Căn cứ Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở quy định tại Điều 17 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

   Để giúp Nhà trường lựa chọn được những nhà giáo, nhà khoa học có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Danh sách đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020, Nhà trường kính đề nghị các Giáo sư, Phó giáo sư cung cấp thông tin về các kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc xuất bản ở nhà xuất bản có uy tín trong 05 năm (kể từ tháng 04/2015 đến tháng 04/2020) liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở.

   Thông tin kết quả nghiên cứu khoa học của các Giáo sư, Phó giáo sư xin gửi file Excel (theo mẫu đính kèm) về địa chỉ email: tccb@utc.edu.vn trước 16h30 ngày 27/3/2020.

   Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Thuý, chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ (P.405 - Nhà A1, điện thoại: 0908.240.376).

   Trân trọng cảm ơn./.

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long (Đã ký)