Khoa Khoa học Cơ bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Khoa Khoa học Cơ bản

Khoa Khoa học Cơ bản

Họ tên:
Vũ Văn Khương
Năm sinh:
1949
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Bá Sơn
Năm sinh:
1949
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Sỹ Anh Tuấn
Năm sinh:
1957
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Toan
Năm sinh:
1959
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thị Tuyết Minh
Năm sinh:
1960
Học hàm:
GVC
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Lê Hồng Lan
Năm sinh:
1961
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Quốc Khánh
Năm sinh:
1963
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Minh Phượng
Năm sinh:
1965
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Phi Hùng
Năm sinh:
1967
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thị Tuyết Lan
Năm sinh:
1967
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Chanh
Năm sinh:
1969
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Kim Khuê
Năm sinh:
1971
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Mai
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hòa
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Huy Hoàng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tuấn Anh
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Nguyễn Thanh Hương
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lương Thanh Bình
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị Xuân
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tuấn Sơn
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Long
Năm sinh:
1979
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Huyên
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thị Tuyết
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Hải Long
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Hà
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Ba Liên
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Mơ
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thị Mai
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Quảng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Thị Kim Thanh
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thị Hồng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lương Đức Chung
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thị Mai Anh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Quang Quỳnh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thị Xuân
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Dũng
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Hằng Nga
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Quang Anh
Năm sinh:
1988
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Thị Phương Thúy
Năm sinh:
1991
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thiệu Anh
Năm sinh:
1992
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thanh Tùng
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Thái Thị Thanh Long
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Quyết
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Hà Thu Quỳnh
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Hồng Nga
Năm sinh:
1951
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phan Văn Xế
Năm sinh:
1955
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Quang Tuấn
Năm sinh:
1962
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thị Minh Phúc
Năm sinh:
1962
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Vĩnh Phúc
Năm sinh:
1962
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Võ Hồng Hà
Năm sinh:
1964
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Thu Thủy
Năm sinh:
1965
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Ninh Khắc Tôn
Năm sinh:
1965
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Tố Hồng Nga
Năm sinh:
1966
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bạch Thị Thanh
Năm sinh:
1969
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Thị Thúy Hằng
Năm sinh:
1969
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thanh Hiền
Năm sinh:
1970
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lại Thị Hoan
Năm sinh:
1971
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng Tuyến
Năm sinh:
1972
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Phương Lan
Năm sinh:
1973
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đoàn Thị Thúy Phượng
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thu Hà
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Diệu Thúy
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phí Thị Vân Anh
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thúy Nga
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Cúc
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thúy Hồng
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Quyên
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Minh Phúc
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Trường Giang
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đào Việt Cường
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thu Hương
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị An Ninh
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Văn Tùng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Mai Nam Phong
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thế Vinh
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Bích Hạnh
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hương Giang
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Đức Chinh
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Quỳnh Như
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Mạnh Hùng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Văn Phú
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đinh Như Lê
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thị Thanh Vân
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đinh Minh Tần
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Quách Duy Trường
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Việt Hương
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Chu Tiến Dũng
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thanh Tâm
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Kiên
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Mai Phước Bình
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Dư Thị Thu Trang
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phan Văn Nam
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phan Văn Nam
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Thúy Hồng
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Nguyên Thành
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hải Hà
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Thị Trang
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Anh Ngọc
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị Hương
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị Minh Phương
Năm sinh:
1990
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Xuân Tuyên
Năm sinh:
1992
Học hàm:
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Trung Hiếu
Năm sinh:
1993
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Long
Năm sinh:
1995
Học hàm:
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Hà Phương
Năm sinh:
1996
Học hàm:
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Hà Phương
Năm sinh:
1996
Học hàm:
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Trung Kiên
Năm sinh:
2018
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện