Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

     Căn cứ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và cơ cấu về đội ngũ giảng viên, Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo nhu cầu và điều kiện xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020 như sau:

     1. Nhu cầu bổ nhiệm

     - 04 phó giáo sư ngành Giao thông vận tải;

     - 01 phó giáo sư ngành Cơ khí;

     - 01 phó giáo sư ngành Vật lý.

     2. Điều kiện đăng ký bổ nhiệm

    a) Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Trường.

    b) Ứng viên đã được cơ sở giáo dục ở nước ngoài bổ nhiệm chức danh phó giáo sư và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Trường (Các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài này đã được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt động).

     c) Có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường.

     3. Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm

     a) Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư (Mẫu số 15 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018).

     b) Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

     c) Minh chứng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (kèm theo bản dịch được công chứng).

     d) Xác nhận/minh chứng quá trình công tác/giảng dạy của ứng viên (đối với trường hợp ứng viên ngoài).

     Phòng Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020 kể từ ngày ban hành thông báo đến trước ngày 09/01/2021. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 404 nhà A1 - Trường Đại học GTVT, số 3 phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ với bà Nguyễn Thị Bích Thúy, email:bichthuynhn@yahoo.com.vn.

     Nhà trường thông báo và kính đề nghị các nhà giáo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường Đại học Giao thông vận tải, nộp hồ sơ đăng ký.

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long (Đã ký)