Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Tuấn Phường
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
8 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật điện
Điện thoại:
0961171822
• Định vị sự cố trên đường dây truyền tải điện trong lưới điện thông minh (smart grid)
• Thiết bị giao thông điện đường sắt
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 “Nghiên cứu lựa chọn công nghệ điện khí hóa đường sắt và điện giao thông thành phố tới năm 2025 ở Việt Nam”, đề tài NCKH cấp bộ, mã số B2008-04-57, Người tham gia thực hiện
2
STT Thời gian Bài báo
1 “Nghiên cứu công nghệ cung cấp điện cho giao thông đường sắt cao tốc và đô thị ”, Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải số 28, tháng 11/2008.
2 “Nghiên cứu phân tích và lựa chọn hình thức tiếp điện trong cung cấp điện giao thông điện đường sắt”, Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải số 28, tháng 11/2008.
3 “Nghiên cứu bộ quan sát hệ số cao(HGO) ứng dụng trong điều khiển bền vững chuyển động Robot”, Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải số 32, tháng 11/2010.
4 Алгоритм идентификации аварийных режимов воздушных линий электропередачи / А.Н. Шилин, А.А. Шилин, Ф.Т. Нгуен, Ф.С. Ле // Известия ВолгГТУ. Серия «Процессы преобразования энергии и энергетические установки». Вып. 6 : межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2014. - № 18 (145). - C. 68-72.
5 Использование компьютерного моделирования для определения положения датчиков мониторинга аварийных ситуаций на воздушных линиях электропередачи / А.Н. Шилин, А.А. Шилин, Ф.Т. Нгуен, Ф.С. Ле // Вестник компьютерных и информационных технологий. - 2014. - № 7. - C. 35-41.
6 Компьютерное моделирование магнитного поля воздушных линий электропередачи при авариях / А.Н. Шилин, А.А. Шилин, Ф.Т. Нгуен, Ф.С. Ле // Вестник компьютерных и информационных технологий. - 2014. - № 11. - C. 43-50.
7 Система регистрации аварийных режимов воздушных линий электропередачи / А.Н. Шилин, А.А. Шилин, Ф.Т. Нгуен, Ф.С. Ле // Электрика. - 2014. - № 9. - C. 2-5.
8 Стенд для исследования алгоритма диагностики обрыва фаз линии электропередачи / А.Н. Шилин, А.А. Шилин, Ф.Т. Нгуен, Ф.С. Ле // Известия ВолгГТУ. Сер. Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь. Вып. 10. - Волгоград, 2014. - № 26 (153). - C. 97-102.
9 “Giải pháp xác định sự cố đường dây tải điện trên không”, Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải số 50, tháng 2/2016, trang 65-69.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện