Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Châu Lân
Năm sinh:
1981
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
11 năm
Bộ môn:
Địa kỹ thuật
Điện thoại:
0912533480
• Địa kỹ thuật, địa kỹ thuật môi trường, nền móng công trình, xử lý đất yếu, tính chất cơ lý của vật liệu rác thải, vật liệu gia cố nền đất (tro bay, xỉ thép...), quan trắc địa kỹ thuật.
STT Thời gian Nội dung
1 01-12-2015 Nghiên cứu cơ chế quá trình phá hủy bờ sông Hồng khu vực Hà Nội do chế độ thủy động lực của sông trong mùa mưa phục vụ việc bảo vệ bờ sông và phát triển bền vững vùng ven sông. Đề tài Nafosted. Thành viên nghiên cứu chủ chốt
2 15-12-2015 Đề tài cấp cơ sở: Đặc tính ứng suất-biến dạng của nền đất dưới tác dụng của tải trọng động tại một vài vị trí khu vực Hà nội. Chủ nhiệm
3 17-12-2018 Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đất trộn Bentonite và tro bay chống thấm cho bãi rác thải và khu vực ô nhiễm môi trường. Chủ nhiệm
4 01-05-2019 Đề tài Nafosted. Nghiên cứu các cơ chế hình thành và đánh giá mối nguy hiểm của trượt lở phục vụ thực tiễn quản lý an toàn hồ và đập chứa nước: Lấy ví dụ nghiên cứu tại hồ chứa nước Vạn Hội. Thư ký khoa học (đang thực hiện)
5 02-06-2019 Đề tài Bộ giáo dục đào tạo (2019-2020). Nghiên cứu tro đáy từ nhà máy đốt rác thải sinh hoạt làm vật liệu xây dựng. KC424. Chủ nhiệm. (đang thực hiện)
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-04-2010 01-04-2013 Kyoto, Nhật bản NCS tại GSGES, Đại học Kytoto, Nhật bản
2 01-10-2014 30-12-2014 Leeds, UK Nghiên cứu chương trình đào tạo, nội dung giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa kỹ thuật xây dựng, University of Leeds
STT Thời gian Bài báo
1 10-09-2009 Nguyen Chau Lan, Phi Hong Thinh (2009). Using Sand Compaction Pile (SCP) to improve Soft Soil for road embankment, Vietnam Geotechnical Journal (In Vietnamese)- Vol 13, Issues 1, 38-44.
2 11-11-2009 Nguyen Chau Lan (2009). Improvement of embankment on soft soils by using Soil Cement Column, Vietnam Geotechnical Journal (In Vietnamese) - Vol 13, Issues 2, 40-57.
3 04-04-2012 Nguyen Lan Chau, Toru Inui, Atshushi Takai, Takeshi Katsumi (2012). Compressibility of bioreactor landfills waste at different degradation phases. Geo-Environmental Engineering 2011, Proceedings (Takamatsu, Japan)
4 04-05-2012 Nguyen Lan Chau, Toru Inui, Atshushi Takai, TakeshiKatsumi (2012).Effect of degradation phases of waste on compression properties in bioreactor landfills, Symposium on Environmental Geotechnics, Japan Geotechnical Society, In Proceedings (Kyoto, Japan)
5 03-10-2012 Nguyen Lan Chau, Toru Inui, Atshushi Takai, Takeshi Katsumi (2012). Effect of biodegradation on mechanical properties of municipal solid waste in bioreactor landfill, 3rd Global Waste management symposium, In Proceedings, Arizona, USA.
6 02-06-2013 Lan Chau Nguyen (2013). Aging effects on shear strength of waste in coastal landfill sites. Transport and Communications science journal, VOL. 43 (NO. 9) (In Vietnamese).
7 15-11-2013 Nguyen Lan Chau, Toru Inui, Takeshi Katsumi (Nov. 2013). Effect of biodegradation on mechanical properties of municipalsolid waste in bioreactor landfill in Vietnam, “7th International Joint Symposium on Problematic Soils and Geoenvironment inAsia” organized by Kyushu Branch of Japanese Geotechnical Society. In Proceedings
8 28-11-2013 Nguyen Lan Chau, Toru Inui, Takeshi Katsumi (Nov. 2013).Aging effects on shear strength properties of waste in coastal landfill. The international conference GEOTEC HANOI 2013. In Proceedings
9 01-09-2015 Phạm Viet Chanh, Ngo Huy Đong, Nguyen Chau Lan (2015). Calculation of sand drain for soft soil improvement by using finite element method (Midas Soilworks). Proceedings of Young Lecturer Science Symposium FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, UTC. Transportation Publishing House.
10 01-10-2015 Nguyen Thai Linh, Lan Chau Nguyen (2015). Estimation of liquefaction under embankment. Transport and Communications science journal, VOL. 47 (NO. 8). (In Vietnamese).
11 27-11-2015 Tran Mạnh Tien, Nguyen Ngọc Linh, Nguyen Thị Yen, Nguyen Chau Lan (2015). Soft soil improvement by using steel slag. Proceedings of HANOI GEO 2015: Engineering Geology in respond to climate change and sustainable development of infrastructure. PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY.
12 02-12-2015 Aging effects on the mechanical property of waste mixture in coastal landfill sites (2015) SOILS AND FOUNDATIONS (SCIE). Vol 55(6). DOI: 10.1016/j.sandf.2015.10.009
13 29-01-2016 Scale effects on the shear strength of waste in coastal landfill sites. GEOTECHNICAL SPECIAL PUBLICATION. VOL. 2(NO. 52):1824-1828. DOI: 10.3208/jgssp.VNM-04 (Scopus)
14 30-05-2016 Estimation of Stability in Bioreactor landfill under different stages of degradation phases L.C. Nguyen (2016). Proceedings of the Young Geotechnical Engineers Conference 2016, Malaysia (19 SEAGC-2AGSSEAC YGEC)
15 08-08-2016 Nghiên cứu một vài đặc điểm ứng suất-biến dạng của mẫu sét pha bằng thí nghiệm nén ba trục động tại một vài vị trí khu vực Hoàng Mai, Hà Nội. Tạp chí Khoa học giao thông vận tải, số 8/2016, 26-31.
16 20-09-2016 Stability and settlement of landfill site for simulated municipal solid waste in Vietnam. N. Chau Lan, T.Inui, T.Katsumi. Proceedings of The 2nd national conference on transport infrastucture with sustainable development.Danang. ISBN:978-604-82-1809-6
17 21-10-2016 Research on super lightweight EPS material for soft soil improvement Pham Quoc Dat Nguyen Anh Tuan, Nguyen Chau Lan. Proceedings of the international symposium Hanoi Geoengineering 2016, Vietnam national university press, 21-22 October 2016, ISBN: 978-604-62-6630-3
18 21-10-2016 Characteristics of soil grain size and critical erosion velocity in Red river bank, Hanoi area. Duong Thi Toan, Nguyen Chau Lan. Proceedings of the international symposium Hanoi Geoengineering 2016, Vietnam national university press, 21-22 October 2016, ISBN: 978-604-62-6630-3
19 21-10-2016 Effect of bentonite content on barrier performance for waste landfill in Vietnam. Le Nang Long, Luong Duc Xuyen, Nguyen Thi Ngoc Thao, Truong Duc Toan, Pham Manh Hai, Nguyen Chau Lan. Proceedings of the international symposium Hanoi Geoengineering 2016, Vietnam national university press, 21-22 October 2016, ISBN: 978-604-62-6630-3
20 19-11-2016 Climate change impact on a large-scale erosion coast of Hai hau district, Vietnam and the adaptation. Do Minh Duc;Kazuya Yasuhara; Nguyen Manh Hieu; Nguyen Chau Lan. Journal of Coastal Conservation(SCIE) (2016). doi:10.1007/s11852-016-0471-7
21 24-11-2016 Carbonization effect on strength characteristics of cement solidified contaminated soil. Pan Lingling; Liu Yang; Nguyen Chau Lan;Tang Qiang. Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development - Proceedings of Geotec Hanoi 2016, Phung (edt). ISBN 978-604-82-1821-8
22 25-11-2016 Ứng dụng tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu cho công trình giao thông. Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Châu Lân,Đặng Công Hưởng Tạp chi cầu đường số 10, năm 2016.
23 26-11-2016 Hydraulic conductivity of compacted soil treated with microogrganism. Zhang Yu, Tang Qiang, Nguyen Chau Lan, Inui Toru, Katsumi Takeshi. Special issue Subtainablity in Civil engineering (ICSCE 2016). ISSN 2354-0818
24 26-11-2016 Deep mixing method to support road embankment: a case study in central MeKong delta regions in Vietnam. Ngo Huy Dong, Nguyen Chau Lan. Special issue Sustainability in Civil engineering (ICSCE 2016). ISSN 2354-0818
25 30-12-2016 Gia cường cọc bê tông cốt thép hư hỏng bằng tấm FRP Pile medic. Nguyễn Châu Lân, Phạm Hoàng Kiên, Nguyễn Trọng Nghĩa. Tạp chí Giao thông vận tải, số đặc biệt năm thứ 58 (Kỷ yếu Nhà khoa học trẻ ngành GTVT năm 2016).
26 05-10-2017 Long Hai Chu, Chau Lan Nguyen. Potential use of soil mixture with bentonite and flyash for bottom liner system of landfill in Vietnam (2017). Proceeding Advances and Applications in Geospatial Technology and Earth Resources.
27 05-10-2017 Chu Long Hai,Nhu Minh Tuan,Nguyen The Vinh, Hoang Nguyen Đuc Chi Nguyen Chau Lan (2017.Mixture with fly ash and cement for road construction material at Hong Ngu Town, Dong Thap province, Vietnam. Proceeding Advances and Applications in Geospatial Technology and Earth Resources.
28 09-12-2017 Nguyễn Châu Lân. Khả năng áp dụng bentonite và tro bay làm tầng chống thấm cho bãi rác thải. Tuyển tập hội thảo cơ học toàn quốc tại Học viện kỹ thuật quân sự. 12/2017
29 01-01-2018 Research Progress on Stabilization/Solidification Technique for Remediation of Heavy Metals Contaminated Soil Chapter · January 2018 DOI: 10.1007/978-3-319-68240-2_19 In book: Advances and Applications in Geospatial Technology and Earth Resources, pp.315-325. Springer
30 01-01-2018 Numerical Simulation of CFRA Pile Subgrade Reinforcement Based on Recycled Aggregate of Demolition Waste Chapter · January 2018 DOI: 10.1007/978-3-319-68240-2_23 In book: Advances and Applications in Geospatial Technology and Earth Resources, pp.367-377. Springer
31 01-06-2018 Dự tính sức chịu tải của móng nông và móng cọc cho khu vực thành phố Hội An. Nguyễn Châu Lân, Phạm Quang Đông, Đỗ Hữu Đạo. Tạp chí ĐHĐN số đặc biệt. Trang 23-27; 5(126),2018.
32 26-09-2018 Nguyen Chau Lan, Hoang Anh Van and Truong Quang Manh (2018). Numerical analyses of settlement and stability of bridge approach built on expanded polystyrene (EPS).International Symposium on Lowland Technology 2018 ISBN: 978-604-82-2483-7.
33 01-11-2018 Comparison of Analytical and Numerical Analysis Results of Deep Excavation for Nhon – Hanoi Urban Railway Project in Hanoi, Vietnam Chapter in Springer Series in Geomechanics and Geoengineering· November 2018. In book: Proceedings of the 2nd International Symposium on Asia Urban GeoEngineering, pp.164-173 DOI: 10.1007/978-981-10-6632-0_13. (Scopus)
34 06-11-2018 Chau Lan Nguyen, Quang Phuc Nguyen, Hai Ha Nguyen, Duc Manh Nguyen (2018), “Effect of Compaction on Liquefaction of River and Sea Sand in Hai Phong City, Vietnam”. Proceeding 20th SEAGC - 3rd AGSSEA Conference in conjunction with 22nd Annual Indonesian National Conference on Geotechnical Engineering. Jakarta - Indonesia, 6-7 November 2018. ISBN No. 978-602-17221-6-9. PP.382-388
35 28-12-2018 Nguyễn Châu Lân, Chu Long Hải. Xử lý đất với Ben-to-nít và tro bay sử dụng cho lớp chống thấm của bãi chôn lấp rác thải ở Hà nội. Tạp chí Địa kỹ thuật số 4 năm 2018. Trang 47-56.
36 15-04-2019 Lê Đức Tiến; Nguyễn Châu Lân; Bùi Tiến Thành; Nguyễn Ngọc Long; Nguyễn Đức Bình (2019). Nghiên cứu sức chịu tải dọc trục của cọc khoan nhồi khi đặt vào tầng phong hóa nứt nẻ khu vực Quảng Trị. Tạp chí Cầu đường tháng 4 năm 2019. Tr. 10-14.
37 10-06-2019 Lan Chau Nguyen, Hai Long Chu and Lanh Si Ho (2019). SOIL TREATMENT BY BENTONITE AND FLY ASH FOR LINERS OF WASTE LANDFILL: A CASE STUDY IN VIETNAM. International Journal of GEOMATE, Nov., 2019 Vol.17, Issue 63, pp. 315 - 322. ISSN: 2186-2982 (P), 2186-2990 (O), Japan, DOI: https://doi.org/10.21660/2019.63.64022. ISI(ESCI)
38 15-06-2019 Nguyễn Châu Lân, Giải pháp kết hợp chống đá rơi trên đường cao tốc. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 6, trang 35-39, năm 2019.
39 30-06-2019 Nguyễn Châu Lân, Trương Quang Mạnh (2019). Phân tích, so sánh bài toán thiết kế hố đào sâu cho ga ngầm của đường sắt Hà Nội qua một số tiêu chuẩn. Tạp chí địa kỹ thuật số 3, tháng 6 năm 2019. Tr(20-27)
40 30-06-2019 Nguyễn Châu Lân (2019).So sánh thiết kế neo thông thường và neo hotdog cho hố đào sâu. số 3, tháng 6 năm 2019. Tr(50-56).
41 02-07-2019 Lan Chau Nguyen, Quang Manh Truong and Tuan Nghia Do (2019). An innovative ground anchor for deep excavations in Vietnam. International Journal of GEOMATE, Dec., 2019 Vol.17, Issue 64, pp. 1 - 8. (ESCI) ISSN: 2186-2982 (P), 2186-2990 (O), Japan, DOI: https://doi.org/10.21660/2019.64.42763
42 31-07-2019 Tiến, L. Đức, Dương, Đặng H., Lân, N. C., Thành, B. T., & Long, N. (2019). Đánh giá sức chịu tải cọc khoan nhồi trong lớp đá nứt nẻ từ kết quả thí nghiệm và mô hình phần tử hữu hạn. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 13(3V), 55-63. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2019-13(3V)-06
43 14-09-2019 Lan Chau Nguyen, Pham Van Tien, Tuan-Nghia Do (2019).Deep-seated rainfall-induced landslides on a new expressway: A case study in Vietnam. Landslides (SCIE, Q1, IF=4.2). https://doi.org/10.1007/s10346-019-01293-6
44 14-10-2019 Nguyen Chau Lan, Truong Quang Manh (2019). Evaluation of Strut and Ground Anchor System for Deep Excavations – A case history in Vietnam. The 16th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (16ARC)
45 01-01-2020 Pham, V.C., Nguyen, C.L., Do, T.N., Pham, V.T. (2020). Multiple Solutions to Stabilize a Deep-Seated Landslide. Lecture Notes in Civil Engineering 62, pp. 859-864 (Scopus)
46 01-01-2020 Duong-Ngo, H., Do-Tuan, N., Nguyen-Chau, L.(2020).Retaining System Against Rockfall Near a Highway in Vietnam—A Case Study. Lecture Notes in Civil Engineering 62, pp. 865-869 (Scopus)
47 16-07-2020 Lan Chau Nguyen, H.H. Nguyen, Q.P. Nguyen, D.H. Ngo and D.M. Nguyen (2020). Effect of Compaction Ratio, Frequency, Stress Amplitude and Cyclic Stress Ratio on the Dynamic Characteristic of Sea Sand Material under Vehicle Loading. Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA (accepted)
48 02-11-2020 Lan Chau Nguyen, May Huu Nguyen, Bui Tien Thanh, Nguyen Ngoc Long, Le Duc Tien, Lanh Si Ho (2020). Bearing capacity of drilled shaft in intermediate geomaterials. Magazine of Civil Engineering (accepted)
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
2 2018-12-03 Phân tích và thiết kế nền móng công trình với STAAD.Foundation V8i -Nhà xuất bản xây dựng. Chủ biên.
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 05-09-2015 01-03-2016 Nguyễn Thái Linh Học viên Luận văn sử dụng phương pháp giải tích (theo kết quả SPT) và phương pháp phần tử hữu hạn (sử dụng phần mềm Geo quake/W) để đánh giá khả năng hóa lỏng nền đường
3 14-01-2016 20-12-2016 Trần Xuân Bách Học viên Ảnh hưởng hệ số tập trung ứng suất của cọc đá trong xử lý nền đường trên đất yếu
4 05-09-2016 08-03-2017 Hoàng Anh Văn Học viên Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đường dẫn vào cầu trên nền đất yếu bằng vật liệu EPS

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện