Phòng tự học tuần từ 15/06/2015 đến 27/06/2015

1. Phòng 107 A5

2. Phòng 109 A5