Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Sỹ Trung
Năm sinh:
1972
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
Điện thoại:
0948404665
• + Triết học + Chủ nghĩa xã hội khoa học + Chính trị học Việt Nam + Những vấn đề lý luận trong giáo dục đào nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở nước ta hiện nay. + Nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta nói chung và của ngành giao thông vận tải nói riêng phục vụ sự nghiệp hiện đại hóa giao thông vận tải trong giai đoạn hiện nay.
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2003 Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và ý nghĩa của nó trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay
2 01-01-2005 Văn hóa chính trị của đội ngũ công nhân ngành giao thông vận tải ở nước ta hiện nay - Thực trạng và những giải pháp nâng cao
3 01-01-2015 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng thực hành, thực tập của sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay
4 01-01-2017 Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược hiện đại hóa của ngành giao thông vận tải
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-11-2005 01-11-2009 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Định hướng xã hội chủ nghĩa trong hoạt động báo chí ở nước ta hiện nay
STT Thời gian Bài báo
1 01-01-2003 “Phát huy sức mạnh văn hóa dân tộc Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước”
2 01-01-2004 “Bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho sinh viên lý luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Phân viện Báo chí và Tuyên truyền”
3 01-01-2005 “Phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay”
4 01-01-2008 “Toàn cầu hóa thông tin và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch - Thách thức lớn của định hướng XHCN trong hoạt động báo chí ở nước ta hiện nay”
5 01-01-2008 “Nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay”
6 01-01-2008 “Định hướng xã hội chủ nghĩa trong hoạt động báo chí ở nước ta hiện nay”
7 01-01-2009 “Tác động hai mặt của toàn cầu hóa thông tin đối với hoạt động báo chí ở nước ta”
8 01-01-2011 “Chống khunh hướng thương mại hóa trong hoạt động báo chí ở nước ta hiện nay”
9 01-01-2012 “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí ở Việt Nam hiện nay”
10 01-01-2012 “Đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay”
11 01-01-2014 “Phát triển đội ngũ trí thức ngành giao thông vận tải đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH,HĐH”
12 01-01-2016 “Một số giải pháp nâng cao văn hóa chính trị cho đội ngũ công nhân ngành giao thông vận tải”
13 01-01-2016 “Nam Định gắn việc giữ gỡn và phỏt huy giỏ trị văn hóa dân gian trong xây dựng nông thôn mới”
14 31-10-2017 "Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"
15 31-10-2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội – Giá trị lý luận và thực tiễn
16 31-10-2017 Quan niệm của C.Mác về tôn giáo trong “Lời nói đầu – Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hêghen” và bài học rút ra đối với công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-01-01 “Tìm hiểu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”
2 2016-01-01 “Định hướng xó hội chủ nghĩa trong hoạt động báo chí ở nước ta hiện nay”
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 01-10-2015 01-10-2016 Trần Thị Minh Hoài Học viên Thực hiện chính sách tôn giáo ở tỉnh Bình Thuận theo tư tưởng Hồ Chí Minh
2 01-11-2015 01-12-2016 Ngô Thị Lệ Hà Học viên Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân gian ở tỉnh Nam Định trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện