Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Thị Xuân
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
14 năm
Bộ môn:
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
Điện thoại:
0988108812
• -Nghiên cứu về vốn đầu tư, kinh tế thị trường định hướng XHCN, Mối quan hệ giữa kế hoach và thị trường, Các thành phần kinh tế.
STT Thời gian Nội dung
1 15-12-2005 Tìm hiểu tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh và sự vận dụng những những tư tưởng đó trong sự nghiệp đổi mới kinh tế ở Việt Nam
2 12-12-2008 Hoạt động chuyển giao công nghệ ở Việt Nam từ năm 1996 đén nay
3 15-12-2014 Quan niệm về công, dung, ngôn, hạnh trong nho giáo và những giá trị của nó đối với việc xây dựng người phụ nữ Việt Nam mới hiện nay
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện