Nguyễn Văn Điệp

Nguyễn Văn Điệp

Vị trí công tác

  • Giáo dục chính trị quốc phòng an ninh, Khoa Giáo dục Quốc phòng

Liên hệ

vandiep1812@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Văn Điệp Trần Văn Tuyên Vận dụng tư tưởng thực học của cụ Lương Văn Can vào giáo dục đại học ở Việt Nam. Dạy và Học ngày nay ISSN 2851 - 5769 (2023)
Nguyễn Văn Điệp Nguyễn Quang Chiến Vận dụng tư tưởng cuả Củ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân hiện nay. Biển Việt Nam ISSN 1859 - 0233 (2022)
Nguyễn Văn Điệp Nguyễn Quang Chiến Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Biển Việt Nam ISSN 1859 - 0233 (2022)
Hoàng Văn Mạnh Nguyễn Văn Điệp Một số yêu cầu quản lý các mối quan hệ xã hội của hạ sỹ quan, binh sĩ ở đơn vị cơ sở quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Biển Việt Nam ISSN 1859 - 0233 (2022)
Nguyễn Quang Chiến Nguyễn Văn Điệp Hiền tài hưng thịnh quốc gia. Biển Việt Nam ISSN 1859 - 0233 (2021)
Nguyễn Văn Điệp Phát triển kinh tế biển dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Biển Việt Nam ISSN 1859 - 0233. (2021)
Vũ Xuân Vịnh Nguyễn Văn Điệp Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giao thông Vận tải. Tạp chí Biển Việt Nam số 4 (2020)
Nguyễn Viết Tiến Nguyễn Văn Điệp chữ "Tín" trong ca dao tục ngữ Việt Nam - Giá trị trường tồn. tạp chí Biển Việt Nam số 3 (2020)
Nguyễn Văn Điệp Không thể xuyên tạc mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Giáo dục lý luận chính trị quân sự ISSN 1859-056X (2020)
Nguyễn Văn Điệp chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân - chiêu trò nguy hiểm của các luận điệu thù địch. tạp chí điện tử Quốc phòng toàn dân tháng 7/2020 (2020)
Trần Văn Tuyên Nguyễn Văn Điệp Bàn về giá trị của chữ tín trong kinh doanh. Dạy và học ngày nay Số kỳ 2-3 (2019)
Vũ Xuân Vịnh Nguyễn Văn Điệp thực hiện triết lý dân chủ, một đòi hỏi cấp thiết trong đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay. dạy và học ngày nay số kỳ 2 - 4 (2019)
Nguyễn Văn Điệp góp phần xây dựng chữ "Tín" đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Hà Nội hiện nay. dạy và học ngày nay số kỳ 2 - 4 (2019)
Nguyễn Văn Điệp Tư tưởng chính trị cơ bản của Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Dạy và học ngày nay 3/2018 (2018)
Nguyễn Văn Điệp Tính nhân văn, nhân đạo sâu sát trong tập " Nhật ký trong tù" của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Dạy và học ngày nay 9/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn