Hội thảo Webinar của Công ty Enago (Hoa Kỳ) về Cách quản lý tài liệu tham khảo, đưa trích dẫn và tránh đạo văn | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Hội thảo Webinar của Công ty Enago (Hoa Kỳ) về Cách quản lý tài liệu tham khảo, đưa trích dẫn và tránh đạo văn

Hội thảo Webinar của Công ty Enago (Hoa Kỳ) về Cách quản lý tài liệu tham khảo, đưa trích dẫn và tránh đạo vănTopic: How to Manage References & Tips on Inserting Citations & Avoiding Plagiarism

Date: 13th June 2018

Seats: Limited

Registration Cost: Zero

Information & Registration Link : Register Now

 

Also include below information:

 

Great discounts are available up to 40% on Manuscript Preparation Services only for University of Transport and Communications researchers, below is the brief of each service offered.

 

Service Checkpoints

Language Check

Copy Editing

Substantive Editing

Grammar and Language Check

Yes

Yes

Yes

Subject Matter Expert + Language Expert

No

Yes

Yes

Certificate of Editing

No

Yes

Yes

Journal Formatting

No

Yes

Yes

Free Cover Letter

No

No

Yes

Unlimited Editing (minor changes)

No

No

365 days

Unlimited Editor Q&A for 1 year

Yes

Yes

Yes

 

With Enago, your paper is in safe hands.

*Choose which service suits you the best & Send us your manuscript at: https://www.enago.com/utc/  Just click ‘SUBMIT NOW

 

AVAIL all partnership benefits!

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 18-02-2019
  Nội dung: Thí nghiệm xác định độ lỗ rỗng, độ nhả nước, hệ số thấm của đất loại cát trong phòng thí nghiệm
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thanh Giang
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  09:00 ngày 18-02-2019
  Nội dung: Gia cố đất bằng phương pháp trộn sâu
  Người báo cáo: Lê Thị Hồng Vân
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 25-02-2019
  Nội dung: Áp lực đất lên tường chắn theo TCVN 1183-3.2017
  Người báo cáo: Nguyễn Đình Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  09:00 ngày 25-02-2019
  Nội dung: Quy trình kỹ thuật quan trắc địa kỹ thuật nền đường đắp trên đất yếu
  Người báo cáo: Võ Thị Hồng Minh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 04-03-2019
  Nội dung: Sử dụng bấc thấm thay thế lớp đệm cát
  Người báo cáo: Lê Anh Đức
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  09:00 ngày 04-03-2019
  Nội dung: Mô hình vật lý trong Địa kỹ thuật
  Người báo cáo: Nguyễn Đức Hạnh
  Địa điểm: VP Bộ môn