Phạm Đình Phong

Phạm Đình Phong

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

0972481813
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Khai phá dữ liệu, các hệ mờ, tính toán mềm, học máy.

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Duy Hieu Pham Dinh Phong Mai Van Linh A Co-Optimization Algorithm Utilizing Particle Swarm Optimization for Linguistic Time Series. Mathematics Vol. 11, No. 7, 2023 (2023)
Hoang Van Thong Nguyen Cat Ho Nguyen Duc Du Pham Dinh Phong Nguyen Van Long The interpretability and scalability of linguistic-rule-based systems for solving regression problems. International Journal of Approximate Reasoning 149 (2022)
Nguyen Duy Hieu Pham Dinh Phong A Novel High-order Linguistic Time Series Forecasting Model with the Growth of Declared Word-set. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (2021)
Nguyen Cat Ho Tran Thai Son Pham Dinh Phong Modeling of a semantics core of linguistic terms based on an extension of hedge algebra semantics and its application. Knowledge-Based Systems 67 (2014) 244–262 (2014)

Bài báo quốc tế khác

Pham Dinh Phong Nguyen Duc Du A Co-optimization PSO for Fuzzy Rule-Based Classifier Design Problem Based on Enlarged Hedge Algebras. Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science Vol. 65 No. 4 (2021) (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Đình Phong Phạm Thị Lan Trần Xuân Thanh Mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ cải tiến và ứng dụng. HNUE Journal of Science S. 3A, T. 68 121-132 (2023)
Nguyễn Duy Hiếu Phạm Đình Phong Nguyễn Cát Hồ Vũ Như Lân Phạm Hoàng Hiệp Scalable human knowledge about numeric time series variation and its role in improving forecasting results. Journal of Computer Science and Cybernetics V.38, N.2 (2022) (2022)
Phạm Đình Phong Nguyễn Đức Dư Phạm Hoàng Hiệp Trần Xuân Thanh A hybrid PSO-SA scheme for improving the accuracy of fuzzy time series forecasting models. Journal of Computer Science and Cybernetics V.38, N.3 (2022) (2022)
Cao Thị Luyên Phạm Đình Phong Phạm Hoàng Hiệp A Novel Reversible Data Hiding Based on Improved Pixel Value Ordering Method. Journal on Information Technologies & Communications Vol38. 2022, No. 2 (2022)
Phạm Đình Phong Hoàng Văn Thông Nguyễn Đức Dư Biểu diễn ngữ nghĩa tính toán đảm bảo tính giải nghĩa của hệ phân lớp dựa trên luật mờ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên 227(16) (2022)
Phạm Đình Phong A TIME SERIES FORECASTING MODEL BASED ON LINGUISTIC FORECASTING RULES. Journal of Computer Science and Cybernetics N. 1, V. 37 (2021) 23-42 (2021)
Phạm Thị Lan PGS.TS Nguyễn Cát Hồ Phạm Đình Phong Extracting an optimal set of linguistic summaries using genetic algorithm combined with greedy strategy. JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (2021)
Nguyễn Đức Dư Phạm Đình Phong Hoàng Văn Thông Nguyễn Cát Hồ Một phương pháp xây dựng hệ dựa trên luật mờ có khả năng mở rộng giải bài toán hồi quy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên T. 226, S. 11 (2021)
Nguyễn Văn Khánh Phạm Đình Phong Nguyễn Đình Bình Nguyễn Bảo Trung Một phương pháp nâng cao hiệu quả dự báo dữ liệu tuyển sinh dựa trên chuỗi thời gian mờ. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải T. 72, S. 8 (2021)
Nguyễn Đức Dư Phạm Đình Phong Phạm Đình Vũ Nguyễn Đức Thảo Một phương pháp thiết kế ngữ nghĩa tính toán của các từ ngôn ngữ giải bài toán phân lớp dựa trên luật mờ. Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và truyền thông (2020)
Nguyễn Đức Dư Hoàng Văn Thông Phạm Đình Phong Nguyễn Thanh Thủy A hedge algebreas based reasoning method for fuzzy rule based classifier. Journal of Computer Science and Cybernetics V.35, N.4 (2019) 319-336 (2019)
Hoàng Văn Thông Nguyễn Đức Dư Phạm Đình Phong A HEDGE ALGEBRAS BASED REASONING METHOD FOR FUZZY RULE BASED CLASSIFIER. Vietnam Journal of Science and Technology 57 (5) (2019 (2019)
Phạm Đình Phong An application of feature selection for the fuzzy rule based classifier design based on an enlarged hedge algebras for high-dimensional datasets. Tạp chí Khoa học và Công nghệ S. 5, T. 53 583-597 (2015)
Phạm Đình Phong An application of feature selection for the fuzzy rule based classifier design with the order based semantics of linguistic terms for high-dimensional datasets. Journal of Computer Science and Cybernetics N. 2, V. 31 171 – 184 (2015)
Phạm Đình Phong Nguyễn Thanh Thủy Trần Xuân Thanh A Hybrid Multi-objective PSO-SA Algorithm for the Fuzzy Rule Based Classifier Design Problem with the Order Based Semantics of Linguistic Terms. VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering N. 4, V. 30 44–56 (2014)
Phạm Đình Phong Nguyễn Cát Hồ Trần Thái Sơn Nguyễn Thanh Thủy Một phương pháp thiết kế hệ phân lớp mờ dựa trên việc mở rộng lượng hóa đại số gia tử. Tạp chí Tin học và Điều khiển học S. 4, T. 29 325-337 (2013)
Nguyễn Cát Hồ Trần Thái Sơn Phạm Đình Phong Định lượng ngữ nghĩa khoảng của đại số gia tử với việc bổ sung một gia tử đặc biệt. Tạp chí Tin học và Điều khiển học S. 4, T. 28 346-358 (2012)
Trần Thái Sơn Đỗ Nam Tiến Phạm Đình Phong Luật kết hợp theo cách tiếp cận đại số gia tử. Tạp chí Tin học và điều khiển học S. 4, T. 27 341-352 (2011)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Pham Dinh Phong A Hybrid Linguistic Time Series Forecasting Model combined with Particle Swarm Optimization. International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET 2022) (2022)
Phạm Đình Phong Nguyễn Duy Hiếu Hoàng Văn Thông Mai Văn Linh Tối ưu tham số tính mờ trong mô hình dự báo chuỗi thời gian ngôn ngữ bậc cao sử dụng tối ưu bầy đàn. Hội nghị Khoa học công nghệ Quốc gia lần thứ XV về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR) (2022)
Phạm Đình Phong Nguyễn Duy Hiếu Hoàng Văn Thông Mai Văn Linh Tối ưu tham số tính mờ trong mô hình dự báo chuỗi thời gian ngôn ngữ bậc cao sử dụng tối ưu bầy đàn. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ Quốc gia lần thứ XV về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin 274-281 (2022)
Phạm Đình Phong Nguyen Duy Hieu Mai Van Linh A Hybrid Linguistic Time Series Forecasting Model combined with Particle Swarm Optimization. In Proceedings of 2022 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET), Prague-Czech Republic (2022)
Phạm Đình Phong Hoàng Văn Thông SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC KỸ THUẬT GIẢI MỜ ĐỐI VỚI DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Phạm Đình Phong Nguyen Cat Ho Nguyen Thanh Thuy Multi-objective Particle Swarm Optimization Algorithm and its Application to the Fuzzy Rule Based Classifier Design Problem with the Order Based Semantics of Linguistic Terms. In proceeding of The 10th IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF-2013) 12-17 (2013)
Phạm Đình Phong Nguyễn Cát Hồ Nguyễn Thanh Thủy Nghiên cứu phương pháp xây dựng thể hạt với ngữ nghĩa tập mờ tam giác của các từ ngôn ngữ cho bài toán phân lớp. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR) 385-393 (2013)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển thuật toán tóm tắt cơ sở dữ liệu bằng tập câu ngôn ngữ tự nhiên hỗ trợ công tác ra quyết định. T2023-CN-008TĐ (2023-2024)
Nghiên cứu phát triển thuật toán xây dựng cơ sở tri thức dựa trên luật mờ giải nghĩa được và có khả năng mở rộng từ các tập dữ liệu lớn . T2022-CN-001TĐ (2022-2023)
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT LƯỢC ĐỒ TỐI ƯU MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN MỜ DỰA TRÊN TỐI ƯU BẦY ĐÀN. T2022-CN-002 (2022)
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN DỰA TRÊN THÔNG TIN NGÔN NGỮ. T2021-CN-006 (2021)
Nghiên cứu và ứng dụng đại số gia tử vào việc giải một số bài toán đang được quan tâm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điều khiển học. 102.05-2013.34 (2014-1016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

12/2020 - 11/2021
Nguyễn Bảo Trung Thạc sĩ
Nội dung chính của luận văn là tiến hành thực nghiệm với hai mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ phụ thuộc thời gian và không phụ thuộc thời gian đối với hai bài toán dự báo số sinh viên nhập học của Đại học Alabama từ năm 1971 đến năm 1992 và dự báo số người chết do tai nạn xe hơi tại Bỉ từ năm 1974 đến năm 2004 với cùng các tham số và cùng môi trường thực nghiệm nhằm kiểm chứng kết luận trong các nghiên cứu trước đó. Luận văn cũng đề xuất áp dụng một kỹ thuật giải mờ hiệu quả nhằm nâng cao kết quả dự báo đối với hai bài toán này.

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn