Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Văn Phê
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
9 năm
Bộ môn:
Kết cấu
Điện thoại:
0865651184
• 1. Phân tích ứng xử kết cấu thanh thành mỏng dưới tác dụng của các tải trọng phức hợp. 2. Phân tích ổn định của kết cấu dầm composite nhiều lớp và tấm sandwich. 3. Phân tích tuyến tính và phi tuyến của kết cấu dầm thép gia cố tấm dán (Bao gồm ứng suất phi tuyến ở bề mặt dính kết, vật liệu trực hướng, vật liệu song tuyến, phân tích dẻo, bong tách vật liệu, các dạng phá hoại của kết cấu, ảnh hưởng của biến dạng cắt, các lý thuyết dầm bậc cao).
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2012 Chương trình thạc sĩ: Analysis of Wide Flange Steel Beam Reinforced with GFRP Plate. Thesis download link: http://www.ruor.uottawa.ca/en/handle/10393/30242
2 01-01-2015 Chương trình tiến sĩ: Analysis of steel beams strengthened with GFRP plates. (Hoàn thành tháng 5 năm 2018). Thesis download link: https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/37749
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
2 01-01-2012 31-12-2013 Đại học Ottawa, Ontario, Canada Học và nghiên cứu cho chương trình thạc sĩ nghiên cứu (Ma.Sc).
3 01-01-2015 31-05-2018 Đại học Ottawa, Ontario, Canada Học và nghiên cứu cho chương trình tiến sĩ (Ph.D).
STT Thời gian Bài báo
1 08-10-2009 Quang, N.T. and Pham, P. V., (2009), “Bridges with Spatial Cable Systems - Theoretical Studies”, Conference of Environmental Science and Technology, Transport Science and Technology Institute, Vietnam, October 2009.
2 10-09-2014 Pham, P.V. and Mohareb, M. (2014), Finite-Element Formulations for the Spatial Static Response of Steel Beams Bonded to a GFRP Plate, Journal of Engineering Mechanics, ASCE, 141(4), 04014143.
3 18-09-2014 Pham, P.V. and Mohareb, M. (2014), A shear deformable theory for the analysis of steel beams reinforced with GFRP plates, Journal of Thin-Walled Structures, 85, 165-182.
4 04-05-2015 Pham, P.V. and Mohareb, M. (2015), Nonshear Deformable Theory for Analysis of Steel Beams Reinforced with GFRP Plate Closed-Form Solution, Journal of Structural Engineering, ASCE, 141(12), 04015063.
5 04-05-2015 Pham, P.V. and Mohareb, M. (2015b), Adhesive Stresses in wide flange steel beams bonded to GFRP plate under Transverse Response, The International Conference on Civil, Structural and Transportation Engineering, Ottawa, Ontario, Canada, May 2015.
6 05-05-2015 Pham, P.V. and Mohareb, M. (2015c), Adhesive Stresses in wide flange steel beams bonded to GFRP plate under Twist, The International Conference on Civil, Structural and Transportation Engineering, Ottawa, Ontario, Canada, May 2015.
7 08-08-2016 Pham, P.V., Mohareb, M., and Fam, A., (2016), A higher order beam theory based on principle of stationary complementary strain energy, 24th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics ICTAM, Montreal, Canada, August 2016.
8 08-11-2016 Pham, P.V., Mohareb, M., and Fam, A., (2016), Analysis of Steel Beams Strengthened with GFRP Plates Including Pre-existing Loading Effects, Journal of Structural Engineering, ASCE, 143(12)04017163.
9 04-07-2018 Phe, P.V., Magdi, M., and Fam,. A., (2018), "Lateral torsional buckling of STEEL beams strengthened with GFRP plate", Journal of Thin Walled Structures, 131, 55-75.
10 04-07-2018 Phe, P.V., Magdi, M., and Fam,. A., (2018), "Finite element formulation for the analysis of multilayered beams based on the principle of stationary complementary strain energy", Journal of Engineering Structures, 167, 287-307.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện