Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Tống Anh Tuấn
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
18 năm
Bộ môn:
Thủy lực - Thủy văn
Điện thoại:
0979255005
• Dòng thấm và xói ngầm trong các công trình thủy lực;
• Xói lở, sạt lở và ổn định công trình giao thông (cầu, đường, công trình thoát nước);
• Ứng xử cơ học của nền đắp bằng vật liệu hạt (bão hòa, không bão hòa);
• Ổn định công trình và động lực học dòng chảy trong sông, cửa sông và ven biển;
• Thủy văn và thoát nước đô thị.
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2002 Nghiên cứu thiết kế thủy lực công trình tiêu năng ở công trình thoát nước nhỏ của đường với sự hỗ trợ của máy tính. Đề tài KHCN cấp Bộ. Tham gia.
2 01-01-2003 Xói cục bộ mố cầu đối với dòng chảy lũ ổn định. Đề tài KHCN cấp Bộ. Tham gia.
3 01-01-2006 Xói cục bộ trụ cầu theo thời gian đối với dòng chảy lũ ổn định. Đề tài NCKH cấp Trường. Chủ trì.
4 29-09-2014 Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở (Phản biện). Mô phỏng dòng chảy lũ và dự đoán xói cục bộ trụ cầu (NCS. Nguyễn Viết Thanh).
5 26-01-2015 Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp bộ GTVT (Phản biện). Viện Khoa học Công nghệ GTVT. Nghiên cứu, đánh giá phương pháp tính xói cục bộ tại trụ cầu trên các sông thuộc khu vực miền Trung (TS. Đặng Việt Dũng chủ trì).
6 01-01-2016 Các hiện tượng trượt lở, lũ bùn đá và lũ lụt ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ GD&ĐT. Thư ký.
7 01-01-2017 Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ dự báo sạt lở mái taluy đường do mưa lũ kéo dài tại khu vực tỉnh Quảng Ninh. Đề tài NCKH cấp Trường. Chủ trì.
8 05-07-2017 Hội đồng cơ sở nghiệm thu đề tài KHCN cấp bộ GTVT (Ủy viên). Cục Hàng hải Việt Nam. Nghiên cứu thực nghiệm tương tác giữa sóng với đê bán nguyệt và đề xuất giải pháp phù hợp để bảo vệ cảng và bờ biển (TS. Nguyễn Viết Thanh chủ trì).
9 22-10-2017 Hội đồng cơ sở nghiệm thu đề tài KHCN cấp bộ GTVT (Ủy viên). Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì. Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bệ cọc lai ghép trọng lực cho công trình bến cảng nước sâu ở Việt Nam (TS. Nguyễn Thành Trung chủ trì).
10 20-11-2017 Hội đồng cơ sở nghiệm thu đề tài KHCN cấp bộ GTVT (Phản biện). Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì. Nghiên cứu ứng dụng kết cấu đê chắn sóng dạng bản nghiêng trên nền cọc ứng dụng trong xây dựng công trình bảo vệ cảng và bờ biển (NCS. Đỗ Minh Đạt chủ trì).
11 26-12-2017 Hội đồng cơ sở nghiệm thu đề tài KHCN cấp bộ GTVT (Phản biện). Cục Đường thủy nội địa. Nghiên cứu giải pháp công nghệ mới chống xói chân công trình chỉnh trị sông và các công trình giao thông ven biển ở Việt Nam (TS. Nguyễn Viết Thanh chủ trì).
12 16-05-2018 Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường (Ủy viên). Nghiên cứu xác lập công thức tính toán một số thông số nước nhảy đáy trên kênh độ dốc đáy thuận có lòng dẫn mở rộng dần (NCS. Lê Thị Việt Hà).
13 01-09-2018 Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và xã hội để xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. Đề tài KHCN cấp Bộ. Chủ trì.
14 09-08-2019 Hội đồng đánh giá đề tài NCKH&CN cấp Thành phố Hà Nội (Ủy viên). Sở KH&CN Tp. Hà Nội. Nghiên cứu tác động của các công trình trên sông đến sự ổn định của lòng dẫn Sông Hồng - Thành phố Hà Nội (PGS. TS. Nguyễn Hữu Huế chủ trì).
15 28-12-2019 Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH&CN cấp Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (Chủ tịch HĐ). C.ty CP Danatol tại Nghệ An. Nghiên cứu đánh giá khả năng ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của sông Vinh khi thực hiện dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (PGS. TS. Nguyễn Viết Thanh chủ trì).
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-09-1994 01-06-1999 Đại học GTVT Đại học, Kỹ sư Xây dựng cầu đường.
2 01-09-2002 01-06-2005 Đại học GTVT Cao học, Thạc sĩ Xây dựng cầu đường.
