Kết luận của cuộc họp Đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giữa chu kỳ và triển khai công tác đảm bảo chất lượng giữ chu kỳ tiếp theo | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kết luận của cuộc họp Đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giữa chu kỳ và triển khai công tác đảm bảo chất lượng giữ chu kỳ tiếp theo

Kết luận của cuộc họp Đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giữa chu kỳ và triển khai công tác đảm bảo chất lượng giữ chu kỳ tiếp theo

Chi tiết xem file đính kèm./.

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS