Thực hiện Quyết định số 956/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/5/2017 của Trường Đại học Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động,

     Ngày 18/12/2020, Hội đồng lương của Trường theo Quyết định số 2164/QĐ-ĐHGTVT ngày 15/10/2019 đã họp, tham dự cuộc hợp có 9/9 thành viên. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của phòng Tổ chức cán bộ; ý kiến tham gia thảo luận của các thành viên dự họp, Hội đồng lương thống nhất kết luận như sau:

     1. Thống nhất kết quả xét nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020 cho 130 người (tại Hà Nội có 101 người; Phân hiệu có 29 người); kết quả nâng bậc lương đối với 11 người do bổ nhiệm vào ngạch Giảng viên chính năm 2020.

    Thống nhất kết quả và đề nghị Bộ Giáo dục - Đào tạo nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối với PGS-TS Đặng Thị Xuân Mai (Bộ môn Kinh tế xây dựng); tăng hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với GS.TS. Từ Sỹ Sùa (Bộ môn Kinh tế vận tải Đường bộ và Thành phố) và GS.TS. Trần Đức Nhiệm (Bộ môn Cầu hầm).

    2. Thống nhất kết quả xét tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với 395 giảng viên (tại Hà Nội có 307 người và Phân hiệu có 88 người).

     3. Điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020:

     a) Điều kiện:

     -  Đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên.

     - Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

     - Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

     - Không thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn hai lần liên tiếp (hai bậc liền kề) trong cùng ngạch hoặc chức danh.

     - Không thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với những trường hợp đã được chuyển xếp nâng ngạch Giảng viên cao cấp năm 2018, Giảng viên chính, Chuyên viên chính năm 2018 với hệ số lớn hơn một bậc.

     b) Tiêu chuẩn về thành tích:

     Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận; thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ tính đến 31 tháng 12 của năm 2020 (xét ưu tiên từ cấp độ thành tích cao nhất tính từ trên xuống), gồm:

     - Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, Huân chương các loại.

     - Danh hiệu Nhà nước: Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Huy chương các loại.

     - Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng.

     - Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

     - Bằng khen của Bộ trưởng.

     - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

     - Người đạt tiêu chuẩn Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

     - Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

     - Bảo vệ Luận án tiến sĩ thành công và đúng hạn.

     - Người đạt thành tích đặc biệt khác.

     c) Thống nhất kết quả 101 cán bộ, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 (có danh sách kèm theo).

     Danh sách cán bộ, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 được công khai trên website của Trường tại địa chỉ: www.utc.edu.vn, Hệ thống Văn phòng điện tử và tại Phòng 404 - Nhà A1.

     Trường hợp có ý kiến đề nghị phản hồi về Thường trực Hội đồng lương (qua phòng Tổ chức cán bộ, ĐT: 024.38347675) trước ngày 27/12/2020.  

TM. HỘI ĐỒNG LƯƠNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - CT. HỘI ĐỒNG LƯƠNG

PGS-TS Nguyễn Duy Việt (Đã ký)