Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đặng Hồng Lam
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
13 năm
Bộ môn:
Địa kỹ thuật
Điện thoại:
0961290665
• 1. Soil and rock mechanics, fractured reservoirs, porous media, fracture propagation, embedded fracture continuum approach. 2. Tunnel excavation,deep excavation. 3. Lateral bearing capacity of pile. 4. Soft soil improvement 5. Finite element method, DEAL.II, geotechnical software
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-06-2010 31-07-2010 Vienna university (Austria) Internship laboratory staff
2 01-09-2014 28-02-2018 Orleans university (France) PhD study
STT Thời gian Bài báo
1 01-08-2009 Đặng Hồng Lam, Nguyễn Đức Hạnh “Nghiên cứu sự làm việc của nhóm cọc khi chịu tải trọng ngang”, tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 8-2009
2 01-09-2009 Đặng Hồng Lam, “Tính toán sức chịu tải ngang của cọc khoan nhồi theo sự tương tác đất nền và cọc” tạp chí Địa kỹ thuật Việt Nam, số 3-2009
3 01-11-2010 Đặng Hồng Lam, “Xác định sức kháng nén nở hông từ thí nghiệm nén nở hông cho mẫu đất được tạo lại trong phòng thí nghiêm” tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải sô 32-11/2010
4 01-10-2017 Duc-Phi Do, Nam-Hung Tran, Dashnor Hoxha, Hong-Lam Dang, "Assessment of the influence of hydraulic and mechanical anisotropy on the fracture initiation pressure in permeable rocks using a complex potential approach" International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 100:108-123 (2017), SCI indexed (Q1-SCImago)
5 24-11-2018 Hong-Lam Dang, Duc-Phi Do, "A coupled hydro mechanical modeling of tunnel excavation in transversely isotropic porous media: finite element implementation in DEAL.II" Proceeding of The 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2018) The transport journal, ISSN 2354-0818, pp. 47-52
6 24-11-2018 Ba Dong Nguyen, Hong-Lam Dang, Nguyen Hai Ha, Duc Manh Nguyen, Hoang Kien Pham, "A study of lateral bearing capacity of steel pipe pile with wings installed in soil cement column in soft soil of Vietnam", Proceeding of The 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2018), The transport journal, ISSN 2354-0818 pp. 66-71
7 01-01-2019 Duc-Phi Do, Nam-Hung Tran, Hong-Lam Dang, Dashnor Hoxha, "Closed-form solution of stress state and stability analysis of wellbore in anisotropic permeable rocks" International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences January 2019, Pages 11-23, SCI indexed (Q1-SCImago)
8 01-01-2019 Hong-Lam Dang, Duc-Phi Do, Dashnor Hoxha, "Fractured Reservoirs Modeling by Embedded Fracture Continuum Approach: Field-Scale Applications: Energy and Geotechnics" In book: Proceedings of the 1st Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering, Springer, January 2019 - Scopus indexed
9 03-02-2019 Hong-Lam Dang, Duc-Phi Do, Dashnor Hoxha, "Effective Elastic and Hydraulic Properties of Fractured Rock Masses with High Contrast of Permeability: Numerical Calculation by an Embedded Fracture Continuum Approach", Advances in Civil Engineering Volume 2019, Article ID 7560724, 21 pages, SCIE indexed (Q2-SCImago)
10 02-06-2019 Hong-Lam Dang, “Modeling the Effect of Intersected Fractures on Oil Production Rate of Fractured Reservoirs by Embedded Fracture Continuum Approach”, Modelling and Simulation in Engineering, vol. 2019, Article ID 4034860, 10 pages, 2019. ESCI indexed (Q2-SCImago)
11 31-08-2019 Hong-Lam Dang, Duc-Hanh Nguyen "Finite difference method to determine lateral load bearing capacity of concrete pile by taken into account soil and pile interaction", The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019). Construction Publishing House. ISBN: 978-604-82-2893-4, p98-103
12 01-11-2019 Dang HL., Do DP., Hoxha D. (2020) Stress-Dependent Permeability of the Fractured Rock Masses: Numerical Simulation Based on the Embedded Fracture Continuum Approach. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 54. Springer, Singapore, ISSN 2366-2557, pp. 197-205
13 22-11-2019 Dang HL., Tran NH., (2019). A comparative study of modeling fractured rock mass around tunnel subjected excavation load, The VCRES 2019 international symposium: Rock mechanics and Engineering for Sustainable energy, The publishing house for science and technology, IBSN 978-604-913-909-3, pp. 426-435 (Scopus indexed)
14 28-11-2019 Dang HL., Nguyen VQ. (2020) Closed-form formulation of construction-induced vibrations on existing building at the Metro Line 3 project in Hanoi: Application to control the construction procedures. In: Duc Long P., Dung N. (eds) Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 62. Springer, Singapore, ISSN 2366-2557, pp. 345-350 (Scopus indexed)
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2018-02-28 Hong-Lam Dang, "A hydro-mechanical modeling of double porosity and double permeability". PhD thesis, University of Orleans (France), 2018. ftp://ftp.univ-orleans.fr/theses/honglam-dang_3747.pdf

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện