Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Thái Thị Kim Chi
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
1 năm
Bộ môn:
Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy
Điện thoại:
0988115110
• - Công trình chỉnh trị sông, bảo vệ bờ. - Công trình thủy lợi; - Mô phỏng dòng chảy; - Tương tác dòng chảy-kết cấu; - Quản lý tài nguyên nước
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-12-2015 Trường Đại học Giao thông vận tải Giảng dạy và nghiên cứu
STT Thời gian Bài báo
1 Кашарин Д.В., Тхай Тхи Ким Тьи. Повышение устойчивости оснований мобильных дамб для инженерной защиты зданий от затопления.Инженерно-строительный журнал. № 4.ISSN 2071-4726.
2 Тхай Тхи Ким Тьи. Совершенствование и научное обоснование конструкций мобильных защитных дамб. Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. № 3 (15). ISSN 2222-1816.
3 Тхай Тхи Ким Тьи. Обоснование параметров мобильных дамб для противопаводковой защиты в условиях дельты реки Меконг. Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. Т. 272. ISSN 0368-0738.
4 Кашарин Д.В., Тхай Тхи Ким Тьи. Анализ результатов численного моделирования и экспериментальных исследований устойчивости мобильных дамб из композитных материалов. Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура. № 1. ISSN 2224-9826
5 Кашарин Д.В., Тхай Тхи Ким Тьи. Система мобильных дамб и способ ее возведения. Патент №2539143 РФ, МПК E02B 7/00, № 2013141645/13; заяв. 10.09.2013; опубл. 10.01.2015.
6 Кашарин Д.В., Тхай Тхи Ким Тьи. Расчетное обоснование новых конструкций противопаводковых мобильных водонаполняемых дамб для условий слабых грунтов. «ТЕХНОВОД-2014»: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., г. Сочи, Красная Поляна, 23-24 окт. 2014. / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). – Новочеркасск: Лик. ISBN 978-5-906758-40-8.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện