Thực hiện Công văn số 73/HĐGSNN, ngày 10/4/2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nư­ớc về Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019, Nhà tr­ường đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Phân hiệu của Trường tại Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến đến toàn thể cán bộ, giảng viên của đơn vị mình đư­ợc biết và lập danh sách cán bộ, giảng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (theo Mẫu đính kèm), gửi về phòng Tổ chức cán bộ trư­ớc ngày 03/5/2019.

    Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị triển khai đến các đơn vị trực thuộc để kịp tiến độ theo kế hoạch của Hội đồng Giáo sư nhà nư­ớc (có văn bản đính kèm).

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS-TS Nguyễn Ngọc Long