Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(08/08)
Sáng
09:30 - 11:00
09:30 - 11:00
Thứ 2 ngày 08/08
Chủ trì: Khoa LLCT
Họp Hội đồng thi đua - Khen thưởng khoa LLCT TP: Các thành viên Hội đồng TĐ-KT khoa; kính mời Thường trực HĐTĐKT Trường dự. Tại: P 202 B2
Khoa LLCT
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 08/08
Chủ trì: PHT Chương
Họp về công tác giảng viên thỉnh giảng TP: BGH (PHT Chương), P.TCCB, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.TCKT, Khoa ĐTQT Tại: P.301 - A1
PHT Chương
Thứ 3
(09/08)
Sáng
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 3 ngày 09/08
Chủ trì: Khoa MT&ATGT
Hội nghị viên chức Khoa MT&ATGT năm học 2021-2022 TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, TCCB, ĐTĐH, KHCN, TBQT, CTCT&SV, toàn thể CBVC khoa MT&ATGT, mời lãnh đạo các đơn vị tham dự Tại: P.401 - A1
Khoa MT&ATGT
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 3 ngày 09/08
Chủ trì: Khoa Đ-ĐT
Họp xét Thi đua, khen thưởng năm học 2021 -2022, Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và NLĐ năm học 2021 -2021 Khoa Điện – Điện tử TP: Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Khoa Điện – Điện tử . Mời P.CTCT&SV, P. TCCB Tại: P.601-A6
Khoa Đ-ĐT
Chiều
14:00 - 16:30
14:00 - 16:30
Thứ 3 ngày 09/08
Chủ trì: Xưởng in
Hội nghị viên chức Xưởng in TP: Trung tâm Thông tin thư viện, Phòng Đào tạo đại học, CĐ, TTND, viên chức Xưởng in Tại: Tầng 2 - Phòng họp Xưởng in
Xưởng in
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 3 ngày 09/08
Chủ trì: Trung tâm TTTV
Hội nghị viên chức và Hội nghị công đoàn TT TT-TV TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, TCCB, CTCT&SV, mời đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự Tại: P.401 - A1
Trung tâm TTTV
Thứ 4
(10/08)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 4 ngày 10/08
Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ
Họp Đảng uỷ Trường TP: Uỷ viên BCH Đảng bộ Trường Tại: P.301A1
Bí thư Đảng uỷ
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 4 ngày 10/08
Chủ trì: Tổ chỉ đạo Đại hội
Tổng duyệt Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường lần thứ 31, nhiệm kỳ 2022 - 2024 TP: Tổ chỉ đạo Đại hội của Thành Đoàn Hà Nội, BTC Đại hội, BCH Đoàn trường, Ban Hỗ trợ phục vụ Đại hội Tại: Hội trường lớn
Tổ chỉ đạo Đại hội
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 10/08
Chủ trì: Khoa LLCT
Hội nghị viên chức khoa Lý luận chính trị TP: BGH (PHT Chương); CĐ, TTND, TCCB, ĐTĐH, KHCN, TBQT, CTCT&SV, toàn thể viên chức khoa LLCT và Lãnh đạo các đơn vị dự Tại: P.401 - A1
Khoa LLCT
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 10/08
Chủ trì: Phòng HTQT&NCPT
Hội nghị Viên chức và Đại hội Công đoàn phòng HTQT&NCPT năm học 2021-2022 TP: BGH(HT); CĐ; TTND; TCCB; toàn thể viên chức phòng HTQT&NCPT; mời lãnh đạo các đơn vị tham dự. Tại: P.301 - A1
Phòng HTQT&NCPT
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 10/08
Chủ trì: Ban tổ chức Đại hội
Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường lần thứ 31, nhiệm kỳ 2022 - 2024 TP: Tổ chỉ đạo Đại hội của Thành Đoàn Hà Nội, ĐU Trường (đ/c Nguyễn Văn Hải- TP CTCT&SV) BTC Đại hội, đại biểu chính thức Tại: Hội trường lớn
Ban tổ chức Đại hội
16:30 - 17:30
16:30 - 17:30
Thứ 4 ngày 10/08
Chủ trì: BTC Đại hội
Hội nghị Lần thứ nhất BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Giao thông vận tải, Khoá 31, nhiệm kỳ 2022 - 2024 TP: Tổ chỉ đạo Đại hội của Thành Đoàn Hà Nội, Đảng uỷ Trường (đ/c Nguyễn Văn Hải- Trưởng phòng CTCTSV), BCH Đoàn trường Khoá 31 Tại: P.401-A1
BTC Đại hội
Thứ 5
(11/08)
Sáng
08:00 - 11:00
08:00 - 11:00
Thứ 5 ngày 11/08
Chủ trì: BTC Đại hội
Phiên Thứ Hai Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Giao thông vận tải lần thứ 31, nhiệm kỳ 2022 - 2024 TP: Tổ chỉ đạo Đại hội của Thành Đoàn Hà Nội, ĐU-BGH, Các Đại biểu Khách mời, BTC Đại hội, Các Đại biểu Chính thức Tại: Hội trường lớn
BTC Đại hội
08:30 - 09:30
08:30 - 09:30
Thứ 5 ngày 11/08
Chủ trì: Khoa KHCB
Đánh giá xếp loại viên chức năm học 2021-2022 khoa KHCB TP: Tập thể lãnh đạo Khoa, Chủ tịch CĐ Khoa, Bí thư liên chi đoàn, Trưởng các bộ môn Tại: 705 - A6
Khoa KHCB
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 5 ngày 11/08
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp xét duyệt các đề tài cấp trường trọng điểm được thực hiện từ năm 2023 TP: BGH (HT, PHT Chương), CTHĐT, phòng KHCN Tại: P.301 - A1
Hiệu trưởng
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
Thứ 5 ngày 11/08
Chủ trì: Khoa KHCB
Xét thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 TP: Hội đồng thi đua, khen thưởng Khoa KHCB, mời Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng của Nhà trường dự Tại: 706 - A6
Khoa KHCB
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 11/08
Chủ trì: Trung tâm Ứng dụng CNTT
Hội nghị viên chức - Hội nghị công đoàn Trung tâm Ứng dụng CNTT

Hội nghị CBVC - Hội nghị Công đoàn Trung tâm Ứng dụng CNTT. TP. Theo Quy định. Mời LĐ đơn vị dự

TP: BGH (PHT Chương), Công Đoàn, TCCB, TTND, CTCT&SV; Mời Lãnh đạo các đơn vị quan tâm dự Tại: P.401 - A1
Trung tâm Ứng dụng CNTT
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 11/08
Chủ trì: Khoa Đ-ĐT
Hội nghị viên chức Khoa Điện – Điện tử - Năm học 2021-2022 TP: TP. BGH (HT); CĐ; TTND; TCCB; ĐTĐH; KHCN; CTCT&SV; toàn thể viên chức Khoa Đ-ĐT; mời lãnh đạo các đơn vị tham dự Tại: P.501 - A1
Khoa Đ-ĐT
Thứ 6
(12/08)
Sáng
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 6 ngày 12/08
Chủ trì: Khoa KTXD
Hội nghị viên chức khoa Kỹ thuật xây dựng TP: BGH (HT), CĐ, TTND, TCCB, KHCN, ĐTĐH, CTCT&SV và đại diện các đơn vị. Tại: P.601 - A1
Khoa KTXD
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
Thứ 6 ngày 12/08
Chủ trì: Trung tâm ĐTTT
Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021-2022 Trung tâm ĐTTT TP: BGH (PHT Chương); CĐ; TTND; TCCB; ĐTĐH; KT & ĐBCL; TT ƯD CNTT; toàn thể viên chức TT ĐTTT; mời lãnh đạo các đơn vị tham dự. Tại: P.301 - A1
Trung tâm ĐTTT
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 12/08
Chủ trì: Khoa QLXD
Hội nghị viên chức Khoa QLXD TP: BGH (HT), CĐ, TTND, TCCB, TCKT, CTCT&SV, toàn thể viên chức Khoa QLXD, mời LĐ các đơn vị dự Tại: P.401 - A1
Khoa QLXD
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 12/08
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Bảo vệ đề tài cấp Bộ mã số B2020-GHA-07 "Xây dựng phương pháp mô phỏng số dựa trên lý thuyết trường pha (the phase – field method) trong nghiên cứu vật liệu bê tông có độ rỗng cao" do PGS.TS. Trần Bảo Việt làm chủ nhiệm. TP: Hội đồng nghiệm thu (theo QĐ). Kính mời các nhà khoa học và các giảng viên quan tâm tham dự. Tại: P.301 - A1
Chủ tịch Hội đồng
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
Thứ 6 ngày 12/08
Chủ trì: Ban QLGĐ
Hội nghị viên chức Ban Quản lý Giảng đường TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, TCCB, ĐTĐH, ĐTSĐH, TBQT, TT ƯDCNTT, mời lãnh đạo các đơn vị dự Tại: Văn phòng Ban Quản lý Giảng đường (P. 402B nhà A2)
Ban QLGĐ
Thứ 7
(13/08)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 7 ngày 13/08
Chủ trì: Phòng ĐT SĐH
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Vũ Văn Hiệp. Đề tài: Nghiên cứu ứng xử chịu uốn và chịu cắt của kết cấu Sandwich bằng bê tông cốt lưới dệt. TP: Phòng ĐTSĐH, khoa Công trình, bộ môn CTGTTP&CTT, Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở. Kính mời các quý vị quan tâm đến dự! Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Phòng ĐT SĐH
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(14/08)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<