Theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng giáo sư Nhà nước năm 2019, Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Giao thông vận tải đã làm việc trong ngày 16/5/2019 (Phiên thứ nhất), các ngày 01 và 02/8/2019 (Phiên thứ hai), các ngày 06 và 07/8 2019 (Phiên thứ ba). Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư đối với 13 ứng viên.

   Kết quả có 13 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định và được đề nghị lên Hội đồng giáo sư cấp trên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2019 (có danh sách kèm theo).

   Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Giao thông vận tải trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động trong Trường.

   Các ý kiến phản hồi xin được gửi về Thường trực Hội đồng, tại phòng 203, nhà A9, trước ngày 23/8/2019.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

CHỨC DANH GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

(Đã ký)

GS.TS. Đỗ Đức Tuấn