QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định công tác cố vấn học tập của trường Đại học Giao thông vận tải | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định công tác cố vấn học tập của trường Đại học Giao thông vận tải

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định công tác cố vấn học tập của trường Đại học Giao thông vận tải

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                            

 

 Số: 2245 /QĐ-ĐHGTVT                                                                          Hà Nội, ngày  31 tháng 10 năm 2014

               

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định công tác cố vấn học tập

của trường Đại học Giao thông vận tải

 

 

HIỆU TRƯ­ỞNG

TRƯ­ỜNG ĐẠI  HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Quyết định số 42/ CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (Nay là Chính phủ) v/v thành lập Trư­­ờng Đại học Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ t­­ướng Chính phủ V/v ban hành “Điều lệ tr­­ường đại học”;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”;

Căn cứ tình hình thực tế về công tác cố vấn học tập của trường đại học Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Hội đồng cố vấn học tập cấp Trường và Trư­ởng phòng Công tác chính trị và sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định công tác cố vấn học tập của trường đại học Giao thông vận tải.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1957/QĐ-CTCT&SV ngày 21/09/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT.

          Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng CTCT&SV, HCTH, ĐTĐH, Tài vụ, Trưởng các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên, Trưởng các Bộ môn phụ trách chuyên ngành, Cố vấn học tập. Thủ  trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- BGH;                                                                                                

- Như điều 3;

- Cơ sở 2;

- Trang TTĐT;                                                                        

- Lưu: HCTH,CTCT&SV                                                        

 

* Văn bản và các mẫu biểu cụ thể trong file đính kèm

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS