THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. LÊ MẠNH CƯỜNG | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. LÊ MẠNH CƯỜNG

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. LÊ MẠNH CƯỜNG

Tên đề tài: 
Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước
Chuyên ngành: 
Quản lý xây dựng
Mã số chuyên ngành: 
9580302
Họ và tên nghiên cứu sinh: 
Lê Mạnh Cường
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 
PGS.TS. Đinh Đăng Quang
PGS.TS. Đặng Thị Xuân Mai
Cơ sở đào tạo: 
Trường Đại học Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CỦA NCS LÊ MẠNH CƯỜNG

Tên đề tài: Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước

Chuyên ngành: Quản lý xây dựng

Mã số: 9580302

Họ và tên NCS: Lê Mạnh Cường

Người hướng dẫn:  1. PGS.TS  Đinh Đăng Quang

                                 2. PGS.TS  Đặng Thị Xuân Mai

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp của luận án:

Về phương diện học thuật

Luận án đã làm rõ được sự khác biệt giữa quản lý chi phí và kiểm soát chi phí trong đầu tư xây dựng. Trên cơ sở các số liệu thứ cấp đã xác định được các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thu thập và xử lý thông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước trong kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng chứng minh cụ thể kiểm soát chi phí thành công phụ thuộc vào điều kiện năng lực chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước (khả năng thu thập->xử lý ->đánh giá -> ra quyết định).

 Kết quả nghiên cứu xác định rõ và định lượng các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu thập và xử lý thông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước trong kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, nhân tố quan trọng nhất thuộc về nhân tố  công cụ kiểm soát chi phí của chủ đầu tư, sự hợp lý của quy trình kiểm soát chi phí của chủ đầu tư, trình độ chuyên môn của người kiểm soát chi phí thuộc đơn vị của chủ đầu tư, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ kiểm soát chi phí của chủ đầu tư. Ngoài ra, từ nghiên cứu cũng phát hiện thêm các nhân tố khách quan (quy định pháp luật của nhà nước có liên quan, hệ thống định mức, biến động giá của các yếu tố chi phí (vật liệu, nhân công, máy thi công)), quy mô của dự án, loại dự án, tính chất của dự án và nguồn vốn của dự án) tới khả năng thu thập và xử lý thông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước để từ đó đề xuất được quy trình kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước theo trình tự đầu tư xây dựng. Đây là điểm mới của đề tài mà các nghiên cứu trước đây đề cập chưa đầy đủ.

Về phương diện thực tiễn

            Luận án đã làm rõ thực trạng việc kiểm soát chi phí tại Việt Nam hiện nay, chỉ ra được những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thu thập và xử lý thông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước: trình độ chuyên môn của người kiểm soát chi phí thuộc đơn vị của chủ đầu tư, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ kiểm soát chi phí của chủ đầu tư, quy trình kiểm soát chi phí…

            Luận án cũng đã phân tích những bất cập của cơ chế kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng hiện nay tại Việt Nam ảnh hưởng tới khả năng thu thập và xử lý thông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước. Từ đó, khuyến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi phí tại Việt Nam, khắc phục triệt để tình trạng không kiểm soát được chi phí.

 Nội dung luận án là cơ sở để xây dựng quy trình kiểm soát chi phí giúp chủ đầu tư sử dụng vốn nhà nước thực hiện công tác kiểm soát chi phí một cách có hiệu quả.

 

 INFORMATION OF THE DOCTORAL DISSERTATION

BY PhD CANDIDATE LE MANH CUONG

TITLE: CONTROLLING THE CONSTRUCTION INVESTMENT COSTS OF CONSTRUCTION WORKS USING STATE CAPITAL

MAJOR: CONSTRUCTION MANAGEMENT

CODE: 9580302

PhD CANDIDATE: Le Manh Cuong

Supervisors:

                    1. Assoc.Prof.Dr Đinh Đang Quang

                     2. Assoc.Prof.Dr Đang Thi Xuan Mai

Training institution: University of Transport and Communications

 

New contributions of the dissertation

Of the academic aspect:

The dissertation clarifies the difference between cost management and cost control in construction investment. On the basis of secondary data, factors affecting investors’ abilities to collect and to process project information for controlling  construction investment  costs purposes, have been determined. In addition, research results demonstrated that a successful cost control depends on the competency of state capital project investors (i.e., ability to collect, to process, to evaluate, and to make decision).

Of the above mentioned factors, the most important factors have been quantitatively determined are the investors’ cost control tools, the rationality of the cost control process, the capability of cost controllers and the responsibility of the cost control team. In addition, other factors should be taken into account including laws & regulations, the norm system, related-cost variations (e.g., material cost, labor cost, construction machine cost), the project scope, the project type, the project characteristics and project budgets. These factors were used as a basis for this study to suggest processes of controlling construction investment costs. This can be considered as a novel contribution of the present study.

 

Of the practical aspect:

The dissertation has clarified the current situation of cost control in Vietnam practice. The present study also successfully figures out the factors that affect the investors’ abilities to collect and to process project information for controlling  construction investment costs purposes, such as the capability of cost controllers, the responsibility of the cost control team and the rationality of the cost control process…

The dissertation also analyzes shortcomings of the existing practical mechanism of controlling construction investment costs in Vietnam, which  affects the ability to collect and to process information of investors of projects using state budgets. Based on findings of this study, the authors recommended solutions for improving the cost control mechanism of Vietnam.

 

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS