Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Doãn Thị Nội
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
17 năm
Bộ môn:
Thủy lực - Thủy văn
Điện thoại:
0916992621
• Thủy lực, thủy văn trong xây dựng công trình giao thông
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
2
3
4 01-08-2008 Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2008–ĐHGT ''Nghiên cứu ứng dụng mô hình HEC–RAS trong tính toán xói lở khu vực cầu.
5 01-12-2015 Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2015–ĐHTL "Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học phục tính lũ thiết kế cho công trình giao thông vùng núi Đông Bắc".
6 31-03-2016 28-12-2016 Đại học Giao thông vận tải Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016–ĐHGT "Nghiên cứu ứng dụng GIS trong phân tích dữ liệu viễn thám, lập bản đồ CN(Curve Number) phục vụ tính toán lũ thiết kế cho công trình thoát nước nhỏ dọc tuyến".
7 01-01-2018 31-12-2018 Đại học Giao thông Vận tải Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018–ĐHGT"Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ tính lũ thiết kế theo phương pháp Mô hình quan hệ (CIA) cho các công trình thoát nước nhỏ trên một số tuyến thuộc tỉnh Bắc Kạn".
STT Thời gian Bài báo
1 01-10-2010 Doãn Thị Nội (2008).''Xem xét lưu lượng bùn cát sông Hồng từ số liệu thực đo. Tạp chí KHGTVT.
2 01-06-2015 Doãn Thị Nội, Lê Thị Hải Yến (2015). ''Ứng dụng mô hình HEC–HMS tính thủy văn cho cầu Thác Giềng–Tỉnh Bắc Kạn. Số T6/2015. Tạp chí Giao thông vận tải;
3 10-10-2015 Doãn Thị Nội (2015)''Diễn biến đường bờ khu vực cửa sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi''. HNKHGVT KHOA CÔNG TRÌNH ĐHGTVT Năm 2015;
4 01-11-2015 Doãn Thị Nội, TS Nguyễn Hoàng Sơn. (2015). ''Xây dựng đường cong IDF phục vụ tính toán lũ thiết kế cho công trình giao thông ở một số tỉnh thuộc vùng Đông Bắc–Việt nam''. Số 47 Tạp chí Khoa học giao thông vận tải;
5 01-11-2015 Doãn Thị Nội (2015). ''Nghiên cứu tính lũ cho lưu vực vừa và nhỏ theo phương pháp SCS–CN có xét tới sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất''. Hội nghị khoa học ĐHGTVT năm 2015.Tạp chí Khoa học giao thông vận tải (số đặc biệt);
6 01-12-2015 Doãn Thị Nội, PGS.TS Hoàng Thanh Tùng; TS Nguyễn Hoàng Sơn. (2015). ''Xây dựng bộ đường cong IDF cho những vùng có hoặc thiếu số liệu mưa ngày thuộc khu vực Đông Bắc Việt nam''. Hội nghị thường niên ĐHTL năm 2015;
7 10-06-2016 Doãn Thị Nội, Ngô Lê Long & Hoàng Thanh Tùng (2016).''Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính lũ thiết kế công trình giao thông vùng Đông Bắc Việt Nam''. Tạp chí KHKT&Môi Trường. Số 53 06-2016;
8 19-11-2017 Doãn Thị Nội và nnk (2017)"Xây dựng mô hình mưa đại biểu tại Lạng Sơn. HNKHTN ĐHTL 2017
9 01-05-2018 Doãn Thị Nội và nnk (2017)" Nghiên cứu thiết kế dạng cống phù hợp mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc Gia Phú Quốc ". Số T5 /2018. Tạp chí Giao thông vận tải
10 15-10-2018 Doãn Thị Nội (2018) "NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HỆ SỐ DÒNG CHẢY TỈNH BẮC KẠN" . Số 10/2018. Tạp chí GTVT
11 15-11-2019 Mai Quang Huy, Doan Thi Noi (2019). Assessment of methods of riprap size selections as scour countermeasures at bridge abutments approach embankments.
12 15-11-2019 Doan Thi Noi (2019). Application of Win-TR55 for calculating designed flood in small watersheds in the mountainous region of Vietnam.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-06-26 Mai Quang Huy, Doãn Thị Nội, Nguyễn Đăng Phóng và Tống Anh Tuấn. Thủy lực Thủy văn. NXB Xây Dựng

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện