Nguyễn Ngọc Lân

Nguyễn Ngọc Lân

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

0915432768
nngoclan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Tran Hieu Bui Ngoc Dung GS. TS Magd Abdel Wahab Vu Huan Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa Nguyen Ngoc Lan Multi-level damage detection using a combination of deep neural networks. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES 9 (2023)
Bui Tien Thanh Nguyen Xuan Tung Tran Ngoc Hoa Nguyen Ngoc Lan Le Xuan Thang Nguyen Ngoc Long Model Updating for Large-Scale Railway Bridge Using Grey Wolf Algorithm and Genetic Alghorithms. Journal of Materials and Engineering Structure Vol 9, 2022 (2023)
GS. TS Magd Abdel Wahab Nguyen Ngoc Lan Samir Khatir Nguyen Huu Quyet GS. TS Guido De Roeck Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa Le Xuan Thang Damage assessment of suspension footbridge using vibration measurement data combined with a hybrid bee-genetic algorithm. Scientific Reports 11/2022 (2022)
Bui Tien Thanh Bui Ngoc Dung Tran Viet Hung Nguyen Ngoc Lan Nguyen Tran Hieu Tran Ngoc Hoa Damage detection in structural health monitoring using hybrid convolution neural network an d recurrent neural network . FRATTURA ED INTEGRITA STRUTTURALE 59 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Xuân Tùng Phạm Tuấn Dũng Nghiên cứu sử dụng camera bay phục vụ khảo sát công trình cầu ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông Vận tải 11/2021 (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Ngoc Lan Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh A Practical Review of Prairie Dog Optimization Algorithm in Solving Damage Identification Problems in Engineering Structures. Lecture Notes in Civil Engineering (2023)
Bui Ngoc Dung Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Lan Tran Ngoc Hoa Damage Detection in Structural Health Monitoring Using a One-Dimensiaonal Convolution Neural Network-The Z24 Bridge Case Study. Lecture Notes in Civil Engineering (2023)
Bui Tien Thanh Bui Ngoc Dung Nguyen Ngoc Lan Tran Ngoc Hoa Nguyen Tran Hieu Deep Learning Damage Detection Using Time–Frequency Image Analysis. Lecture Notes in Mechanical Engineering (2022)
Nguyen Ngoc Lan Nguyen Tran Hieu Bui Ngoc Dung Bui Tien Thanh Application of Slime Mould Optimization Algorithm on Structural Damage Identification of Suspension Footbridge. Lecture Notes in Mechanical Engineering (2022)
Nguyen Ngoc Lan Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Long A Feasibility Review of Novel Avian-Based Optimization Algorithms for Damage Detection in a Truss Bridge. Lecture Notes in Mechanical Engineering (2022)
Nguyen Tran Hieu Tran Ngoc Hoa Nguyen Ngoc Lan Bui Tien Thanh Bui Ngoc Dung Damage detection in SHM using a one-dimensional CNN - the Z24 bridge case study. The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering - ICSCE 2022 (2022)
Bui Ngoc Dung Nguyen Ngoc Lan Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa Nguyen Tran Hieu Multilevel damage detection using a combination of deep neural networks. The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2022)
Nguyen Xuan Tung Tran Ngoc Hoa Nguyen Ngoc Lan Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Long Model Updating for Large-Scale Railway Bridge Using Grey Wolf Algorithm and Genetic Alghorithms. 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2022 (2022)
Bui Ngoc Dung Nguyen Ngoc Lan Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa Nguyen Tran Hieu Damage Detection in Structural Health Monitoring using Convolution Neural Network and Recurrent Neural Network. The International Conference of Steel and Composite for Engineering Structures (2021)
Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Lan Le Thuc Anh Application of Improved Artificial Neural Network to Stiffness Reduction Analysis of Truss Joints in a Railway Bridge. Proceedings of the 8th International Conference on Fracture, Fatigue and Wear (2021)
Bui Ngoc Dung Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Lan Nguyen Tran Hieu Deep learning damage detection using time-frequency image analysis. The 2nd International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures (2021)
Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Lan Bui Ngoc Dung A hybrid Autoregressive and Artificial Neural Networks Model-Based Structural Damage Detection apply to Z24 bridge. The 2nd International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures (2021)
Nguyen Ngoc Lan Nguyen Duc Binh Tran Ngoc Hoa Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Finite Element Model Updating of Lifeline Truss Bridge Using Vibration-Based Measurement Data and Balancing Composite Motion Optimization. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Bùi Tiến Thành Bùi Ngọc Dũng Nguyễn Ngọc Lân SURVEY METHODS IN ELIMINATE THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DAMAGE DETECTION BY MACHINE LEARNING. Hội nghị KHCN lần thứ XXII - UTC (2020)
Nguyen Ngoc Lan Bui Tien Thanh Nguyen Tran Hieu Tran Ngoc Hoa Nguyen Duc Binh Damaged Detection in Structures Using Artificial Neural Networks and Genetic Algorithms. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu mô hình mạng nơ ron tích chập sâu ứng dụng trong giám sát sức khỏe kết cấu công trình giao thông tại Việt Nam. T2022-CN-002TĐ (2022-2024)
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quan trắc, đánh giá kết cấu cầu bằng phương pháp gián tiếp. B2022-GHA-03 (2022-2023)
Xây dựng yêu cầu vật liệu, chỉ dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu sử dụng vật liệu bê tông tính năng siêu cao trong sửa chữa, tăng cường cầu đường bộ ở Việt Nam. T2022-CT-008TĐ (2022)
Nghiên cứu đánh giá biến dạng hình học dài hạn của KCN cầu khung-dầm BTDUL thi công theo phương pháp đúc hẫng và đề xuất giải pháp sửa chữa - khắc phục. B2020-GHA-06 (2020-2021)
Nghiên cứu ứng dụng camera bay trong khảo sát kết cấu công trình ở Việt Nam. T2021-KDN-002 (2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn