tính toán đàn nhớt kết cấu mặt đường. Tạp chí Cầu Đường Số 12 - 2017 (2017)
Nguyễn Quang Tuấn Hoàng Thị Thanh Nhàn Trần Thọ Cường Tính nhớt của bê tông nhựa trong tính toán kết cấu mặt đường. Tạp chí Cầu đường Việt Nam 7/2015 31-34 (2015)
Nguyễn Mai Lân Nguyễn Quang Tuấn Hoàng Thị Thanh Nhàn Nghiên cứu mô-đun phức động của nhựa đường 60/70 sử dụng tại Việt Nam bằng thí nghiệm trên máy DMA. Tạp chí Giao thông vận tải 11/2015 38-41 (2015)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Hoàng Thị Thanh Nhàn Bàn về khả năng thích ứng biến đổi khí hậu của các đô thị thông minh. Công trình xây dựng thông minhh cho tương lai (2022)
Bui Van Phu Hoang Thi Thanh Nhan Nguyen Quang Tuan Complex modulus of asphalt mastic: experimental tests and comparison with viscoelastic properties of original bitumen. The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Nguyen Quang Tuan Bui Xuan Cay La Van Cham Tran Thi Kim Dang Nguyen Quang Phuc Hoang Thi Thanh Nhan Mechanical Properties of Bitumen and Asphalt mixture Modified with Polymer Additives. RILEM International Symposium on Bituminous Materials (2020)
Nguyen Quang Tuan Hoang Thi Thanh Nhan The relationship between the 3D linear viscoelastic behavior of binders and asphalt mixes: experiment and modeling. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)
Nguyễn Quang Tuấn Hoàng Thị Thanh Nhàn Nguyễn Mai Lân Ứng xử cơ học của bê tông nhựa trong miền biến dạng nhỏ . Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII 1567-1573 (2015)
Hoang Thi Thanh Nhan Gasc-Barbier M. Marache A. Riss J. Sulem J. Morphological analysis of natural marble discontinuities. Rock Mechanics in Civil and Environmental Engineering (2010)
Hoang Thi Thanh Nhan Gasc-Barbier M. Sulem J. Marache A. Riss J. Mechanical behavior of natural marble discontinuities. Rock Mechanics in Civil and Environmental Engineering (2010)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

PGS.TS. Trần Tuấn Hiệp Trần Vũ Tuấn Phan Hoàng Thị Thanh Nhàn Khoa học phát triển bền vững. NXB Giao thông vận 2 (2023)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Ảnh hưởng của hàm lượng bột khoáng và cốt liệu đến ứng xử cơ học của hỗn hợp đá nhựa: thực nghiệm và mô phỏng. Nafosted 107.02-2018.305 (2019-2022)
Thực nghiệm xác định một số chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa rỗng thoát nước. T2021-CT-035 (2021)
Nghiên cứu mô đun và hệ số Poát xông phức của nhựa đường và bê tông nhựa sử dụng các thí nghiệm tải trọng động. (2019-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỉ lệ trộn phụ gia SBS đến một số đặc tính cơ lý của nhựa đường 60/70. T2019-CT-035 (2019-2020)
Nghiên cứu và đánh giá phương pháp đo độ bằng phẳng mặt đường bằng Smart Phone - Áp dụng cho một số tuyến đường vành đai của Hà Nội. T2019-CT-037 (2019-2020)
Ứng xử cơ học của bê tông nhựa trong miền biến dạng nhỏ dưới tác dụng của tải trọng trùng phục. Nafosted 107.02-2014.22 (2016-2018)
Áp dụng ứng xử đàn nhớt tuyến tính của bê tông nhựa trong tính toán kết cấu áo đường. (2017-2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn