Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Đăng Phóng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
18 năm
Bộ môn:
Thủy lực - Thủy văn
Điện thoại:
0904222171
• 1) Nghiên cứu thủy lực cầu. 2) Nghiên cứu xói ở các công trình thoát nước nhỏ trên đường giao thông.
STT Thời gian Nội dung
1 01-12-2010 Nguyễn Đăng Phóng (2010), Tác động tương hỗ giữa trụ cọc bệ cao và đáy sông đến đáy xói, Đề tài NCKH cấp trường ĐH Giao thông Vận tải 2010: 1) Chỉ ra cơ chế xói cục bộ trụ cầu nói chung và đặc biệt là trụ đặc dạng tròn hay đầu tròn. 2) Đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến chiều sâu hố xói cục bộ của nhóm cọc như đường kính cọc (đường kính càng lớn thì chiều sâu hố xói càng lớn), tỷ số khoảng cách các cọc và đường kính cọc (khoảng cách càng lớn thì chiều sâu hố xói càng giảm, khi khoảng cách các cọc giảm dần thì nhóm cọc sẽ tiến tới kết quả như một trụ đặc), hướng nhóm cọc với dòng chảy (nhóm cọc xếp dạng 0o sẽ cho chiều sâu hố xói nhỏ so với nhóm cọc xếp dạng 180o). 3) Giới thiệu một số phương pháp dự đoán chiều sâu hố xói của trụ cầu bệ cao và các ví dụ ứng dụng trong dự đoán xói cục bộ trụ cầu Thanh Trì và cầu Vĩnh Tuy.
2 01-12-2011 Nguyễn Đăng Phóng (2011), Ảnh hưởng của các thành phần trụ cầu bệ cao đến chiều sâu hố xói cục bộ trụ cầu, Đề tài NCKH cấp trường ĐH Giao thông Vận tải 2011: Qua kết quả tính xói theo 3 phương pháp ở trên, nhận thấy kết quả tính theo phương pháp của Florida cho kết quả nhỏ, còn kết quả theo New Zealand thì lớn nhưng ảnh hưởng của dòng chảy trong công thức không nhiều, kết quả tính theo HEC-18 là giá trị trung gian giữa hai phương pháp trên. Vì vậy đề tài kiến nghị: - Khi tính xói cục bộ trụ cầu cần tiến hành theo nhiều phương pháp và nên sử dụng phương pháp giới thiệu trong HEC – 18 là phương pháp chính. - Đối với các cầu lớn, nên xây dựng mô hình dòng chảy đoạn sông để xem xét diễn biến đoạn sông và xói dưới cầu, kết hợp với các phương pháp tính khác nhau để đưa ra trị số xói trụ cầu thích hợp.
3 03-12-2011 Nguyễn Đăng Phóng (2011), Nghiên cứu dòng chảy bao trụ cầu, Đề tài NCKH cấp trường ĐH Giao thông Vận tải 2011. - Đưa ra những vấn đề lý thuyết lớp biên khi vật ngập trong chất lỏng chuyển động. - Trình bày được cơ chế hình thành các xoáy dòng của dòng chảy bao quanh một trụ tròn nằm ngang. Đồng thời cũng đưa ra cơ chế xoáy của trụ cầu. - Phân tích sự thay đổi tốc độ xung quanh trụ cầu, từ đó thấy được sự liên hệ giữa sự thay đổi tốc độ dòng chảy và sự hình thành các xoáy khi trong dòng chảy có trụ thẳng đứng.
4 01-12-2013 Nguyễn Đăng Phóng (2013), Nghiên cứu môi trường thuỷ lực xung quanh trụ cầu, Đề tài NCKH cấp trường ĐH Giao thông Vận tải 2013. - Nghiên cứu cơ chế xói cục bộ trụ cầu dạng đặc và chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng đến xói trụ cầu bệ cao. - Đưa ra trình tự dự đoán xói cục bộ trụ cầu bệ cao theo 3 phương pháp là phương pháp giới thiệu trong HEC-18, phương pháp của New Zealand và phương pháp của Florida
5 01-12-2018 Nghiên cứu xây dựng kích thước hình học của công trình tiêu năng ở hạ lưu cống thoát nước ngang đường theo hướng dẫn của cục quản lý đường bộ hoa kỳ (FHWA) - Tổng quan tình hình hư hỏng ở hạ lưu cống trên đường - Các mô hình công trình tiêu năng - Xây dựng kích thước hình học tiêu chuẩn của bể tiêu năng theo FHWA
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 01-01-2003 Nguyễn Đăng Phóng (2003), Phân tích một số nguyên nhân và biện pháp khắc phục hư hỏng ở hạ lưu các cống thoát nước ngang đường, Tạp chí Giao thông Vận tải số 2 tháng 1/2003
2 01-06-2009 Nguyễn Đăng Phóng (2009)- Chế độ thuỷ lực của dòng chảy trong cống - Tạp chí Giao thông Vận tải số 26 tháng 6/2009
3 01-08-2010 Nguyễn Đăng Phóng và nnk (2010), Đánh giá một số công thức xói cục bộ đối với trụ cầu qua sông Hồng, Tạp chí KH Giao thông Vận tải – số 32 – năm 2010. Nguyễn Đăng Phóng (2010), Ứng dụng phần mềm HEC-RAS trong tính xói một số cầu trên sông Hồng đoạn Hà Nội, Tạp chí KH Giao thông Vận tải - số 32-năm 2010.
4 01-11-2010 Nguyễn Đăng Phóng (2010), Ứng dụng phần mềm Hec-Ras trong tính xói một số cầu trên sông Hồng đoạn Hà Nội, Tạp chí Giao thông Vận tải số 31 tháng 11/2010
5 01-11-2010 Nguyễn Thanh Nga, Nguyễn Đăng Phóng, Đặng Thu Thủy (2010), "Đánh giá một số công thức xói cục bộ đối với trụ cầu qua sông Hồng" - Tạp chí Giao thông Vận tải số 31 tháng 11/2010
6 01-12-2011 Nguyễn Đăng Phóng (2011), Đánh giá các phương pháp dự đoán xói cục bộ trụ cầu bệ cao, Tạp chí KH Giao thông Vận tải – số 36 – tháng 12/2011.
7 01-10-2012 Nguyễn Đăng Phóng (2012), Xói cục bộ ở trụ cầu bệ cao trong điều kiện xói nước trong, Tạp chí Giao thông Vận tải – số 10/2012.
8 01-05-2013 Nguyễn Đăng Phóng (2013), Các phương pháp hiện thời dự đoán xói cục bộ trụ cầu bệ cao, Tạp chí Cầu Đường Việt Nam – số 5/2013.
9 01-08-2013 Nguyễn Đăng Phóng (2013), Xói cục bộ trụ cầu trong điều kiện xói nước trong, Tạp chí Giao thông Vận tải – số 8/2013.
10 01-08-2015 Nguyễn Đăng Phóng (2015), Ảnh hưởng của các thành phần trụ cầu bệ cao đến xói cục bộ trụ cầu, Tạp chí Giao thông Vận tải – số 47 - 08/2015.
11 01-04-2016 Nguyễn Đăng Phóng (2016), Nghiên cứu đề xuất xây dựng bảng lượng mưa ngày thiết kế phục vụ công tác tính toán lưu lượng thiết kế từ mưa rào, Tạp chí Giao thông Vận tải – số 51 - 04/2016.
12 08-12-2017 Nguyễn Đăng Phóng và Trần Đình Nghiên, ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG KÍNH TRỤ ĐẾN CHIỀU SÂU XÓI CỤC BỘ TẠI TRỤ TRONG MÔ HÌNH VẬT LÝ THÍ NGHIỆM XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU, Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X (trang 159)
13 08-12-2017 Nguyễn Đăng Phóng (2017), XÂY DỰNG CÔNG THỨC THỰC NGHIỆM DỰ TÍNH XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU DẠNG PHỨC HỢP, Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X (trang 197)
14 08-11-2018 Nguyễn Đăng Phóng (2018), XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC CỦA BỂ TIÊU NĂNG Ở HẠ LƯU CỐNG THOÁT NƯỚC NGANG ĐƯỜNG THEO HƯỚNG DẪN CỦA CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ HOA KỲ (FHWA), Tạp chí Giao thông Vận tải số đặc biệt 11/2018
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-07-01 THỦY VĂN CẦU ĐƯỜNG ỨNG DỤNG, NXB Khoa học Kỹ thuật
2 2016-07-01 THỦY LỰC THỦY VĂN, NXB Xây dựng
3 2019-05-01 THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, NXB Giao thông Vận tải
4 2019-10-01 Tính toán thiết kế thủy văn thủy lực công trình cầu - Áp dụng cho khu vực miền núi phía Bắc, NXB Khoa học và Kỹ thuật
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 05-04-2018 25-05-2019 Khuất Quang Giang Học viên Khuất Quang Giang (2019), Nghiên cứu ảnh hưởng của cây trôi đến xói cục bộ trụ cầu Nội dung của luận văn đã giải quyết được các mục tiêu đề đề ra đó là: (1) Phân tích các yếu tố hình thành cây trôi trong dòng chảy; (2) Phân tích ảnh hưởng của cây trôi đến hình dạng và kích thước của trụ cầu; (3) Phân tích và đưa ra kết luận nguyên nhân sự cố sập trụ số 4 của cầu Ngòi Thia là do ảnh hưởng của cây trôi mắc vào trụ và (4) Đề xuất một số biện pháp giảm thiểu hiện tượng cây trôi mắc lại trụ cầu.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện