Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

    Căn cứ Thông tư 04/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

    Xét nhu cầu của Nhà trường,

    Ngày 26/4/2019, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường đã họp và đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2019. Danh sách đề cử gồm 15 thành viên (theo file đính kèm).

    Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường xin thông báo./.

HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐ KH&ĐT

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long (Đã ký)