3 01-11-2009 15-01-2014 Viện Bách khoa quốc gia Grenoble, Cộng hòa Pháp (Institut Polytechnique de Grenoble, Université Grenoble Alpes - Grenoble Institute of Technology, University Grenoble Alpes, France) NCS, Tiến sĩ, Spécialité : Matériaux, Mécanique, Génie Civil, Électrochimie (Speciality: Materials, Mechanics, Civil Engineering, Electrochemistry)
STT Thời gian Bài báo
1 01-03-2008 Tống Anh Tuấn. "Xói cục bộ trụ cầu đối với đất không dính". Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, số 21, 3/2008, trang 100 – 107.
2 03-10-2011 Emanuelle CATALANO. Anh-Tuan TONG. Bruno CHAREYRE. "Microscale modelling for the study of hydromechanical properties of geomaterials". The Alliance of Laboratories in Europe for Education, Research and Technology, ALERT Workshop 2011 3rd-5th October 2011, Aussois, France.
3 16-11-2011 Bruno CHAREYRE. Emanuelle CATALANO. Éric BARTHÉLÉMY. Anh-Tuan TONG. "Numerical Simulation of Hydromechanical Couplings by Combined Discrete Element Method and Finite-Volumes". International Conference on Flows and Mechanics in Natural Porous Media from Pore to Field Scale – Pore2Field, les Rencontres Scientifiques d’IFP Energies Novelles, Roueil-Malmaison, FRANCE 16-18 November 2011.
4 21-11-2011 Bruno CHAREYRE. Emanuelle CATALANO. Anh-Tuan TONG. "Particle based modeling of granular-fluid mixtures: from porous media to suspensions via solid-fluid transition". Granulaires Immergés et Suspensions en ÉCoulement – GISEC33, le Centre de Recherche Paul Pascal, Bordeaux, FRANCE 21-22 November 2011
5 19-03-2012 Bruno CHAREYRE. Emanuelle CATALANO. Anh-Tuan TONG. "Microporomécanique: formulation et simulation numérique". Couplages multi-physiques & multi-échelles en mécanique Geo-Environnementale – Approches multi–échelles dans les milieux granulaires, École Centrale de Lyon, France, 19-20 March 2012.
6 01-09-2012 A.-T. Tong, E. Catalano, B. Chareyre. "Pore-Scale Flow Simulations: Model Predictions Compared with Experiments on Bi-Dispersed Granular Assemblies". Oil & Gas Science and Technology–Revue d’IFP Energies nouvelles 67 (5), 743-752, ISSN: 1294-4475, E-ISSN: 1953-8189.
7 20-05-2015 Tống Anh Tuấn. Influence of hydraulic gradient and confinement stress on internal erosion: Numerical modelling using hydro-mechanical coupling. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 20, trường ĐH GTVT, 11/2015.
8 01-08-2015 Tống Anh Tuấn. "Mô hình số kết hợp cơ – thủy DEM – PFV và ứng dụng vào mô phỏng dòng thấm trong môi trường đất bão hòa". Tạp chí Khoa học GTVT, số 47, 8/2015.
9 07-09-2015 Anh Tuan TONG and Bruno CHAREYRE. "Micromechanical modelling of internal erosion by suffusion using DEM-PFV coupled model". Vietnam – Japan Workshop on Estuaries Coasts and Rivers. Hoi An, Vietnam, 7-8 September 2015.
10 01-02-2016 Tống Anh Tuấn. "Ảnh hưởng kết hợp của gradient thủy lực và áp suất bên đến quá trình xói ngầm: mô phỏng số bằng mô hình kết hợp cơ – thủy". Tạp chí khoa học GTVT, số 50, 02/2016.
11 27-07-2017 Lương Nguyễn Hoàng Phương and Tống Anh Tuấn. "Mô hình số kết hợp cơ-thủy DEM-PFV và ứng dụng vào mô phỏng biến dạng lún của nền đắp dưới tác dụng của tĩnh tải". Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20, page. 594-601, Cần Thơ, 27 - 29 July 2017, ISSN 1859-4182.
12 27-07-2017 Tống Anh Tuấn and Trần Huy Thiệp. "Prediction of local scour of culvert outlets due to horizontal jets". Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20, page. 927-935, Cần Thơ, 27 - 29 July 2017, ISSN 1859-4182.
13 01-03-2018 Tống Anh Tuấn. "Ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đến sự ổn định của mái taluy: Mô phỏng số kết hợp các mô hình SEEP/W và SLOPE/W". Tạp chí Biển và Bờ số 1, 3/2018, ISSN 2354-1245, trang 3-12.
14 24-05-2019 A.T. TONG and N. H. P. LUONG. "Numerical model of hydro–mechanical coupling DEM–PFV and application for simulation of settlement of soil saturated in embankments due to static loading". in CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure, Singapore, 2020, pp. 745–750.
15 14-10-2019 Tống Anh Tuấn, Nguyễn Đăng Phóng and Mai Quang Huy. "Ảnh hưởng của cây trôi đến xói cục bộ trụ cầu khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam". Tạp chí GTVT, số 10, 2019.
16 23-10-2019 Lương Nguyễn Hoàng Phương and Tống Anh Tuấn. "Phương pháp phần tử rời rạc và ứng dụng trong cơ học đất không bão hoà". Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 10, 2019.
17 15-11-2019 Lương Nguyễn Hoàng Phương and Tống Anh Tuấn. "Mô hình đàn hồi mô phỏng tương tác cơ học của vật liệu hạt". Tuyển tập Công trình Hội thảo khoa học quốc gia "Ứng dụng công nghệ mới trong Công trình xanh" The 5th, ATiGB 2019, Đà Nẵng, 15 - 16 November 2019.
18 10-12-2019 Lương Nguyễn Hoàng Phương and Tống Anh Tuấn. "Tổng quan sử dụng phương pháp phần tử rời rạc để mô phỏng ứng suất có hiệu trong đất chưa bão hòa". Tạp chí GTVT, số 12, 2019.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2014-01-15 Anh Tuan Tong. Modélisation micromécanique des couplages hydromécaniques et des mécanismes d'érosion interne dans les ouvrages hydrauliques. Laboratoire sols, solides, structures - risques (Lab 3S-R), Université Grenoble Alpes, France. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01686301
2 2016-06-23 Mai Quang Huy, Doãn Thị Nội, Nguyễn Đăng Phóng, Tống Anh Tuấn. Thủy lực thủy văn. NXB Xây dựng. 2016. ISBN: 978-604-82-1883-6, (222 pages).
3 2016-07-01 Hoàng Nam Bình, Mai Quang Huy, Nguyễn Đăng Phóng và Tống Anh Tuấn. Thủy văn cầu đường ứng dụng. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 2016. ISBN: 978-604-67-0743-1, (247 pages).
4 2016-08-04 Anh Tuan TONG,‎ Emanuele CATALANO, Bruno CHAREYRE. Modélisation de l’érosion interne. Édition Universitaires Européenne. August 4, 2016. ISBN-10: 3639502264; ISBN-13 : 978-3639502268, (212 pages). https://www.amazon.fr/Mod%C3%A9lisation-num%C3%A9rique-l%C3%A9rosion-interne-Tuan/dp/3639502264
5 2019-04-18 Tống Anh Tuấn (Chủ biên), Hoàng Nam Bình, Mai Quang Huy, Nguyễn Đăng Phóng. Thủy văn công trình. NXB Giao thông Vận tải. 2019.(214 pages).
6 2019-10-08 Tống Anh Tuấn và Nguyễn Đăng Phóng. Tính toán thiết kế thuỷ văn thuỷ lực công trình cầu - Áp dụng cho khu vực miền núi phía Bắc. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 2019. ISBN: 978-604-67-1395-1, (128 pages).
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 01-09-2015 01-06-2016 Nguyễn Huy Thiệp Học viên Nghiên cứu xói lở và lựa chọn hình thức gia cố ở hạ lưu cống thoát nước trên đường ô tô.
2 01-03-2016 Lương Nguyễn Hoàng Phương Nghiên cứu sinh Ảnh hưởng của nước đến đặc trưng cơ học của đất không bão hòa tại khu vực duyên hải Miền Trung
3 01-09-2016 01-10-2017 Mai Thanh Tuấn Học viên Ứng dụng mô hình HEC – HMS kết hợp với phần mềm ARCGIS vào dự báo lũ và xói lở trên sông – Áp dụng tại một số công trình cầu tỉnh An Giang.
4 19-04-2017 26-05-2018 Tạ Hoàng Đức Học viên Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp thiết kế thoát nước các Cảng hàng không, sân bay khu vực Đà Nẵng.
5 01-08-2017 29-06-2019 Nguyễn Anh Hưng Học viên Nghiên cứu ảnh hưởng của dự án tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến xói lở tại một số công trình thoát thuộc khu vực tỉnh Phú Thọ.
6 01-01-2018 16-06-2019 Nguyễn Xuân Trường Học viên Nghiên cứu đề xuất giải pháp thoát nước mưa cho đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn từ cầu Giồng ông Tố đến cầu xây dựng) bằng mô hình SWMM.
7 01-03-2018 29-06-2019 Nguyễn Trọng Đức Học viên Ứng dụng mô hình Geo – Slope nghiên cứu sạt lở mái ta luy đường dọc theo quốc lộ 6, đoạn Hòa Bình – Sơn La chịu ảnh hưởng của mưa lớn và kéo dài.
8 05-04-2018 25-05-2019 Nguyễn Danh Mạnh Học viên Nghiên cứu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đến dòng thấm và sự ổn định của nền đắp bằng vật liệu hạt rời trong điều kiện bị ngập.
9 12-12-2018 26-01-2019 Lê Anh Dũng Học viên Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần hạt mịn đến khả năng thấm của nền đắp sử dụng vật liệu hạt rời.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện