Nguyễn Trần Hiếu

Nguyễn Trần Hiếu

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Mạng và HTTT, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

0912554558
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bui Ngoc Dung Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Magd Abdel Wahab Damage detection in structural health monitoring using combination of deep neural networks. Journal of Materials and Engineering Structures 7 (2021)
Bui Tien Thanh Bui Ngoc Dung Tran Viet Hung Nguyen Ngoc Lan Nguyen Tran Hieu Tran Ngoc Hoa Damage detection in structural health monitoring using hybrid convolution neural network an d recurrent neural network . FRATTURA ED INTEGRITA STRUTTURALE 59 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bui Ngoc Dung Nguyen Ngoc Lan Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa Nguyen Tran Hieu Damage Detection in Structural Health Monitoring using Convolution Neural Network and Recurrent Neural Network. The International Conference of Steel and Composite for Engineering Structures (2021)
Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Vibration-based damage detection of Nam O bridge using two-dimensional convolutional neural network. The 2nd International Conference on Structural Damage Modelling and Assessment (SDMA 2021) (2021)
Bui Ngoc Dung Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Lan Nguyen Tran Hieu Deep learning damage detection using time-frequency image analysis. The 2nd International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures (2021)
Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Lan Bui Ngoc Dung A hybrid Autoregressive and Artificial Neural Networks Model-Based Structural Damage Detection apply to Z24 bridge. The 2nd International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures (2021)
Nguyen Ngoc Lan Nguyen Duc Binh Tran Ngoc Hoa Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Finite Element Model Updating of Lifeline Truss Bridge Using Vibration-Based Measurement Data and Balancing Composite Motion Optimization. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Nguyen Tran Hieu Bui Ngoc Dung Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Model Updating for Nam O Bridge Using Krill Herd Optimization Algorithm. The 3rd International Conference on Numerical Modelling in Engineering (NME 2020) (2020)
Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Bui Ngoc Dung Damaged Detection in Structural Health Monitoring using Combination of Deep Neural Networks. the third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Bui Ngoc Dung Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Structural Health Monitoring Using Handcrafted Features and Convolution Neural Network. Lecture Notes in Civil Engineering (2020)
Bui Tien Thanh Nguyen Tran Hieu Bui Ngoc Dung Damaged Detection in Structural Health Monitoring using Handcrafted Features and Convolution Neural Network. 1st International Conference on Structural Damage Modelling and Assessment (SDMA 2020) (2020)
Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Nguyen Tran Hieu Model Updating for a Railway Bridge Using a Hybrid Optimization Algorithm Combined with Experimental Data. Proceedings of 1st International Conference on Structural Damage Modelling and Assessment (2020)
Nguyen Ngoc Lan Bui Tien Thanh Nguyen Tran Hieu Tran Ngoc Hoa Nguyen Duc Binh Damaged Detection in Structures Using Artificial Neural Networks and Genetic Algorithms. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)
Bui Ngoc Dung Bui Tien Thanh Nguyen Tran Hieu Digital Twin for Structural Health Monitoring of Transportation Infrastructures. Conference on Complexity Systems 2019 (2019)
Nguyen Tran Hieu Digital Twin Model for Structural Health Monitoring using Machine Learning. Advanced 5G Wireless Technologies for Smart Road-Traffic Control and Transportation Infrastructure Monitoring Systems (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu mô hình mạng nơ ron tích chập sâu ứng dụng trong giám sát sức khỏe kết cấu công trình giao thông tại Việt Nam. T2022-CN-002TĐ (2022-2024)
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để phân tích dữ liệu lớn trong theo dõi sức khỏe công trình cầu trực tuyến. B2021-GHA-04 (2021-2022)
Nghiên cứu đề xuất phương pháp học máy trong phát hiện hư hỏng cấu trúc công trình.. T2020-CN-005 (2020-2021)
Nghiên cứu chế tạo hệ thống theo dõi hình thái biến dạng động kết cấu cầu bằng hệ cảm biến cáp quang Bragg Grating. (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn