Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đặng Việt Phúc
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
7 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật điện
Điện thoại:
0983892702
• Hệ thống điều khiển và hệ thống cung cấp điện tàu điện ngầm
• Chất lượng điện năng trong giao thông điện đường sắt và tàu điện ngầm
• Sử dụng nguồn năng lượng mới nâng cao chất lượng điện năng trong hệ thống cấp điện tàu điện ngầm
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
2
STT Thời gian Bài báo
1 Данг, В.Ф. История электрификации Российских железных дорог [Текст] / Данг Вьет Фук // Межвузовский сборник научных работ аспирантов и молодых ученых «Наука, техника, человек». – М.,- Выпуск 6. – 2014. – С.98-102
2 Данг, В.Ф. Модель вагона метрополитена для исследования гармонического состава тягового тока [Текст] / Данг Вьет Фук // Электроника и электрооборудование транспорта. – 2015.- № 5-6. - С.24-27.
3 Данг, В.Ф. Оценка гармонических составляющих тягового тока в системе электроснабжения метрополитена при работе 12-пульсовых выпрямительных агрегатов [Текст] / М.П. Бадер, В.А. Гречишников, М.В. Шевлюгин, Данг Вьет Фук // Электроника и электрооборудование транспорта. – 2016.- № 1. - С.17÷21.
4 Данг, В.Ф. Гармонические помехи тягового тока в системе электроснабжения метрополитена [Текст] / М.В. Шевлюгин, Данг Вьет Фук // Мир транспорта. – 2015.- № 6. - С.88-101.
5 Данг, В.Ф. Повышение качества электроэнергии на метрополитенах по уровню напряжения [Текст] / М.В. Шевлюгин, А.Н. Стадников, Д.В. Фук, И.В. Шаламай // Труды XV научно-практической конференции «Безопасность движения поездов». – М.:МИИТ,2014.-С.II94 -II95
6 Данг, В.Ф. Моделирование работы СТЭ метрополитена с 6-пульсовыми преобразователями и оценка мешающих влияний на системы СЦБ, АЛС и АРС [Текст] / М.В. Шевлюгин, Данг Вьет Фук // Труды XVI научно-практической конференции «Безопасность движения поездов». – М.:МИИТ,2015.-С.II140.
7 Данг, В.Ф. Моделирование работы ЭПС метрополитена с целью определения спектра гармонических составляющих тягового тока [Текст] / М.В. Шевлюгин, Данг Вьет Фук // Труды XVI научно-практической конференции «Безопасность движения поездов». – М.:МИИТ,2015.- С.II140- II141.
8 Данг, В.Ф. Đánh giá thành phần sóng hài trên mô hình mô phỏng mạch điện động lực của toa tàu điện ngầm [Текст] / Данг Вьет Фук // Tạp chí Khoa học giao thông vận tải.- Ханой.-12/2015 -.№ 49 - С.9-13.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện