Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

     Ngày 18/12/2019, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2019 Trường Đại học Giao thông vận tải thành lập theo Quyết định số 2551/QĐ-ĐHGTVT ngày 13/12/2019 đã xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu tín nhiệm xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường đối với 11 hồ sơ. Kết quả 11 hồ sơ đạt đủ số phiếu tín nhiệm cần thiết được Hội đồng nhất trí đưa vào danh sách bổ nhiệm (Danh sách cụ thể đề nghị xem trong file đính kèm).

     Nhà trường thông báo kết quả họp xét đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Trường.

     Nếu có ý kiến phản ánh xin gửi về Thường trực Hội đồng (qua phòng Tổ chức cán bộ, phòng 404 nhà A1) trước ngày 04/01/2020.

HIỆU TRƯỞNG-CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PGS-TS Nguyễn Ngọc Long (Đã ký)