Phạm Minh Trang

Phạm Minh Trang

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Thủy lực - Thủy văn, Khoa Công trình

Liên hệ

pmtrang@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trương Văn Quyết Nguyễn Ngọc Lân Phạm Minh Trang Ảnh hưởng của điều kiện hóa già đến sức kháng nứt của bê tông asphalt . Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2021)
Phạm Minh Trang Tống Anh Tuấn ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO DỰ TÍNH XÓI CỤC BỘ Ở HẠ LƯU CỐNG THOÁT NƯỚC NGANG ĐƯỜNG GIAO THÔNG. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2021)
Lê Thu Trang Trương Văn Quyết Phạm Minh Trang ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG TRO BAY ĐẾN CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN VÀ NHIỆT THỦY HÓA CỦA BÊ TÔNG NHIỀU TRO BAY. Tạp chí Cầu đường ISSN 1859-459X (2020)
Nguyễn Thanh Sang Trương Văn Quyết Phạm Minh Trang Nghiên cứu thực nghiệm về bê tông cát đầm lăn trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam. Tạp chí Cầu đường Việt Nam ISSN 1859-459X (2018)
Lê Thanh Hà Vũ Tố Hồng Nga Trương Văn Quyết Phạm Minh Trang Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện bảo dưỡng đến cường độ của bê tông hạt nhỏ sử dụng tro xỉ nhiệt điện. Tạp chí Cầu đường 1859-459X (2018)
Mai Quang Huy Phạm Minh Trang Đánh giá mức độ tăng cường lưu lượng bộ phận dưới cầu thu hẹp dòng chảy. Giao Thông Vận tải Đặc biệt (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Pham Minh Trang Modelling the impacts of climate change on runoff using the multiple new high-resolution CORDEX RCM simulations: A Case Study of Sesan river basin. The 3rd International conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)
Phạm Minh Trang Trương Văn Quyết Ảnh hưởng của tro xỉ nhiệt điện đến tính chất của bê tông hạt nhỏ cường độ cao. Phát triển bê tông sử dụng trong môi trường biển (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ứng dụng mô hình mạng nơ ron nhân tạo dự tính xói cục bộ ở hạ lưu cống thoát nước ngang đường do dòng chảy lũ. T2021-CT-007 (2021)
Nghiên cứu ứng dụng Viễn thám và GIS để tính lưu lượng thiết kế cho các lưu vực nhỏ khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. T2020-CT-002TĐ (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn