Nguyễn Văn Hoàng

Nguyễn Văn Hoàng

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Đại số và XSTK, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0915095713
hoangnv@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Đại số Giao hoán, Đại số Đồng điều

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

20-26/03/2006
Báo cáo viên Meiji University, Ikuta Campus, Japan
Báo cáo khoa học ở Hội thao quốc tế về Đại số giao hoán: "Some finite properties of generalized local cohomology modules"
01/04/2012-31/03/2013
Nghiên cứu Sau tiến sĩ Meiji Institute for Advanced Study of Mathematical Sciences (MIMS), Meiji University, Ikuta Campus, Japan
Làm nghiên cứu Sau tiến sĩ (Postdoc) về Toán học
04-05/08/2012
Báo cáo viên Department of Mathematics, Meiji University (Ikuta Campus), Japan
Báo cáo khoa học tại Seminar về Đại số giao hoán: "On the finiteness and Stability of certain sets of associated prime ideals of local cohomology modules"
09-10/06/2012
Báo cáo viên Department of Mathematics, Meiji University (Ikuta Campus), Japan
Báo cáo khoa học tại Seminar về Đại số giao hoán: "On the cofiniteness of generalized local cohomology modules"
08-09/12/2012
Báo cáo viên Department of Mathematics, Meiji University (Ikuta Campus), Japan
Báo cáo khoa học tại Seminar về Đại số giao hoán: "Asymptoptic behaviour of non Cohen-Macaulay locus of graded modules"
01-28/01/2010
Nghiên cứu viên ngắn hạn Meiji Institute of Advanced Study for Mathematical Sciences, Meiji University, Japan
Hợp tác nghiên cứu với đồng nghiệp Nhật bản về Toán học: "Hilbert functions and Hilbert coefficients of parameter ideals in Noetherian local rings and related topics on commutative algebra"

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Van Hoang Nguyễn Văn Hoàng (2017), On Faltings’ local-global principle of generalized local cohomology modules. Kodai Mathematical Journal/Tokyo Institute of Technology, Department of Mathematics (SCI-E, Q2) Number 1, Vol 40 58 - 62 (2017)
Nguyen Van Hoang Nguyen Tu Cuong Shiro Goto On the cofiniteness of generalized local cohomology modules. Kyoto Journal of Mathematics/Duke University Press (SCI-E, Q1) Number 1, Vol 55 169-185 (2015)
Nguyen Van Hoang Le Thanh Nhan A finiteness result for attached primes of Artinian local cohomology modules. Journal of Algebra and Its Applications/World Scientific (SCI-E, Q3) Number 1, Vol 13 (1350063)1-14 (2014)
Nguyen Van Hoang Nguyen Tu Cuong On the finiteness and stability of certain set of associated prime ideals of local cohomology modules. Communications in Algebra/Taylor and Francis (SCIE, Q2) issue 4, Vol 42 1757 - 1768 (2014)
Nguyen Van Hoang Nguyen Tu Cuong Pham Huu Khanh Asymptotic Stability of Certain Sets of Associated Prime Ideals of Local Cohomology Modules. Communications in Algebra/Taylor and Francis (SCIE, Q2) issue 12, Vol 38 4416 - 4429 (2010)
Nguyen Van Hoang On the associated primes and the support of generalized local cohomology modules. Acta Mathematica Vietnamica Number 2, Vol 33 163 - 171 (2008)
Nguyen Van Hoang Nguyen Tu Cuong On the vanishing and the finiteness of supports of generalized local cohomology modules. Manuscripta mathematica/SpringerLink (SCIE, Q1) Number 1, Vol 126 59 - 72 (2008)
Nguyen Van Hoang Ngo Thi Ngoan On the Cofiniteness of Small-Level Generalized Local Cohomology Modules. Bulletin of the Iranian Mathematical Society, Vol. 46, pages 725–736 (June, 2020) Vol. 46, 725–736 (bản cứng ra chính thức (issue date) là tháng 6/2020 (June, 2020)) 725 - 736

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Van Hoang On the Noetherian dimension of Artinian generalized local cohomology modules. East-West Journal of Mathematics Number 2, Vol 20 145 - 157 (2018)
Nguyen Van Hoang Pham Huu Khanh On the asymptotic of certain sets of prime ideals. East-West Journal of Mathematics Number 1, Vol 14 20 - 27 (2012)
Nguyen Van Hoang Nguyen Tu Cuong Some finite properties of generalized local cohomology modules. East-West journal of Mathematics Number 2, Vol 7 107 - 115 (2005)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Văn Hoàng Ngô Thị Ngoan Artinianness of generalized local cohomology modules of ZD-modules. Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên 3, 51 3 - 7 (2009)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Van Hoang Some finite properties of generalized local cohomology modules. Proceeding of The Second Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra 141-155 (2006)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Văn Hoàng Trần Nguyên An Number Theory. Thai Nguyen University Publishing House 6 1 - 243 (2022)
Nguyễn Văn Hoàng Trần Nguyên An Shinya Kumashiro Modern Algebra 2. Đại học Thái Nguyên 3 1-201 (2021)
Nguyễn Văn Hoàng Trần Nguyên An Tập hợp và Lôgíc toán. Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên 1 - 142 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Về tính ổn định và tính hữu hạn của một số lớp môđun. B2015-TN03-02 (2015-2018)
Nghiên cứu tính cofinite của một số lớp môđun. B2012-TN03-02 (2012-2014)
Ổn định tiệm cận của tập iđêan nguyên tố liên kết của môđun đối đồng điều địa phương. B2010-TN03-26 (2010-2011)
Một số tính chất hữu hạn của môđun đối đồng điều địa phương suy rộng. B2007-TN04-01 (2007-2008)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Thưởng công trình toán học năm 2015 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020.
Quyết định thưởng công trình toán học năm 2015 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020, QĐ số 6330/QĐ-BGDĐT, ngày 31/12/2015. (2015)
Thưởng công trình toán học năm 2014 của chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020.
Quyết định thưởng công trình toán học năm 2014 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020, QĐ số 6178/QĐ-BGDĐT, ngày 27/12/2014 (2014)

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn