Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vũ Duy Nghĩa
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
13 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật điện
Điện thoại:
0969321166
• Tự động hoá quá trình sản xuất
• Hệ thống thông tin đo lường
STT Thời gian Nội dung
1 12-12-2017 Nghiên cứu, thiết kế mô hình truyền động điện tàu điện đô thị
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
2
STT Thời gian Bài báo
1 1. Ву Зуй Нгхиа. Модель поперечных колебании кабины мобильного робота// Известия ТулГУ. Технические науки. Выпуск 6–Част 2- Тула: Изд-во ТулГУ, 2011. - С. 471 – 475.
2 2. Ларкин Е. В, Рудианов Н.А, Ву Зуй Нгхиа. Поле зрения ТВ-модуля при наличии эффекта «загораживания» // Интеллектуальные и информационные системы. Материалы Всероссийской научно-технической конференции «Интеллект-2011». – Тула: Изд-во ТулГУ, 2011. С 66-69.
3 3. Ву Зуй Нгхиа. Определение расстояний в системе технического зрения моильного робота // Интеллектуальные и информационные системы. Материалы Всероссийской научно-технической конференции «Интеллект-2011». – Тула: Изд-во ТулГУ, 2011. С 61-64.
4 4. Ву Зуй Нгхиа, Звонерев Д.А., Рудианов Н.А. Измерения дальности в бинокулярной системе технического зрения // XXIX Научная сессия, посвященная Дню радио. – Тула: НТО РЭС им. А.С. Попова, 2011. – С.181-185.
5 Ву Зуй Нгхиа, Ларкин. Е.В, Рудианов Н.А. Поиск идентичных точек на левом и правом изоражениях в бинокулярной системе технического зрения// XXIX Научная сессия, посвященная Дню радио. – Тула: НТО РЭС им. А.С. Попова, 2011. – С.50-57.
6 6. Ву Зуй Нгхиа, Звонерев Д.А., Рудианов Н.А. Выделение характерных точек на изображении // Приборы и управление. Вып.9.-Тула: Изд-во ТулГУ, 2011. – С 11-18.
7 7. Ларкин. Е.В, Ву Зуй Нгхиа. Трассировка движения мобильного робота по пересеченной местности // Известия ТулГУ. Технические науки. Выпуск 8- Тула: Изд-во ТулГУ, 2012. - С. 257 – 260.
8 Горшков А.А , Ву Зуй Нгхиа, Поле зрения TV-модуля с изменяемым фокусным расстоянием //Вестник ТулГу-Тула: Изд-во ТулГУ, 2011. – С 84-89.
9 9. Ларкин. Е.В, Ву Зуй Нгхиа. Метод трассировки движения мобильного робота по построению рельефа // Известия ТулГУ. Технические науки. Выпуск 7-Часть 2 - Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. - С. 136 – 140.
10 10. Nghiên cứu về dao động ngang của robot tự hành// Tạp chí ĐH Giao thông Vận tải
11 11. Xác định khoảng cách trong hệ thống quan sát của robot di động 7/2017// Tạp chí Giao Thông Vận tải
12
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2019-07-05 Lý thuyết mạch điện

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện