Căn cứ Quyết định số 956/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/5/2017 của Trường Đại học Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động, Nhà trường thông báo:

    1. Điều kiện và tiêu chuẩn để xem xét nâng bậc lương trước thời hạn:

    a) Điều kiện:

    - Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức độ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

    - Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

    - Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

    - Chưa nâng bậc lương trước thời hạn hai lần liên tiếp (hai bậc liền kề) trong cùng ngạch hoặc chức danh.

    b) Tiêu chuẩn thành tích:

    - Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, Huân chương các loại.

    - Danh hiệu Nhà nước: Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Huy chương các loại.

    - Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

    - Chiến sỹ thi đua cấp Bộ.

    - Bằng khen của Bộ trưởng.

    - Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

    - Người đạt tiêu chuẩn Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

    - Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

    - Bảo vệ luận án tiến sĩ thành công và đúng hạn.

    - Người đạt thành tích đặc biệt khác.

    2. Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận; thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

    Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phổ biến danh sách thuộc đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét nâng bậc lương trước thời năm 2020 cho toàn thể viên chức trong đơn vị được biết. Trường hợp có ý kiến thì phản ánh bằng văn bản (kèm minh chứng) gửi về Thường trực Hội đồng lương (qua phòng Tổ chức cán bộ, ĐT: 024.38347675) trước ngày 15/12/2020.  

    *Ghi chú:    

    Danh sách viên chức và người lao động đủ điều kiện để xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 có thể xem tại mục Thông báo trên Trang Thông tin điện tử của Trường.

TM. HỘI ĐỒNG LƯƠNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TCCB

TS Nguyễn Đình Tứ (Đã ký)