Thông tin chung:

 

Theo yêu cầu của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ và quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học cần phải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

 

Thông báo:

 

Văn bản hướng dẫn, biểu mẫu:

 

 

TT QUYẾT ĐỊNH, CÔNG VĂN, THÔNG TƯ, HƯỚNG DẪN FILE NỘI DUNG
1 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Link file
2 Thông tư số 04/2019 TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS  Link file
3 Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS  Link file
4 Mẫu lý lịch khoa học Link file
5 Mẫu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh của ứng viên Link file
6 Điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 Link file
7 Mẫu xác nhận thực hiện nhiệm vụ đào tạo và NCKH của giảng viên Link file
8 Thông báo bổ sung cập nhật phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg Link file
9 Thông báo tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 Link file
10 Thông báo Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại hội đồng cơ sở Trường Đại học giao thông vận tải năm 2020 Link file

 

 

 

Ứng viên GS, PGS:

 1. Danh sách ứng viên

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Học hàm, học vị Đăng ký xét ĐTC chức danh GS/PGS Ngành, chuyên ngành
 đăng ký
Nơi làm việc File hồ sơ
1 Nguyễn Văn  Cường 06/06/1983 Nam TS PGS Cơ khí/Chế tạo máy Phó GĐ TT. ĐTTH&CGCN GTVT, GV. Bộ môn Thiết kế máy, Khoa Cơ khí, Trường ĐH. Giao thông vận tải Link file 
2 Lê Thanh 10/09/1981 Nam TS PGS Giao thông vận tải/Vật liệu GV, Bộ môn Vật liệu xây dựng - Khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường ĐH. Giao thông vận tải Link file 
3 Nguyễn Lương Hải 24/07/1981 Nam TS PGS Giao thông vận tải/Tổ chức và quản lý giao thông vận tải GVC, Trưởng BM Kinh tế xây dựng - Khoa Quản lý dự án, Trường ĐH. Giao thông vận tải Link file 
4 Ngô Thị Thanh Hương 04/12/1977 Nữ TS PGS Giao thông vận tải/Nền móng công trình  Trưởng Khoa Công trình, Giảng viên chính, Khoa Công trình, Trường ĐH. Công nghệ GTVT Link file 
5 Trần Văn Quảng 05/08/1982 Nam TS PGS Vật lý/Vật lý lý thuyết và vật lý toán GVC, Bộ môn Vật lý - Khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH. Giao thông vận tải Link file 
6 Phạm Văn Tài 25/12/1969 Nam TS PGS Giao thông vận tải/ Tổ chức và quản lý giao thông vận tải Trưởng khoa Thương mại Quốc tế, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại; Giảng viên thỉnh giảng Trường ĐH. Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh Link file 
7 Đào Thanh Toản 28/11/1979 Nam TS PGS Giao thông vận tải/Điều khiển trong Giao thông vận tải Phó Trưởng phòng KHCN, Phó TBM, GVC, Bộ môn Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện - điện tử, Trường ĐH. Giao thông vận tải Link file 
8 Nguyễn Hoàng  Tùng 29/01/1983 Nam TS PGS Giao thông vận tải/ Tổ chức và quản lý giao thông vận tải GVC, Bộ môn Quản lý dự án, Khoa Quản lý xây dựng, Trường ĐH. Giao thông vận tải Link file 
9 Phí Hồng Thịnh 28/01/1974 Nam TS PGS Giao thông vận tải/ Nền móng công trình GVC, Bộ môn Địa kỹ thuật, Khoa Công trình, Trường ĐH. Giao thông vận tải Link file 
10 Vũ Hồng Vận 30/05/1978 Nam TS PGS Triết học/Triết học  Trưởng khoa Khoa học Cơ bản, GVC, BM Lí luận chính trị, khoa KHCB -Phân hiệu, Trường ĐH. Giao thông vận tải Link file 

 

 

Thành viên hội đồng:

 

 

1. Danh sách đề cử ứng viên hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Lý lịch khoa học
1 GS.TS. Bùi Xuân Cậy Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
2 GS.TSKH. Nguyễn Hữu Hà Khoa Vận tải - Kinh tế, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
3 GS.TS. Phạm Duy Hữu Giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
4 GS.TS. Phạm Huy Khang Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
5 GS.TS. Phạm Văn Ký Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
6 GS.TS. Trần Đức Nhiệm Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
7 GS.TS. Từ Sỹ Sùa Khoa Vận tải - Kinh tế, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
8 GS.TS. Đỗ Đức Tuấn Khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
9 PGS.TS. Nguyễn Văn Bang Khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
10 PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
11 PGS.TS. Lê Hồng Lan Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
12 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long Hiệu trưởng, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
13 PGS.TS. Nguyễn Văn Long Chủ tịch Hội đồng TrườngTrường Đại học Giao thông vận tải Link file
14 PGS.TS. Nguyễn Duy Việt Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
15 PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh Khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
(Danh sách gồm: 08 GS, 07 PGS)  

2. Các quyết định

 • Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở: Link file 
 • Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Chủ tịch, Hội đồng Giáo sư cơ sở:         Link file
 • Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở:   Link file
 • Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở:            Link file

3. Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020:

 • Tổng số ứng viên: 11
 • Lịch xét năm 2020:

NGÀY LÀM VIỆC

NỘI DUNG LÀM VIỆC

 

Ngày 13/5/2020

 

Họp Hội đồng GSCS Trường - Phiên thứ 1

- Thời gian: 8h30’

- Địa điểm: Phòng 401 - Nhà A1

- Nội dung:

1. Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường;

2. Trao đổi về các văn bản hướng dẫn của HĐGSNN;

3. Trao đổi về những nội dung cần lưu ý;

4. Thông qua danh sách các ứng viên đăng ký;

5. Thống nhất Lịch làm việc của HĐGSCS Trường.

Ngày 20/5/2020

Hạn cuối cùng Hội đồng Giáo sư cơ sở gửi Hồ sơ và Quyết định thành lập HĐGSCS, kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký HĐ và Lịch xét của Hội đồng Giáo sư cơ sở lên Văn phòng HĐGSNN.

Ngày 30/6/2020

Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét đạt công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở. (Thư ký Hội đồng tổ chức thu nhận hồ sơ của ứng viên; phân loại theo ngành và báo cáo Chủ tịch Hội đồng).

Hồ sơ nộp của ứng viên gồm:

- Nộp 03 bộ hồ sơ bản giấy cho Hội đồng Giáo sư cơ sở;

- Gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh lên Trang thông tin điện tử của Trường và trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Từ ngày 01/7/2020 đến

ngày 15/7/2020

1. Chủ tịch Hội đồng tổ chức rà soát hồ sơ của ứng viên theo quy định, phân công thành viên Hội đồng hoặc mời các Giáo sư, Phó giáo sư khác thẩm định;

 2. Các Giáo sư, Phó giáo sư thẩm định hồ sơ.

Ngày 16/7/2020 đến

ngày 19/7/2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở nhận kết quả thẩm định từ các Giáo sư, Phó giáo sư và tổng hợp kết quả thẩm định.

Ngày 23/7/2020

và ngày 24/7/2020

Họp Hội đồng GSCS Trường - Phiên thứ 2

- Thời gian: Họp hai ngày, sáng từ 8h30’ - 11h00’; chiều từ 14h00’ - 16h30’.

- Địa điểm: Tại phòng 401 - Nhà A1.

- Nội dung:

1. Trao đổi, thống nhất về những vấn đề chung;

2. Nghe báo cáo kết quả thẩm định các hồ sơ của từng ứng viên. Người thẩm định đọc bản trích ngang của từng ứng viên được phân công thẩm định;

3. Hội đồng trao đổi công khai, đánh giá hồ sơ từng ứng viên;

4. Căn cứ phiếu thẩm định, Hội đồng quyết định danh sách những ứng viên đủ điều kiện để trình bày báo cáo khoa học tổng quan;

5. Hội đồng thông báo cho ứng viên đủ điều kiện trình bày báo cáo khoa học tổng quan biết thời gian, địa điểm.

Ngày 28/7/2020

và ngày 29/7/2020

Họp Hội đồng CDGSCS Trường - Phiên thứ 3

- Thời gian: Họp hai ngày, sáng từ 8h30’ - 11h00’; Chiều từ 14h00’ - 16h30’.

- Địa điểm: Tại phòng 401 - Nhà A1.

- Nội dung:

1. Các ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan;

2. Các thành viên Hội đồng trao đổi thảo luận công khai, dân chủ về hồ sơ của ứng viên; trao đổi trực tiếp với ứng viên về những nội dung trình bày trong báo cáo khoa học tổng quan và các nội dung liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của ứng viên;

3. Hội đồng Giáo sư cơ sở phối hợp với Nhà trường tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của từng ứng viên;

4. Bỏ phiếu tín nhiệm thông qua danh sách những ứng viên có đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng GSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. (Mỗi hồ sơ của ứng viên phải đạt ít nhất 2/3 số phiếu của tổng số thành viên Hội đồng);

5. Thông qua biên bản kiểm phiếu, biên bản các cuộc họp, báo cáo kết quả xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS;

6. Tổng kết, rút kinh nghiệm và góp ý kiến về các vấn đề trong công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

Từ ngày 30/7/2020 đến ngày 15/8/2020

1. Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở tổ chức tổng hợp kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư;

2. Công bố khai kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư trên trang Thông tin điện tử của Trường;

3. Báo cáo kết quả lên Hiệu trưởng.

Từ ngày 16/8/2020 đến ngày 20/8/2020

Hoàn thiện các văn bản, hồ sơ, báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn  chức danh GS, PGS  năm 2020 để nộp lên Hội đồng GSNN.

 

4. Kết quả xét duyệt của hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020:   

 

5. Kết quả xét duyệt của HĐGSNN năm 2020Đang cập nhật..

 

 

 

Thành viên hội đồng:

 

 

1. Danh sách đề cử ứng viên hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Lý lịch khoa học
1 GS.TS. Bùi Xuân Cậy Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
2 GS.TSKH. Nguyễn Hữu Hà Khoa Vận tải - Kinh tế, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
3 GS.TS. Phạm Duy Hữu Giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
4 GS.TS. Phạm Huy Khang Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
5 GS.TS. Phạm Văn Ký Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
6 GS.TS. Trần Đức Nhiệm Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
7 GS.TS. Từ Sỹ Sùa Khoa Vận tải - Kinh tế, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
8 GS.TS. Đỗ Đức Tuấn Khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
9 PGS.TS. Nguyễn Văn Bang Khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
10 PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
11 PGS.TS. Lê Hồng Lan Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
12 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long Hiệu trưởng, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
13 PGS.TS. Nguyễn Văn Long Chủ tịch Hội đồng TrườngTrường Đại học Giao thông vận tải Link file
14 PGS.TS. Nguyễn Duy Việt Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
15 PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh Khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông vận tải Link file
(Danh sách gồm: 08 GS, 07 PGS)  

2. Các quyết định

 • Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở: Link file 
 • Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Chủ tịch, Hội đồng Giáo sư cơ sở:         Link file
 • Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở:   Link file
 • Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở:            Link file

3. Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020:

 • Tổng số ứng viên: 11
 • Lịch xét năm 2020:

NGÀY LÀM VIỆC

NỘI DUNG LÀM VIỆC

 

Ngày 13/5/2020

 

Họp Hội đồng GSCS Trường - Phiên thứ 1

- Thời gian: 8h30’

- Địa điểm: Phòng 401 - Nhà A1

- Nội dung:

1. Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường;

2. Trao đổi về các văn bản hướng dẫn của HĐGSNN;

3. Trao đổi về những nội dung cần lưu ý;

4. Thông qua danh sách các ứng viên đăng ký;

5. Thống nhất Lịch làm việc của HĐGSCS Trường.

Ngày 20/5/2020

Hạn cuối cùng Hội đồng Giáo sư cơ sở gửi Hồ sơ và Quyết định thành lập HĐGSCS, kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký HĐ và Lịch xét của Hội đồng Giáo sư cơ sở lên Văn phòng HĐGSNN.

Ngày 30/6/2020

Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét đạt công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở. (Thư ký Hội đồng tổ chức thu nhận hồ sơ của ứng viên; phân loại theo ngành và báo cáo Chủ tịch Hội đồng).

Hồ sơ nộp của ứng viên gồm:

- Nộp 03 bộ hồ sơ bản giấy cho Hội đồng Giáo sư cơ sở;

- Gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh lên Trang thông tin điện tử của Trường và trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Từ ngày 01/7/2020 đến

ngày 15/7/2020

1. Chủ tịch Hội đồng tổ chức rà soát hồ sơ của ứng viên theo quy định, phân công thành viên Hội đồng hoặc mời các Giáo sư, Phó giáo sư khác thẩm định;

 2. Các Giáo sư, Phó giáo sư thẩm định hồ sơ.

Ngày 16/7/2020 đến

ngày 19/7/2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở nhận kết quả thẩm định từ các Giáo sư, Phó giáo sư và tổng hợp kết quả thẩm định.

Ngày 23/7/2020

và ngày 24/7/2020

Họp Hội đồng GSCS Trường - Phiên thứ 2

- Thời gian: Họp hai ngày, sáng từ 8h30’ - 11h00’; chiều từ 14h00’ - 16h30’.

- Địa điểm: Tại phòng 401 - Nhà A1.

- Nội dung:

1. Trao đổi, thống nhất về những vấn đề chung;

2. Nghe báo cáo kết quả thẩm định các hồ sơ của từng ứng viên. Người thẩm định đọc bản trích ngang của từng ứng viên được phân công thẩm định;

3. Hội đồng trao đổi công khai, đánh giá hồ sơ từng ứng viên;

4. Căn cứ phiếu thẩm định, Hội đồng quyết định danh sách những ứng viên đủ điều kiện để trình bày báo cáo khoa học tổng quan;

5. Hội đồng thông báo cho ứng viên đủ điều kiện trình bày báo cáo khoa học tổng quan biết thời gian, địa điểm.

Ngày 28/7/2020

và ngày 29/7/2020

Họp Hội đồng CDGSCS Trường - Phiên thứ 3

- Thời gian: Họp hai ngày, sáng từ 8h30’ - 11h00’; Chiều từ 14h00’ - 16h30’.

- Địa điểm: Tại phòng 401 - Nhà A1.

- Nội dung:

1. Các ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan;

2. Các thành viên Hội đồng trao đổi thảo luận công khai, dân chủ về hồ sơ của ứng viên; trao đổi trực tiếp với ứng viên về những nội dung trình bày trong báo cáo khoa học tổng quan và các nội dung liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của ứng viên;

3. Hội đồng Giáo sư cơ sở phối hợp với Nhà trường tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của từng ứng viên;

4. Bỏ phiếu tín nhiệm thông qua danh sách những ứng viên có đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng GSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. (Mỗi hồ sơ của ứng viên phải đạt ít nhất 2/3 số phiếu của tổng số thành viên Hội đồng);

5. Thông qua biên bản kiểm phiếu, biên bản các cuộc họp, báo cáo kết quả xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS;

6. Tổng kết, rút kinh nghiệm và góp ý kiến về các vấn đề trong công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

Từ ngày 30/7/2020 đến ngày 15/8/2020

1. Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở tổ chức tổng hợp kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư;

2. Công bố khai kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư trên trang Thông tin điện tử của Trường;

3. Báo cáo kết quả lên Hiệu trưởng.

Từ ngày 16/8/2020 đến ngày 20/8/2020

Hoàn thiện các văn bản, hồ sơ, báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn  chức danh GS, PGS  năm 2020 để nộp lên Hội đồng GSNN.

 

4. Kết quả xét duyệt của hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020:   

 

5. Kết quả xét duyệt của HĐGSNN năm 2020Đang cập nhật..

 

 

 

Đăng ký bổ nhiệm GS, PGS:

  

 • Danh sách đăng ký bổ nhiệm năm 2020: Đang cập nhật...
 • Danh sách hội đồng năm 2020: Đang cập nhật...
 • Kết quả xét bổ nhiệm năm 2020: Đang cập nhật...

 

Liên hệ: