Thực hiện Công văn số 78/BGDĐT-VP, ngày 07/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai báo cáo năm học 2018-2019, phòng Tổ chức cán bộ thông báo và đề nghị các đơn vị cập nhật dữ liệu cá nhân như sau:
    1. Đối tượng: Công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng.
     2. Nội dung cập nhật: Theo mẫu và Hướng dẫn nhập thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
     3. Thời gian thực hiện: Hoàn thành và gửi dữ liệu theo đơn vị (Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm, Bộ môn) về phòng Tổ chức cán bộ qua hòm thư: tccb@utc.edu.vn trước ngày 05/4/2019.
    Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ với phòng Tổ chức cán bộ (phòng 404 nhà A1; điện thoại: 024.38347675).
     Đề nghị các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường nghiêm túc thực hiện thông báo này.
T/L. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
TS Vũ Đức Sỹ (Đã ký)