Thông báo nộp hồ sơ tham gia xét giải thưởng ''Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên năm 2014 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo nộp hồ sơ tham gia xét giải thưởng ''Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên năm 2014

Thông báo nộp hồ sơ tham gia xét giải thưởng ''Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên năm 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

 
 

 


Số:                   /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

                          THÔNG BÁO

 

V/v nộp hồ sơ tham gia xét giải thưởng ''Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”

dành cho sinh viên năm 2014

 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, các Viện, Cơ sở II

Căn cứ vào Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thể lệ Giải thưởng ''Tài năng khoa học trẻ Việt Nam'' dành cho sinh viên trong các trường đại học, học viện và danh sách đề tài đề xuất của các đơn vị đã gửi, Ban giám hiệu Nhà trường đã xét chọn những đề tài trong danh sách kèm theo tham gia xét Giải thưởng.

Các đơn vị lưu ý về hồ sơ tham gia xét Giải thưởng được quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Quyết định, đặc biệt là không ghi tên sinh viên thực hiện, tên người hướng dẫn, tên trường đại học trong báo cáo tổng kết đề tài, các biểu mẫu, phiếu hỏi, phụ lục, … và các tài liệu liên quan (nếu có). Trong trường hợp đặc biệt, tên trường đại học và một phần trong tên đề tài và nội dung nghiên cứu, hồ sơ được coi là hợp lệ. Các đề tài phạm quy sẽ không được xét giải.  

 Đề nghị lãnh đạo các đơn vị đề xuất thông báo tới các giáo viên hướng dẫn và nhóm sinh viên thực hiện đề tài được chọn hoàn thiện hồ sơ tham gia xét Giải thưởng theo Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và gửi về phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 24 tháng 6 m 2014 để Nhà trường làm Công văn gửi tham gia xét tặng Giải thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bản mềm Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT có thể tải xuống từ trang web www.utc.edu.vn: từ Menu chính KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, vào mục Văn bản hướng dẫn.

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Khoa học Công nghệ, ĐT: 04-3834 7611./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGH (để báo cáo);               

- Lưu HCTH, KHCN.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

TS. Nguyễn Duy Tiến

 

 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

  PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI  ĐƯỢC CHỌN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG

“TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 2014

(kèm theo Thông báo số                      /TB-ĐHGTVT ngày 17/6/2014)

 

STT

Tên đề tài

Nhóm SV thực hiện

GV hướng dẫn/

Đơn vị đề xuất

Nội dung cần hoàn thiện bổ sung

1

Nghiên cứu tính toán thiết kế cầu dầm bản lắp ghép liên kết bằng dự ứng lực ngang

Phạm Viết Chánh

Vương Đình Tùng

Nguyễn Châu Quỳnh

Trần Thị Hằng

Lê Ngọc Tiến

TS. Nguyễn Duy Tiến

Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Dịch báo cáo tổng kết sang tiếng Việt.

2

Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng tro bay trong gia cố tổng hợp đất làm móng – mặt đường ô tô đến các chỉ tiêu về cường độ

Vũ Quang Huy

Phạm Quang Thức

Trần Văn Hòa

Nguyễn Ngọc Hồng

ThS. Bùi Tuấn Anh

Khoa Công trình

Chỉnh lại bố cục chương 2 cho đầy đủ. Nêu rõ tính khoa học và thực tiễn của đề tài trong phần mở đầu và kết luận.

3

Phân tích các đặc trưng kết cấu và một số chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của cầu dầm liên hợp dạng thang (Ladder deck)

Nguyễn Văn Dương

Nguyễn Gia Hoan

Đào Trọng Quân

Ngô Vân Trang

PGS. TS. Trần Đức Nhiệm

Khoa Công trình

 

4

Đánh giá vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong việc nâng cao trách nhiệm xã hội. Ứng dụng cho các công ty xây dựng.

Hồ Thị Thúy

Nguyễn Thị Vân

Hồ Đắc Quang Minh

Trần Tuấn Anh

Phạm Đình Hải Tú

TS. Nguyễn Thị Vân Hà

Khoa Vận tải Kinh tế

 

5

Nghiên cứu cường độ chịu cắt trượt giữa các lớp phủ mặt trên bản mặt cầu thép trực hướng

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Nguyễn Văn Điểm

PGS.TS. Đào Văn Đông

Viện Kỹ thuật Xây dựng

 

6

Thiết kế hệ thống chống trộm và thắp sáng điện gia đình

Hồ Thị Bảo Thoa

Lê Hồng Khai

Thân Văn Nghĩa

KS. Vũ Ngọc Quý

Khoa Điện - Điện tử

Chỉnh lại hình thức của báo cáo. Nhấn mạnh tính khoa học và thực tiễn của đề tài trong phần mở đầu và kết luận.

7

Phát triển ứng dụng SFK (Story For Kids) trên nền thiết bị di động

Bùi Thị Hạnh

Nguyễn Thị Thu Hà

Trần Văn Đại

Trịnh Vũ Thủy

ThS. Trần Vũ Hiếu

Khoa Công nghệ Thông tin

Nhấn mạnh tính khoa học và thực tiễn của đề tài trong phần mở đầu và kết luận.

 

 

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  08:30 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Khai thác mạng xã hội để kiểm soát bài luyện cho sinh viên học B1
  Người báo cáo: Lê Văn Tùng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  08:30 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Mô phỏng thí nghiệm Vật lý trong phần Điện - Từ
  Người báo cáo: Nguyễn Xuân Tuyên
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế
  08:30 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Gian lận báo cáo tài chính và trách nhiệm của kiểm toán độc lập
  Người báo cáo: Trần Thị Hồng Bích
  Địa điểm: P.206- B7
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Thiết kế ổn định tường chắn bằng cọc khoan nhồi có tường vây
  Người báo cáo: Phạm Thanh Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  08:30 ngày 20-05-2019
  Nội dung: NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ GẦN ĐÂY TRONG THIẾT KẾ CHẾ TẠO VI SIÊU TỤ ĐIỆN PHẲNG ĐỂ TÍCH TRỮ NĂNG LƯỢNG P1
  Người báo cáo: Nguyễn Tuấn Sơn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  09:00 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Xu thế phát triển công nghệ xử lý nền đường đầu cầu đắp cao
  Người báo cáo: Trần Thị Thu Hiền
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ phần mềm
  09:18 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Rest API
  Người báo cáo: Nguyễn Thu Hường
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ phần mềm
  09:18 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Rest API
  Người báo cáo: Nguyễn Thu Hường
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:30 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Lý do cải tiến đề thi nghe B1 cho học viên cao học
  Người báo cáo: Lê Văn Tùng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế
  09:30 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Nghiên cứu các biện pháp tránh thuế ở doanh nghiệp
  Người báo cáo: Trần Thị Hồng Bích
  Địa điểm: P.206- B7
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  09:30 ngày 20-05-2019
  Nội dung: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP TOP – BASE TRONG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU
  Người báo cáo: Trần Trung Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn
  10:00 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Học tiếng Pháp và tìm hiểu về phong tục tập quán của người Pháp
  Người báo cáo: Lê Nguyễn Thanh Hương
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quy hoạch và QLGTVT
  10:00 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Giao hàng chặng cuối trong thương mại điện tử
  Người báo cáo: Trần Thị Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  10:00 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Cách tiến hành hoạt động nhóm trong dạy và học viết
  Người báo cáo: Hoàng Quốc Khánh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế
  10:30 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng phát triển kế toán kiểm toán
  Người báo cáo: Phạm Thị Lan Anh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  10:30 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Thiết kế đề thi nói cho sinh viên TACN CNTT theo đề xuất mới
  Người báo cáo: Phạm Thị Thu Thủy
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế
  10:30 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng phát triển kế toán kiểm toán
  Người báo cáo: Phạm Thị Lan Anh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quy hoạch và QLGTVT
  11:00 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Xác định đơn giá VTHKCC bằng xe buýt tại Việt Nam
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thanh Hoa
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  14:00 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Tổng quan về bãi đỗ xe thông minh và thực trạng tại Việt Nam
  Người báo cáo: Hồ Anh Cương
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường bộ
  14:30 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả tổ chức đường trục Bà Triệu theo nguyên lý "làn sóng xanh"
  Người báo cáo: Vũ Quang Huy
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  14:30 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Hướng dẫn đồ án thi công công trình hạ tầng đô thị
  Người báo cáo: Hồ Anh Cương
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  15:00 ngày 20-05-2019
  Nội dung: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng công trình giao thông hướng đến sự phát triển bền vững
  Người báo cáo: Nguyễn Lan Anh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường bộ
  09:00 ngày 21-05-2019
  Nội dung: Ứng dụng app myTrack trong khảo sát giao thông
  Người báo cáo: Vũ Quang Huy
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đại số và XSTK
  09:39 ngày 21-05-2019
  Nội dung: Chặn chỉ số chính quy của ideal cạnh nhị thức
  Người báo cáo: Mai Phước Bình
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường bộ
  10:00 ngày 21-05-2019
  Nội dung: Phân tích số liệu tai nạn giao thông trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2010-2015
  Người báo cáo: Mai Văn Hiếu
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đại số và XSTK
  14:00 ngày 21-05-2019
  Nội dung: Ứng dụng thuật toán Naïve Bayes trong phát hiện tin nhắn rác.
  Người báo cáo: Đặng Thị Mai
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đại số và XSTK
  15:00 ngày 21-05-2019
  Nội dung: Bài toán dòng chảy trên mạng lưới
  Người báo cáo: Phí Thị Vân Anh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cầu hầm
  15:30 ngày 22-05-2019
  Nội dung: Nghiên cứu đặc trưng biến dạng co ngót của bê tông cát mịn phối trộn đá xay trong xây dựng cầu
  Người báo cáo: Nguyễn Đức Dũng
  Địa điểm: Các đơn vị
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Mạng và HTTT
  08:30 ngày 23-05-2019
  Nội dung: Lý thuyết tập mờ và ứng dụng
  Người báo cáo: Phạm Thanh Hà
  Địa điểm: VP Khoa CNTT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Mạng và HTTT
  10:30 ngày 23-05-2019
  Nội dung: Giải thuật tiến hóa và ứng dụng
  Người báo cáo: Phạm Thanh Hà
  Địa điểm: VP Khoa CNTT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Mạng và HTTT
  09:00 ngày 24-05-2019
  Nội dung: Chuyển đổi số trong theo dõi sức khỏe công trình
  Người báo cáo: Nguyễn Trần Hiếu
  Địa điểm: VP Khoa CNTT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Thủy lực - Thủy văn
  09:00 ngày 25-05-2019
  Nội dung: MÔ PHỎNG PHỔ SÓNG - GIÓ TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ Ô LOAN BẰNG MÔ HÌNH SWAN THẾ HỆ 3 PHIÊN BẢN 41.20AB TRÊN LƯỚI PHI CẤU TRÚC
  Người báo cáo: Phạm Minh Trang
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Thủy lực - Thủy văn
  09:00 ngày 25-05-2019
  Nội dung: Mô phỏng phổ sóng - gió tại vùng biển ven bờ bằng mô hình SWAN sử dụng lưới phi cấu trúc
  Người báo cáo: Phạm Minh Trang
  Địa điểm: VP Bộ môn