THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. PHẠM DIỄM HẰNG | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. PHẠM DIỄM HẰNG

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. PHẠM DIỄM HẰNG

Tên đề tài: 
Nghiên cứu thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư ở Việt Nam
Chuyên ngành: 
Quản lý xây dựng
Mã số chuyên ngành: 
9580302
Họ và tên nghiên cứu sinh: 
Phạm Diễm Hằng
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 
PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái
PGS.TS. Phạm Văn Vạng
Cơ sở đào tạo: 
Trường Đại học Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS PHẠM DIỄM HẰNG

 

Tên đề tài: Nghiên cứu thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư ở Việt Nam

Ngành: Quản lý xây dựng

Mã số ngành: 9580302

Họ và tên NCS: Phạm Diễm Hằng

Người hướng dẫn

                         PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái Trường Đại học GTVT

                         PGS.TS. Phạm Văn Vạng – Trường Đại học GTVT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Luận án trình bày có hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về hình thức đối tác công tư (PPP) trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quan điểm về thu hút khu vực tư nhân và các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Mở rộng thêm các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và chia tách các nhân tố thành các nhóm cụ thể theo các bên liên quan trong một dự án PPP, theo đặc điểm dự án và theo môi trường đầu tư trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của các công trình trước đó và phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

- Trên cơ sở mô hình lý thuyết hành vi hợp lý và lý thuyết hành vi có kế hoạch, tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam một cách khoa học và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Luận án phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam.

- Luận án đưa ra khuyến nghị cho các đối tượng Nhà nước, tư nhân, bên cho vay, người sử dụng dịch vụ dựa vào kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp và thứ cấp nhằm thu hút được sự tham gia của khu vực tư nhân vào đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam.

 

INFORMATION ON THE DOCTORAL THESIS

BY PhD STUDENT PHAM DIEM HANG

 

Title: Attracting the private sector to investment in road traffic infrastructure development by public private partnership in Viet Nam

Major: Construction Management

Code: 9.58.03.02

PhD student: Pham Diem Hang

Supervisors:

                         1.Assoc. Prof. Dr. Nguyen Hong Thai, the UTC

                         2.Assoc. Prof. Dr. Pham Van Vang, the UTC

Training institution: University of Transport and Communications

New contributions of the thesis

- The thesis has provided in a systematic way the fundamental theories of the public private partnership (PPP) in investment in road traffic infrastructure development, the viewpoints of attracting the private sector and the existing factors influencing such attraction;

- The researcher has also identified other factors that exert influence on the attraction, and seperating the factors into concrete categories as per the stakeholders of a certain PPP project, the project characteristics and the investment environment, basing on the previous studies and suitability to Vietnamese context;

- Based on the model of the relevant behaviour theory and the planned behaviour theory, the researcher has developed a model that investigates factors influencing the issue of attracting the private sector to investment in Vietnamese road traffic infrastructure development in a manner that is scientific and suitable to Vietnamese context;  

- Influencing levels of those factors have been analized and assessed, and

- Several concrete measures applied to the State, the private sector, the lender and the service user have been recommended, based on the primary and secondary data analysis, to aim at attracting the private sector to investment in the road traffic infrastructure development by PPP in Viet Nam.

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS