Đào Thị Lệ Thủy

Đào Thị Lệ Thủy

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

0946921976
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Dao Thi Le Thuy Trinh Van Loan Chu Ba Thanh Nguyen Hieu Cuong Music Genre Classification Using DenseNet and Data Augmentation. Computer Systems Science & Engineering 0267-6192 (2023)
Trinh Van Loan Le Xuan Thanh Eric Castelli Dao Thi Le Thuy Emotional Speech Recognition Using Deep Neural Networks. Sensors Sensors 2022, 22(4), 1414 (2022)
Nguyen Hong Quang Trinh Van Loan Dao Thi Le Thuy Emotion Recognition with Capsule Neural Network. Computer Systems Science & Engineering Vol.41, No.3, 2022 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Chu Bá Thành Đào Thị Lệ Thủy Trịnh Văn Loan AUTOMATIC IDENTIFICATION OF SOME VIETNAMESE FOLK SONGS CHEO AND QUANHO USING DEEP NEURAL NETWORKS. Journal of Computer Science and Cybernetics V.38, N.1 (2022) (2022)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu định danh một số thể loại âm nhạc với mạng nơ ron sâu. T2022-CN-006 (2022)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn