Phòng phiên tiểu ban Hội nghị NCKH SV 2018-2019 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Phòng phiên tiểu ban Hội nghị NCKH SV 2018-2019

Phòng phiên tiểu ban Hội nghị NCKH SV 2018-2019

PHIÊN CÁC TIỂU BAN (Đề nghị các tiểu ban kiểm tra phòng lúc 17h ngày 12/04/2019)

Ngày 16 tháng 4 năm 2019

* Địa điểm: Nhà A2, A3, A5, A8 và N3 – ĐH GTVT

* Thời gian: Từ 7h30 đến 16h00

1. Tiểu ban Công trình 1

301 A8

2. Tiểu ban Công trình 2

302 A8

3. Tiểu ban Công trình 3

303 A8

4. Tiểu ban Công trình 4

305 A8

5. Tiểu ban Công trình 5

306 A8

6. Tiểu ban Công trình 6

307 A8

7. Tiểu ban Công trcình 7

401 A8

8. Tiểu ban Công trình 8

9. Tiểu ban Công trình 9

10. Tiểu ban Công trình 10

402 A8

404 A8

405 A8

11. Tiểu ban Công trình 11

304 A8

12. Tiểu ban Kỹ thuật XD 1

104 A5

13. Tiểu ban Kỹ thuật XD 2

105 A5

14. Tiểu ban Kỹ thuật XD 3

106 A5

15. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 1

303 A2

16. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 2

304 A2

17. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 3

403 A2

18. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 4

404 A2

19. Tiểu ban Lý luận chính trị

101 A2

20. Tiểu ban CNTT 1

21. Tiểu ban CNTT 2

22. Tiểu ban CNTT 3

102 A2

103 A2

101A A2

23. Tiểu ban Môi trường và ATGT 1

202 A2

24. Tiểu ban Môi trường và ATGT 2

203 A2

25. Tiểu ban Khoa ĐTQT 1

201 N3

26. Tiểu ban Khoa ĐTQT 2

202 N3

27. Tiểu ban Khoa QLXD 1

28. Tiểu ban Khoa QLXD 2

201 A8

202 A8

29. Tiểu ban Cơ khí 1

301 A3

30. Tiểu ban Cơ khí 2

302 A3

31. Tiểu ban Cơ khí 3

303 A3

32. Tiểu ban Cơ khí 4

305 A3

33. Tiểu ban Cơ khí 5

306 A3

34. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 1

504 A2

35. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 2

505 A2

36. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 3

602 A2

37. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 4

604 A2

38. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 5

605 A2

39. Tiểu ban Điện – Điện tử 1

201 A5

40. Tiểu ban Điện – Điện tử 2

202 A5

41. Tiểu ban Điện – Điện tử 3

203 A5

42. Tiểu ban Điện – Điện tử 4

301 A5

43. Tiểu ban Điện – Điện tử 5

302 A5

44. Tiểu ban Điện – Điện tử 6

303 A5

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quản lý dự án
  08:30 ngày 09-09-2019
  Nội dung: Khảo sát ảnh hưởng của tiến độ dự án đến chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông khu vực Miền Bắc Việt Nam và đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hậu
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  08:30 ngày 16-09-2019
  Nội dung: 1. Tên đề tài, mã số: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Đại học Giao thông vận tải qua giảng dạy các môn lý luận chính trị Mã số: T2019-ML-003
  Người báo cáo: Phan Thế Lượng
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quản lý dự án
  08:30 ngày 16-09-2019
  Nội dung: Những điểm mới của Nghị Định 68/2019 NĐCP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  Người báo cáo: Lê Kim Nhung
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa Lý luận Chính trị
  08:30 ngày 16-09-2019
  Nội dung: 1. Tên đề tài, mã số: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay Mã số: T2019-ML-001
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hoa
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa Lý luận Chính trị
  09:00 ngày 16-09-2019
  Nội dung: 1. Tên đề tài, mã số: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Đại học Giao thông vận tải qua giảng dạy các môn lý luận chính trị Mã số: T2019-ML-003
  Người báo cáo: Phan Thế Lượng
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  09:00 ngày 16-09-2019
  Nội dung: 1. Tên đề tài, mã số: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay Mã số: T2019-ML-001
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hoa
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa Lý luận Chính trị
  10:00 ngày 16-09-2019
  Nội dung: 1. Tên đề tài, mã số: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy tra cứu tin hiện đại tại Trung tâm Thông tin- Thư viện Trường Đại học Giao thông Vận tải. Mã số: T2019-ML-006
  Người báo cáo: Nguyễn Thanh Thủy
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quản lý dự án
  10:30 ngày 16-09-2019
  Nội dung: Nghiên cứu và ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong đánh giá rủi ro kiểm toán nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán xây dựng
  Người báo cáo: Cao Phương Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật
  09:30 ngày 19-09-2019
  Nội dung: Tổng quan về thiết kế mặt đường nửa cứng
  Người báo cáo: Hoàng Thanh Thúy
  Địa điểm: P.206- B7