THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. LÊ MẠNH CƯỜNG | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. LÊ MẠNH CƯỜNG

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. LÊ MẠNH CƯỜNG

Tên đề tài: 
Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước
Chuyên ngành: 
Quản lý xây dựng
Mã số chuyên ngành: 
9580302
Họ và tên nghiên cứu sinh: 
Lê Mạnh Cường
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 
PGS.TS. Đinh Đăng Quang
PGS.TS. Đặng Thị Xuân Mai
Cơ sở đào tạo: 
Trường Đại học Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CỦA NCS LÊ MẠNH CƯỜNG

Tên đề tài: Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước

Chuyên ngành: Quản lý xây dựng

Mã số chuyên ngành: 9580302

Họ và tên NCS: Lê Mạnh Cường

Người hướng dẫn:  1. PGS.TS  Đinh Đăng Quang

                                       2. PGS.TS  Đặng Thị Xuân Mai

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp của luận án:

Về phương diện học thuật

Luận án đã làm rõ được sự khác biệt giữa quản lý chi phí và kiểm soát chi phí trong đầu tư xây dựng. Trên cơ sở các số liệu thứ cấp đã xác định được các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thu thập và xử lý thông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước trong kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng chứng minh cụ thể kiểm soát chi phí thành công phụ thuộc vào điều kiện năng lực chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước (khả năng thu thập->xử lý ->đánh giá -> ra quyết định).

 Kết quả nghiên cứu xác định rõ và định lượng các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu thập và xử lý thông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước trong kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, nhân tố quan trọng nhất thuộc về nhân tố  công cụ kiểm soát chi phí của chủ đầu tư, sự hợp lý của quy trình kiểm soát chi phí của chủ đầu tư, trình độ chuyên môn của người kiểm soát chi phí thuộc đơn vị của chủ đầu tư, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ kiểm soát chi phí của chủ đầu tư. Ngoài ra, từ nghiên cứu cũng phát hiện thêm các nhân tố khách quan (quy định pháp luật của nhà nước có liên quan, hệ thống định mức, biến động giá của các yếu tố chi phí (vật liệu, nhân công, máy thi công)), quy mô của dự án, loại dự án, tính chất của dự án và nguồn vốn của dự án) tới khả năng thu thập và xử lý thông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước để từ đó đề xuất được quy trình kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước theo trình tự đầu tư xây dựng. Đây là điểm mới của đề tài mà các nghiên cứu trước đây đề cập chưa đầy đủ.

Về phương diện thực tiễn

   Luận án đã làm rõ thực trạng việc kiểm soát chi phí tại Việt Nam hiện nay, chỉ ra được những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thu thập và xử lý thông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước: trình độ chuyên môn của người kiểm soát chi phí thuộc đơn vị của chủ đầu tư, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ kiểm soát chi phí của chủ đầu tư, quy trình kiểm soát chi phí…

   Luận án cũng đã phân tích những bất cập của cơ chế kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng hiện nay tại Việt Nam ảnh hưởng tới khả năng thu thập và xử lý thông tin của chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước. Từ đó, khuyến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi phí tại Việt Nam, khắc phục triệt để tình trạng không kiểm soát được chi phí.

 Nội dung luận án là cơ sở để xây dựng quy trình kiểm soát chi phí giúp chủ đầu tư sử dụng vốn nhà nước thực hiện công tác kiểm soát chi phí một cách có hiệu quả.

 

DISCUSSION INFORMATION

OF FELLOWS LE MANH CUONG

Name of the Doctor: Controlling the cost of construction using state capital

Major: Construction Management

Code: 9580302

First and last name of fellows: Le Manh Cuong

Scientific instructor:  1. Assoc.Prof.PhD Đinh Đang Quang

                                   2. Assoc.Prof.PhD Đang Thi Xuan Mai

Training facilities: University of Transport and Communications

Summary of the dissertation's contributions:

Academic

The dissertation clarifies the difference between cost management and cost control on the basis of secondary data that determines the factors affecting the ability of the investor to collect and process information of  projects using state capital in controlling work construction investment expenditure. In addition, research results also demonstrate that successful cost control depends on the professionalism of the owner (ability to collect-> process-> evaluation-> decision-making).

The results clearly define and quantify the factors that affect the ability of the project owner to use state capital to control the cost of construction investment. Accordingly, the most important element belongs to the cost control tools of the owner, the rational of the cost control process of the owner, the professional level of cost control unit of the owner, the sense of responsibility of the cost control team of the investor. In addition, the study also found the objective factors (the relevant statutory law, the system of norms, price fluctuations of the cost factors (materials, labor, construction machines ), the size of the project, the type of project, the nature of the project and the source of the project) to the ability to collect and process information of the project owner using state capital It is suggested to control the cost of construction investment using state capital. This is a new feature of the subject that previous researches mentioned are incomplete.

On the practical side

The dissertation has clarified the current state of cost control in Vietnam, pointing out the factors that affect the ability to collect and process information from project owners using state capital such as the expertise of the cost controller belonging to the unit of the owner, the sense of responsibility of the team controlling the cost of the owner, the cost control process ...

The dissertation also analyzes the inadequacies of the current cost control mechanism for construction investment in Vietnam, which reduces the ability of the project owner to use state capital to collect and process information. From that point, we recommend solutions to further improve the cost control mechanism in Vietnam, thoroughly overcome the uncontrolled cost.

The content of the dissertation is the basis for the development of cost control procedures to help investors use state capital to effectively control costs.

 

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS