Thực hiện Quyết định số 956/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.

    Ngày 12/12/2019, Hội đồng lương của Trường theo Quyết định số 2164/QĐ-ĐHGTVT ngày 15/10/2019 đã họp, tham dự cuộc họp có 8/9 thành viên, 01 vắng do bận công tác. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của phòng Tổ chức cán bộ; ý kiến tham gia, thảo luận của các thành viên dự họp, Hội đồng lương thống nhất kết luận như sau:

    1. Thông báo lại quy định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với các trường hợp đi học vượt quá thời hạn:

    - Đối với các trường hợp ở nước ngoài: Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên gồm thời gian vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền cho phép (thời gian gia hạn) và thời gian thực tập sau tiến sĩ.

    - Đối với các trường hợp ở trong nước: Quá thời hạn học tập từ 01 đến dưới 02 năm thì kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên 03 tháng; quá thời hạn học tập trên 02 năm thì kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên 06 tháng.

    2. Thống nhất với kết quả xét nâng bậc lương thường xuyên năm 2019 cho 260 người (tại Hà Nội có 205 người và Phân hiệu có 55 người). Đề nghị phòng Tổ chức cán bộ, phòng Tổ chức - Hành chính Phân hiệu rà soát lại danh sách, điều kiện xét nâng bậc lương thường xuyên đối với các trường hợp đi học vượt quá thời hạn.

    Thống nhất với kết quả xét nâng bậc lương thường xuyên cho 27 giảng viên cao cấp (tại Hà Nội có 24 người và Phân hiệu có 3 người), đề nghị phòng Tổ chức cán bộ sớm hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

    3. Thống nhất với kết quả xét tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo cho 670 giảng viên (tại Hà Nội có 536 người và Phân hiệu có 134 người).

    4. Điều kiện, tiêu chuẩn, danh sách đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019:

    a) Điều kiện:

    - Đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên.

    - Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

    - Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh tính đến 31/12/2019 và còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

    Không thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn hai lần liên tiếp (hai bậc liền kề) trong cùng ngạch hoặc chức danh.

    b) Tiêu chuẩn về thành tích:

     Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận; thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ (xét ưu tiên từ cấp độ thành tích cao nhất tính từ trên xuống), gồm:

    - Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, Huân chương các loại.

    - Danh hiệu Nhà nước: Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Huy chương các loại.

    - Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng.

    - Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

    - Bằng khen của Bộ trưởng.

    - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

    - Giấy khen của Hiệu trưởng đối với các trường hợp đạt tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

    - Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

    - Bảo vệ luận án tiến sĩ thành công và đúng hạn.

    - Người đạt thành tích đặc biệt khác.

    c) Danh sách cán bộ, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019 là 101 người (có danh sách kèm theo).

    Danh sách này có thể xem trên website của Trường tại địa chỉ: www.utc.edu.vn, Hệ thống văn phòng điện tử, bảng tin của phòng Tổ chức cán bộ và tại phòng 405 nhà A1.

    Trong quá trình thực hiện nếu có ý kiến đề nghị phản hồi về thường trực Hội đồng lương (qua phòng Tổ chức cán bộ, Điện thoại: 024.38347675, Email: tccb@utc.edu.vn) trước ngày 20/12/2019.

TM. HỘI ĐỒNG LƯƠNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG LƯƠNG

PGS-TS Nguyễn Duy Việt (Đã ký)