Thực hiện lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước tại Công văn số 73/HĐGSNN, ngày 10/4/2019, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2019 thông báo lịch làm việc như sau:

    Ngày 16/5/2019: Họp Hội đồng GSCS Trường - Phiên thứ 1

    - Thời gian: 8h30’

    - Địa điểm: Phòng 401 - Nhà A1

    - Nội dung:

    1. Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường;

    2. Trao đổi về các văn bản hướng dẫn của HĐGSNN;

    3. Trao đổi về những nội dung cần lưu ý;

    4. Thông qua danh sách các ứng viên đăng ký;

    5. Thống nhất Lịch làm việc của HĐGSCS Trường.

    Ngày 20/5/2019

    Hạn cuối cùng Hội đồng Giáo sư cơ sở gửi Hồ sơ và Quyết định thành lập HĐGSCS, kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký HĐ và Lịch xét của Hội đồng Giáo sư cơ sở lên Văn phòng HĐGSNN.

    Ngày 05/7/2019

    Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét đạt công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại Hội đồng GSCS (Thư ký Hội đồng tổ chức thu nhận hồ sơ của ứng viên; phân loại theo ngành và báo cáo Chủ tịch Hội đồng).

    Hồ sơ nộp của ứng viên gồm:

    - Nộp 01 bộ hồ sơ bản giấy cho Hội đồng Giáo sư cơ sở;

    - Hồ sơ điện tử (toàn bộ hồ sơ được số hoá thành tài liệu điện tử có định dạng PDF) được đăng ký công khai trên Trang thông tin điện tử của Trường và trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

    Từ ngày 06/7/2019 đến ngày 24/7/2019

    1. Chủ tịch Hội đồng tổ chức rà soát hồ sơ của ứng viên theo quy định, phân công thành viên Hội đồng hoặc mời các Giáo sư, Phó giáo sư khác thẩm định;

    2. Các Giáo sư, Phó giáo sư thẩm định hồ sơ.

    Ngày 25/7/2019 đến ngày 31/7/2019

    Hội đồng Giáo sư cơ sở nhận kết quả thẩm định từ các Giáo sư, Phó giáo sư (Phiếu thẩm định theo Mẫu 05 Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg) và tổng hợp kết quả thẩm định.

    Ngày 01/8/2019 và ngày 02/8/2019: Họp Hội đồng GSCS Trường - Phiên thứ 2

    - Thời gian: Họp hai ngày, sáng từ 8h30’ - 11h00’; chiều từ 14h00’ - 16h30’.

    - Địa điểm: Tại phòng 401 - Nhà A1.

    - Nội dung:

    1. Trao đổi, thống nhất về những vấn đề chung;

    2. Nghe báo cáo kết quả thẩm định các hồ sơ của từng ứng viên. Người thẩm định đọc bản trích ngang của từng ứng viên được phân công thẩm định;

    3. Hội đồng trao đổi công khai, đánh giá hồ sơ từng ứng viên;

    4. Căn cứ phiếu thẩm định, Hội đồng quyết định danh sách những ứng viên đủ điều kiện để trình bày báo cáo khoa học tổng quan;

    5. Hội đồng thông báo cho ứng viên đủ điều kiện trình bày báo cáo khoa học tổng quan biết thời gian, địa điểm.

    Ngày 06/8/2019 và ngày 07/8/2019: Họp Hội đồng GSCS Trường - Phiên thứ 3

    - Thời gian: Họp hai ngày, sáng từ 8h30’ - 11h00’; Chiều từ 14h00’ - 16h30’.

    - Địa điểm: Tại phòng 401 - Nhà A1.

    - Nội dung:

    1. Các ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan;

    2. Các thành viên Hội đồng trao đổi thảo luận công khai, dân chủ về hồ sơ của ứng viên; trao đổi trực tiếp với ứng viên về những nội dung trình bày trong báo cáo khoa học tổng quan và các nội dung liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của ứng viên;

    3. Hội đồng Giáo sư cơ sở phối hợp với Nhà trường tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của từng ứng viên;

    4. Bỏ phiếu tín nhiệm thông qua danh sách những ứng viên có đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng GSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. (Mỗi hồ sơ của ứng viên phải đạt ít nhất 2/3 số phiếu của tổng số thành viên Hội đồng);

    5. Thông qua biên bản kiểm phiếu, biên bản các cuộc họp, báo cáo kết quả xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS;

    6. Tổng kết, rút kinh nghiệm và góp ý kiến về các vấn đề trong công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.

    Từ ngày 08/8/2019 đến ngày 22/8/2019

    1. Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở tổ chức tổng hợp kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư;

   2. Công bố khai kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư trên Trang thông tin điện tử của Trường;

    3. Báo cáo kết quả lên Hiệu trưởng.

    Từ ngày 23/8/2019 đến ngày 25/8/2019

    Hoàn thiện các văn bản, hồ sơ, báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn  chức danh GS, PGS  năm 2019 để nộp lên Hội đồng GSNN.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

(Đã ký)

GS.TS. Đỗ Đức Tuấn